طلاق، طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد و زن

فرایند چگونگی گرفتن طلاق، مدارک لازم، زمان، هزینه ها و آخرین قوانین مربوط به طلاق

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی،  ترک کردن و آزاد کردن است . در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می­دهد او را ترک نموده و رها می­سازد. طلاق در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می­شده و در گذشته طلاق نامه را هشته نامه و حجت طلاق هم می­گفتند.

مواد قانونی خاص طلاق

مطابق ماده 1133 قانون مدنی: ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده مرد هرگاه بخواهد می­تواند زوجه دائمی خود را طلاق دهد.

ولیکن نباید مرد هرگاه اراده نمود بتواند صیغه طلاق را جاری کند لذا مقنن در جهت تغییر اطلاق این ماده، جهت محدود کردن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که همسرش قصد طلاقش را دارد تشریفات خاصی را در نظر گرفته که برخی جنبه آمره دارد از جمله جاری شدن طلاق به صیغه طلاق – حضور و شهادت دو مرد عادل- حضور حکم یا داور در اختلافات خانوادگی – تلاش برای اصلاح ذات البین و ایجاد زمینه تفاهم بین زوجین و مراجعه به دادگاه خانواده حتی در صورت طلاق توافقی و در واقع هدف مقنن از الزام زوجین جهت مراجعه به دادگاه جلوگیری از وقوع طلاق­های بی­مورد و اصلاح ذات البین است. قانون­گذار جهت طلاق شرایطی برای طرفین ذکر کرده است .

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانونى شوهر (ولى، وصى. قيم مجنون دائمى) نمي‌توانست آن را واقع سازد، بنابراين شوهر مي‌تواند به ديگرى وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا زن او را طلاق گويد، همچنان‌كه مي‌تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. اين است كه ماده «1138» قانون مدنی مي‌گويد: «ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجراء کرد.» در صحت وكالت در طلاق فرق نمی‌‌کند كه زوج غائب باشد يا حاضر. بعضى از فقهای اماميه وكالت در طلاق را براى شوهرى كه در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحيح نمي‌دانند.

شوهر به هر كس بخواهد وكالت می‌‌دهد كه زن او را طلاق دهد، همچنان‌كه می‌‌تواند زن را وكيل کند كه مستقيماً و يا به توكيل غير در مدت معينى خود را طلاق بدهد و هيچ اشكال حقوقى در آن متصور نيست (ماده «1119» ق. م) وكالت شوهر در طلاق ممكن است مطلق باشد؛ چنانكه شوهر به زن وكالت دهد كه خود را طلاق دهد يا به ديگرى وكالت دهد كه او را طلاق بدهد؛ و ممكن است مقيد باشد؛ بدين نحو كه شوهر بگويد: فلان كس وكيل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وكيل نمی‌‌تواند از حدود وكالتى كه به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانكه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وكالت به ديگرى بدهد كه زوجه او را طلاق گويد، وكيل مزبور نمي‌تواند او را به طلاق خلع و مبارت مطلقه کند، زيرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است كه زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانكه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وكالت در طلاق ممكن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود كه زوج نتواند وكيل را عزل كند. اين است كه ماده 1119 ق. م مي‌گويد: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند؛ مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينى غايب شود يا ترك انفاق کند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتارى نمايد كه زندگانى آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

مفهوم عسر و حرج

علتی که باعث شده زندگی زناشویی تلخ و دشوار شود باید هنگام طرح دادخواست طلاق موجود باشد در واقع دادگاه برای آینده زندگی زن و شوهر تصمیم می­گیرد و تمایل در این است که زن را از قید و بندی که باعث حرج و ضرر شده است رها کند. در واقع عسروحرجی که در زمان گذشته در زندگی وجود داشته باعث طلاق نمی­شود . این توضیح شاید بهتر مفهوم را برساند که اگر برای دادگاه ثابت شود که رفتار نابهنجار شوهر اصلاح شده دیگر دادگاه حق ندارد شوهر را مجبور به طلاق زن بکند و هدف دفع ضرر و حرج در آینده است .

