تغییرات شرکت – تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکتها

پس از ثبت شرکت، امکان تغییرات شرکت ها بوجود می آید. اطلاعات کاملی از انواع تغییرات و فرایند تغییرات شرکت و ثبت صورتجلسه شرکتها برایتان گردآوری کرده ایم.

معمولا پس از ثبت شرکت وقایع گوناگونی رخ می دهد که باعث می شو صاحبان شرکت برای تغییر در شرکت اقدام کنند. از متداول ترین تغییرات در شرکت ها، تغییر آدرس شرکت، تغییر موضوع و الحاق موضوع شرکت، نقل و انتقال سهام و ورود و خروج شرکا می باشد. گروه وکلای یاسا از تمامی تغییرات و مسائل قانونی مرتبط با آنها شما را آگاه می کند.