نکته دیگر اینکه در اثبات عسروحرج با توجه به اینکه زن خود مدعی است پس باید ادعا را به دادگاه اثبات کند.اقرارزوج به عدم استطاعت جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسروحرج است

ماده 1130 قانون مدنی اینگونه مقرر می­دارد :

« درصورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ، چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می­شود.

تبصره: عسروحرج موضرع این ماده عبارت است به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسروحرج محسوب می­گردد:

 1.  ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
 2.  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر ویا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است . در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهدشد.
 3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
 4. ضرب و شتم یا .هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
 5. ابتلاء زوج به بیماری­های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

با ملاحظه مصادیق عنوان شده در تبصره ماده 1130 قانون مدنی و نیز موارد مذکور در سند ازدواج، چنین بر می­آید که تقریباً تمامی موارد احصاء شده در این ماده همان است که در سند ازدواج موجود است، فقط تغییرات اندکی باعث تفاوت بین آنها شده است چرا که امتیاز شروط ضمن عقد در آن است که مورد پذیرش زوج قرار می­گیرد و به امضاء وی می­رسد و در صورت تخلف زوج ازآن شروط، وکیل و وکیل در توکیل می­باشد که خود را مطلقه سازد لذا با مراجعه زن به دادگاه و اثبات تخلف شرط شوهر، دادگاه به عنوان وکیل او، بعد از احراز تخلف شرط می­تواند وی را مطلقه سازد و دادگاه بعد از احراز حکم به طلاق نمی­دهد، بلکه گواهی عدم امکان سازش را صادر می­کند. ولی در ماده 1130 قانون مدنی هیچ معانی مشخصی، نسبت به تعیین حرج ندارد لذا در هر مورد با مراجعه زن به دادگاه علاوه بر اثبات حرج از ناحیه او، قاضی موظف است مصداق مطرح شده به عنوان حرج را مطابق موازین موجود در قاعده حسروحرج بیایبد تا بتواند حکم به حرج و در نتیجه طلاق زوج را صادر نماید .

در خصوص مفاد ماده فوق می­توان به شروط و بندهای 12 گانه عقدنامه هم اشاره کرد که در صورت بروز یکی از آن بندها زن با استناد به آن و اثبات موضوع وکالت در طلاق را داشته باشد.

فواید شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در قباله ازدواج

الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار وی نباشد زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

جهت استفاده از بند مذکور باید چند شرط باشد :

 1. طلاق باید به درخواست مرد باشد.
 2. زن مطیع همسر خود باشد و سوء رفتار و اخلاق با همسر خود نداشته باشد.
 3. اموال مذکور مربوط به دارائی­هایی باشد که پس از عقد ازدواج به دست آمده .
 4. آن اموال و دارائیها درهنگام درخواست زوجه موجود باشد.

ب: ضمن ( عقد نکاح / خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد ذیل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

 1.  استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. باید عدم پرداخت نفقه و هزینه­ها و سایر حقوق زن به مدت 6 ماه باشد. و این عدم پرداخت نفقه همراه با تمکین زوجه باشد.در غیر این صورت چون زوجه ناشزه محسوب می شود ، نمی تواند درخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه نماید.
 • رأی وحدت رویه – نظریه شماره 336/7 مورخ 7/8/62:
 • درخواست طلاق به علت استنکاف زوج از پرداخت نقفه، از زن ناشزه قابل قبول نیست.

       2. سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.

 • توضیح :بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

       3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

 • توضیح :بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

       4. جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

 • توضیح :دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

       5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

 • توضیح :اشتغال مرد به کاری که حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی را خطر بیاندازد.

       6. محکومیت شوهربه حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

 • توضیح :در زندان به سر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا.

       7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار باشد.

 • توضیح :اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

       8.زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

 • توضیح :ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره 6 ماهه بدون دلیل موجه.

      9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم واجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوون زندگی زن باشد، تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شوون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

 • توضیح :اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر بیندازد.

     10. در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

 • توضیح :بچه­ دار نشدن مرد پس از 5 سال.

     11. در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

 • توضیح :غیبت طولانی شوهر

     12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

انواع طلاق

 1. طلاق به درخواست مرد
 2. طلاق به درخواست زن
 3. توافق زوجین برای طلاق

طلاق به درخواست مرد

در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و  ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتما به دادگاه مراجعه کند .(طلاق از طرف زوج (مرد)

 در این صورت ، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده 1133 قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال 81 به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.

امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه ، جهیزیه و نفقه زن را  مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند.

اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفا با استناد به ماده 1133 قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع و به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند .

طلاق به درخواست زن

 1.  به حكم ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.(طلاق از طرف زوجه (زن)
 2.  بموجب ماده 1130 قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاكم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می شود. (عسر و حرج یعنی دشواری ، سختی و تنگنا)
 3. طبق ماده 1029 قانون مدنی:  هرگاه شخصی 4 سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده 1023 حاكم او را طلاق می دهد. مطابق ماده 1023 قانون طلاق، محكمه  طی سه نوبت آگهی هر یك به فاصله یك ماه در جراید محل و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار تهران منتشر می كند. هرگاه یك سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می شود.
 4.  درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده 1119 قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید كه زندگانی آنها با یكدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد.

توافق زوجین برای طلاق

در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وكلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

مطابق با قوانین طلاق در ایران، دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند، دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند.

داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند. داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

دادگاه هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق طلاق کاسته می شود.

طبق قانون طلاق، حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند.

با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد.

طلاق رجعی

طلاقی است که برای شوهر در مدت عده حق رجوع است این حق جزء اختیارات شوهر است و برای زن چنین حقی در نظر گرفته نشده است . حق رجوع را با هیچ قراردادی نمی­توان از بین برد و شوهر نیز نمی­تواند این حق را از خود ساقط کند رجوع مرد به زن تابع تشریفات خاصی نمی­باشد و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند حتی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع نداشته باشد رجوع محسوب می­شود.نکته دیگر اینکه شوهر در همان طول زمان عده طلاق حق رجوع دارد و پس از اتمام آن حق شوهر از بین می­رود.

آثار طلاق رجعی :

در طلاق رجعی تا زمانیکه عده زن سپری نشده باشد رابطه ازدواج قطع نشده و در این حالت :

 1. نفقه زن در دوران عده به عهده شوهر است و شوهر می­تواند به آسانی به زن رجوع کند .
 2. در صورتی که در دوران عده یکی از زن و یا شوهر فوت کند، طرف دیگر از او ارث می­برد .
 3. در دوران عده، زن حق ازدواج نداشته و هیچ مردی حق ندارد با او ازدواج کند .
 4. در دوران عده مرد نمی­تواند با خواهر زن خود ازدواج کند .
 5. ازدواج مرد قبل از به پایان رسیدن عده احتیاج به اجازه دادگاه دارد .

نظریه شماره 8141/7 مورخه 24/12/73 دیوان عالی کشور:

در طلاق رجعی، زوج حق رجوع دارد و بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع آن اقدام نماید.

طلاق بائن

این طلاق که در بین مردم به طلاق خلع معروف است – در این طلاق در زمان عده برای شوهر حق رجوع نیست.

 • در موارد ذیل طلاق بائن است :
 1. طلاقی که قبل از زناشوئی واقع گردد.
 2. طلاق زن یائسه .
 3. طلاق خلع : طلاق زنی که به شوهرش دیگر علاقه­ای ندارد و از او بیزار است و قصد طلاق دارد و شوهرش مایل به طلاق دادن او نیست لذا مهر یا مالی دیگری از خود به او می بخشد که طلاقش را بگیرد. در این نوع طلاق تا زمانی که زن مهر یا مالی که به شوهر بخشیده، را مطالبه نکند همسرش نمی­تواند به او رجوع کند. در صورتی که پس از طلاق در زمان عده زوجه مالی را که به شوهر بخشیده بود مطالبه کند و به اصطلاح رجوع به بذل نماید، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل شده و زوج حق رجوع خواهد داشت چنانچه زوج در زمان عده رجوع کرد مجدداً طلاق محقق شده و مالی که از طرف زوجه بخشیده شده به وی بازگردد.( در این طلاق باید کراهت و بیزاری فقط از طرف زن باشد.)
 4. طلاق مبارات: اگر کراهت و بیزاری از دو طرف یعنی زن و شوهر باشد به این نوع طلاق مبارات می­گویند که در اینجا مالی که زن به شوهر می­دهد نباید از مقدار مهر زیادتر باشد.
 5. سه طلاق: ( سومین طلاقی که بعد از 3 وصلت پی درپی به وجود آید ) که در این مورد هم برای شوهر حق رجوع نیست .
 • نکته­ ای که مجدداً به آن اشاره می­کنیم این است که اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچ گاه نمی­تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد،  بلکه می­تواند به قاعده عسر وحرج 1130 ق م –– شروط ضمن عقد ماده 1119 ق م استناد نماید و پس از اثبات در محکمه حکم عدم امکان سازش صادر شود.

دیدگاه خود را بیان کنید

دیدگاه‌ها

کاربر مهمان
ممنونم برای من که هیچ از طلاق سر در نمی اوردم قدمی بزرگی کمکی بزرگ ممنونم راهنمایی خوبی بودتا ببخواهم از اطرافیان اطلاع بگیرم
Sunday 27 December ساعت 0:48
کاربر مهمان
سلام این سه سال است زنم از من جدا شده واموال خانه ونیز طلاهای که گرفتم را با خود برده وبه علت سرد مزاجی ویا مشکل زنا شویی قادر به زندگی نیست وبدون هیچ دلیلی مهریش میخواهد والان من یکجا ندارم بدهم اگر قسط بندی کنند در حد توان میتونم پرداخت کنم لطفا راهنمایم کنین
Friday 1 January ساعت 12:01
امیر هاشمی
شما میتوانید به همان شعبه ی دادگاه رسیدگی مهریه مراجعه کرده و دادخواست اعسار بدهید.در صورتیکه عدم تمکن مالی شما اثبات شود مهریه تقسیط خواهد شد و زوجه در هر زمان میتواند مهریه ی خود را مطالبه کند. موفق باشید
Saturday 2 January ساعت 13:39
کاربر مهمان
در این صورت مرد هیچگونه حقی ندارد و زن هر وقت که عشقش کشید با تعیین داور میتواند طلاق بگیرد . بنظر شما کجای این قانون درست است.
Saturday 2 January ساعت 13:09
امیر هاشمی
خیر مطالبه مهریه هیچ ارتباطی با طلاق از طرف زوجه ندارد و زوجه بدون داشتن یکی از شروط ضمن عقد نمیتواند طلاق بگیرد. موفق باشید
Saturday 2 January ساعت 13:42
کاربر مهمان
همسر من میگه اگه دادخواست طلاق بدی من میرم جایی که تا آخر عمرت پیدام نکنی که بخواهی مهریه بگیری! واقعا خسته شدم دست بزن داره خونه مستقل نمیگیره خانواده اش اذیتم می کنند... الان هم من رو آورده خونه پدرم خودش مثلا رفته دنبال کار!!!!!! من چکار میتونم انجام بدم که حداقل حق و حقوقم رو ازش بکیرم؟ باتشکر
Wednesday 6 January ساعت 16:26
کاربر مهمان
همسر من حتی در نامزدی هم در پاسخ به سوالی ساده .جروبحث وپرخاشگری بامنداشت که من اورا رها کردم اما او اصرار بر ازدواج کرد.منهم راضی شدم اما اختلاف بالا گرفت وحالا ۱۳سال است که ادامه دارد .چندسال پیش به روانپزشک رفتیم به او دارو داد.به من نداد او تا دارو میخورد خوب است .اگر چندروز نخورد دعوا حتمی است.بااین حال قبول ندارد که دارو نیاز دارد.دیگر خسته ام چه کنم .مهریه ۳۱۳سکه است .ندارم. ایا اگر من تقاضای طلاق بدهم علاوه بر مهریه نصف اپارتمان ۹۰ متریم را باید بدهم اوهم شاغل است ولی ریالی را در خانه خرج نکرده ول پنهانی اپارتمان خریده.
Monday 29 February ساعت 20:14
امیر هاشمی
علاوه بر پرداخت مهریه به ایشان در صورتی باید نصف اموالتان را به زوجه بدهید که اولا طلاق شما به دلیل نشوز و عدم تمکین ایشان نباشد ثانیا اموال شما بعد از عقد بدست آمده باشد. موفق باشید
Saturday 5 March ساعت 10:36
کاربر مهمان
واقعا حق بعضی از خانم ها ضایع میشه بخاطر بی مسئولیتی شوهر
Wednesday 6 January ساعت 16:27
کاربر مهمان
واقعا که، مگه شوهر بدبخت حقی داره؟ قانون همه حقوق رو به زن داده، مهریه انچنانی، نصف دارایی، بچه و ثمره زندگی، چی میگن این خانما، قانون هیچ ارزشی برا مردا قائل نیست، همسر من علاوه بر مهریه اش ۳۰میایون طلایی که من خریدم رو برده دادگاه میگه هدیه اس، مزخرفه، واقعا که
Monday 28 March ساعت 10:04
کاربر مهمان
اتفاقا قانون طرف مرداست همه جا این زنه که حقوقش همه جا پایمال شده مثلا تو یه زندگی مشترک چرا باید هرموقع آقا سرش جای دیگه ای گرم بود بدون دلیل وخیلی راحت بگه زنم رو طلاق میدم اینجا ظلم نمیشه به زن؟ مگه زن حقی نداره؟ یکی باید بیاد بگیره وبعد هم بیاد وطلاق بده بدون درنظر گرفتن زن؟چه حق وحقوق داریم مازنان......!!
Thursday 21 April ساعت 17:59
کاربر مهمان
سلام من و همسرم داریم طلاق میگیرم موضوع این که من با ی پسر دیگه چت کردم و شوهرم فهمید و راضی نمیشه طلاق نگیریم تازه ما یک هفته است که سند ازدواج رو گرفتیم نظرتون رو خواهشن بگید. یا علی
Wednesday 6 January ساعت 18:43
امیر هاشمی
حق طلاق با مرد خواهد بود و در هر زمان با پرداخت حقوق زوجه میتواند ایشان را طلاق دهد.لذا در صورتیکه ابطه نامشروع شما اثبات شود دیگر نفقه به شما تعلق نخواهد گرفت. موفق باشید
Wednesday 27 January ساعت 10:28
کاربر مهمان
کاربسیار اشتباهی کردی به چه دلیلی باید این کاررو انجام میدادی به نظر خودتون یافرهنگ غلطی که ماایرانیان درست کردیم که بامردیازن نامحرم چت کنیم یا دست بدیم یا شوخی بیجاکنیم اسمشو تکنولوژی گذاشتیم واین یک مسیر کاملا اشتباهیست
Tuesday 9 February ساعت 8:35
کاربر مهمان
با سلام همسر من دوسال قبل با ترفند و وکلک وبه بهانه اینکه در ایام عده به من رجوع خواهد کرد وبا فشار بر من ودختر 6 ساله ام از من جدا شد وطلاق خلع انجام شد من هیج اطلاعی از قانون نداشتم . اوکل مهریه اش را نقدا دریافت کرده بود (در اول زندگی )ومن خانه ای خریدم که قولنامه وتمام اسناد پرداختی به مالک به نام من است اما سند به نام اوصادر شد. بعد او به من گفت که مرا فریب داده وبه عنوان دختربا مرد دیگری ازدواج نموده وخانه را نیز فروخته است .یک ماشین هم که من برایش خریده بودم نیز همینطور . الان دو سال است که من با دخترم تنها زندگی می کنیم وشرایطمان بسیار سخت است آیا قاون می تواند کمکی به ما بکند آیا من قادر به اقدام قانونی بر علیه او هستم تا حداقل حق دخترم را بگیرم(نام دخترم را نیز از شناسنامه اش پاک کرده است) در ضمن من هیچ گونه مشکل اخلاقی ورفتاری نداشته وندارم
Monday 11 January ساعت 12:17
امیر هاشمی
خیر در حال حاضر به دلیل اینکه از یکدیگر طلاق گرفته اید نمیتوانید هیچ اقدام قانونی علیه ایشان نمائید و وجوه پرداخت شده به ایشان نیز بابت مهریه و نفقه بوده است.لذا حضانت دختر نیز از سن 7 تا 9 سالگی با پدر بوده و در صورت ممانعت مادر حضانت با پدر خواهد بود. موفق باشید
Wednesday 27 January ساعت 10:25
کاربر مهمان
سلام همسر من حدود 15 سال قرص اعصاب استفاده میکنه دکتر هم بیماری ایشان دوقطبی تشخیص داده یبعد میگه من حضانت دخترن تا 7 سالگی فقط بهب میدم من میتونم بعد از طلاق توافقی اقدام کنم از طرف بییماری که داره حضانت کامل دخترم بگیرم از ایران خارج شم برم پیش برادرم
Sunday 17 January ساعت 21:48
مهسا پیشرویان
بیماری دو قطبی عدم صلاحیت پدر را اثبات نمی کند. علی ایحال تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه می باشد.
Monday 18 January ساعت 16:20
کاربر مهمان
سلام همسرم 4 سال است اعتیاد دارد و بیکار است اگر ثابت کنم میتوانم هم طلاقم ا بگیرم هم مهریه ام را ممنون میشم منو راهنمایی کنید
Wednesday 20 January ساعت 12:44
امیر هاشمی
بله در صورتیکه زوج اعتیاد داشته باشد با توجه به شروط 12 گانه ضمن عقد شما میتوانید ابتدا دادخواست مطالبه مهریه تنظیم کرده و سپس برای دادخواست ظلاق به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و طلاق بگیرید.
Wednesday 27 January ساعت 10:14
کاربر مهمان
باسلام وخسته نباشیدد از شما عزیزان مطالب شما خیلی خوب بود وخیلی بمن کمک کرد تا بیشتر فکر کنم وکارهام وروی اصول قانونی انجام بدم ممنونم از سایت خوبتون
Monday 25 January ساعت 23:02
امیر هاشمی
با آرزوی موفقیت برای شما و هموطنان عزیز موفق باشید
Wednesday 27 January ساعت 10:16
کاربر مهمان
سلام من و شوهرم بعد از 5سال زندگی که حدوده 3ساله باهم مشکل داریم و 1ساله جدی تر شده تصمیم بع طلاق داریم و من بیشتر عجله دارم و راغب هستم چون اون میتونه خودش و بیرون سرگرم کنه و یا از زیر این کار در بره که مهریه و اینا رو نده ولی من از لحاظ روحی نمیتونم و داغونم اگر من درخواست بوم مهریه ام رو نمیدن؟ایشون فحاش هستن و دست بزنم دارن و زیاد اهل کار نیستن و مرتب پای گوشی در منزل نشستن طوری که اعصاب بچه 3ساله ما داغونه و پرخاشگر البته مشاوره ام نمیره من میخواستم در مورد مهریه و حضانت بچه ام بدونم ممنون
Wednesday 27 January ساعت 1:02
امیر هاشمی
طلاق از طرف زوجه در صورتیکه دلایل محکمه نداشته باشد امکان پذیر نخواهد بود لذا شما میتوانید در هر زمان مهریه خود را مطالبه نمائید.لذا در صورت طلاق حضانت فرزند تا سن 7 سلگی با مادر خواهد بود. ابتدا پیشنهاد میشود که شکایت کیفری ترک انفاق علیه ایشان در دادسرا مطرح کنید تا در صورت عم پرداخت بتوانید جلب ایشان را بگیرید. موفق باشید
Wednesday 27 January ساعت 10:20
کاربر مهمان
با سلام.به دلیل نداشتن فهم و درک و انصاف ، از زندگیم خسته شدم.تا الان هم به خاطر دخترم که در حال حاضر 4ونیم سالشه تحمل کردم.میخواستم بدونم اگر جدا بشم راهی هست تا بعد از7سال هم دخترم با خودم بمونه؟ چون بیش از حد به من وابسته اس.خودم خونه دارم ولی بیکارم. اما با داشتن مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد سریع میتونم کار پیدا کنم.لطفا راهنماییم کنین.
Friday 5 February ساعت 12:52
امیر هاشمی
زوجه برای طلاق باید دلایل محکمه پسند و یا یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشد لذا شما به استناد دلایل خود نمیتوانید طلاق بگیرید و حضانت نیز بعد از 7 سالگی با پدر خواهد بود مگر اینکه ایشان سوء سابقه و یا اعتیاد داشته باشند. موفق باشید
Saturday 6 February ساعت 9:33
کاربر مهمان
سلام خسته نباشید من میخوام زنم را طلاق بدم درخواست طلاق دادم و گفتن بهم که 7 ماه طول میکشه تا مراحل انجام بشه حالا راهی نیست که زودتر انجام بگیره مهریه و نفقه و... میدم
Monday 8 February ساعت 13:01
محسن محمدی's picture
محسن محمدی
با سلام امکان انجام این پروژه در حدود 1 یا 2 ماه کاری امکانپذیر است. برای اطلاعات بیشتر لطفا با موسسه تماس حاصل کنید. 87132
Tuesday 9 February ساعت 10:37
کاربر مهمان
سلام ممنون از اطلاعات خوبی که در اختیار ما گذاشتید من 2سال پیش درخواست طلاق دادم چون اصلا با خانومم سازش ندارم ایشون خیلی بد دهن و بد اخلاق هستن و توی 5 سال زندگی مشترک خانوادم به خاطر اخلاق بد ایشون منزلمان نمی آیند خانومم در 2 جلسه ی دادگاه حضور نداشتند و من هم جلسه 3 نرفتم چون با اصرار خانواده و فرصتی که همسرم ازم خواسته بود پشیمون شدم در صورتی که اگر جلسه 3 میرفتم و خانومم نمی امد حکم طلاق صادر شده بود، توی چند ماه بچه دار شدیم و الان بچه 10 ماهشه و زندگیمون بدتر از قبل شده دوباره درخواست طلاق دادم ولی جلسه اول بعد 2 ماه تشکیل شد و خانومم اومد دادگاه هی با گریه و زاری فرصت می خواست الان جلسه 2 وم افتاده 26 شهریور 95 که برای من خیلی دیره لطفا راهنماییم کنید که چیکار کنم هم جلسم زود تر بیوفته ؟هم حکم طلاقم زودتر اعلام بشه ؟دیگه خسته شدم در ضمن همه ی تلاشمو کردم که توافقی باشه ولی همسرم راضی نمی شه انگار برای من همه چی برعکس شده.
Tuesday 9 February ساعت 20:40
کاربر مهمان
واقعا کاملا مسخره است که اسلام اجازه طلاق به زن را نمیدهد مگر گناهش به غیر از زن بودن چیست من که دچار طلاق عاطفی شده ام بهترین سالهای زندگیم در این میان از بین رفت فرزندم بیشترین آسیبها را دیده ولی همسرم به خاطر مهریه وهمینطور خودخواهی حاضر به طلاق من نیست فقط در این بین شاهد نابودی خودم وتنشهای پسرم هستم این چه دینی است که همه چیز رو به نفع مردان کرده واقعا متنفرم ازاین طرز تفکر
Monday 15 February ساعت 18:50
کاربر مهمان
سلام وخسته نباشید.ببخشید من ونامزدم اردیبهشت عقدکردیم تامهراومدوهمه کارکردوبکارتموگرفت الان میگه دلموزدی نمیخوامت تحت هیچ شرایطی دیگه هم نمیادمیگه یاتوافقی جداشویااگه مهریه توبدم بلاتکلیفت میذارم وخودم زن میگیرم هیچ اقدامی هم نمیکنه میخوادمنوبندازه جلوتاحداقل ماهی۳۰۰هزارتومن به زوربده ازمهریه ام.ولی من نه مهریه میخوام نه نفقه نه طلاق میخوام باهاش زندگی کنم باخودش بی پولیش ورفتارای بدخانوادش ولی اون قبول نمیکنه.من اقدام نمیکنم اونم رفته پی زندگیش ومن بلاتکلیف موندم چکارکنم؟؟
Tuesday 16 February ساعت 17:37
امیر هاشمی
زوج حق طلاق شما را خواهد داشت مشروط بر اینکه حقوق شما را به طور کامل پرداخت کند لذا شما هم میتوانید برای مطالبه مهریه و نفقه اقدام نمائید و نمیتوانید زوج را مجبور به دامه زندگی با خود کنید. موفق باشید
Wednesday 17 February ساعت 10:18
کاربر مهمان
سلام خسته نباشیدالان۷ماه میباشدکه بازنم هیچگونه ارتباطی ندارم طلاق توافقی گرفتیم ولی درثبت حاضرنشدقراربراین بود که مهرجهزیه بگیره طلاق بگیریم بنابه درخواست زوجه مبلغ۵۰۰ هازرتومن نفقه و۲۰سال مهریه خودرادرخواست نمودنفقه پرداخت کردم ۱۰سال اول ربع سکه ۱۰سال دوم نیم سکه بود ولی الان ازطریق ثبت مهریه خودرایکجااجراگذاشته همچنین کاری میتونه انحام بده؟باتشکر
Tuesday 23 February ساعت 2:22
امیر هاشمی
با توجه به اینکه طلاق توافقی شما ثبت نشده است لذا زوجه میتواند مهریه خود را از شما مطالبه نموده و اموال شما را از طریق اجرای ثبت توقیف کنند لذا شما حق طلاق داشته و میتوانید ایشان را طلاق ندهید. موفق باشید
Saturday 5 March ساعت 10:13
کاربر مهمان
سلام خسته نباشید اگه من شوهرم را به ترک نفقه محکوم کنم میتونم هم طلاق بگیرم وهم مهریه خواهش میکنم راهنمایم کنید.
Wednesday 2 March ساعت 13:51
امیر هاشمی
بله در صورتیکه با توجه به شروط ضمن عقد ایشان نفقه شما را پرداخت نکنند شما میتوانید ضمن مطالبه مهریه از ایشان طلاق بگیرید. موفق باشید
Saturday 5 March ساعت 10:15
کاربر مهمان
حقوق دریافتی من از پیمانکار یک میلیون و سیصد هزار تومان است و کلی خرجهای دیگه دارم زنم از من طلاق گرفته و حضانت دو فرزندم دختر 19 ساله و پسر 10 ساله ام را به او دادم و همسرم هم درون مغازه ای مشغول به کار هست و دادگاه نفقه برای فرزندانم چهار صد و پنجاه هزار تومان تایین کرده و اگر دادگاه برای قسطی کردن مهریه موافقت کند دیگر پولی برایم نمیماند به نظر شما از نظر قانونی این قظاوت درسته
Friday 4 March ساعت 20:32
امیر هاشمی
به هر حال مهریه حق قانونی زوجه میباشد و باید به هر ترتیب پرداخت شود لذا میتوانید تقاضای تعدیل در اقساط بدهید تا میزان نفقه کمتر شود. موفق باشید
Saturday 5 March ساعت 10:16
کاربر مهمان
با عرض سلام و خسته نباشید و نیز جهت پاسخ به سوال قبلیم از شما کمال تشکر را دارم . همسرم در دادخواستهای اولیه اش طلب مهریه نموده بود و بعد از گذشت مدتی از مراحل کاری دادگاه جناب قاضی رای کامل به من داد از حضانت دو فرزندم و غیره و به همسرم گفت که هر حرفی که به دادگاه زده ای درست نبوده و هیچ مدرکی هم ارائه ننموده ای اینجا بود که همسرم با نیرنگ دست به کارهایی زد که واقعا از گفتنش شرم دارم و بعد از گذشت مدتی که هیچ مدرکی نداشت آمد در اول کار آمد چند امضا از چند دکتر آورد که گفته بودند من مواد مصرف میکردمه در صورتی که خیلی وقت بود من مواد کنار گذاشته بودم و بعد دخترم را به دادگاه اورد و با بی شرمی کامل در حضور من و علیه من صحبتهایی را به جناب قاضی گفت و من که کلا آدم ساکت شرمو بودم و اصلل فکر همچین صحبتها را نمیکردم مات و مبهوت و بی جواب مانده بودم و به جناب قاضی گفتم که برگه بیار امضا کنم و برای طلاق دادن همچین موجودی رضایت دادم بعد از اون که قاضی این طور دید کامل رای را نفع اون خانم اعلام کرد و حتی حضانت فرزندانم را از من گرفت و ما را جهت طلاق به دفتر خانه ای توی بوشهر معرفی کرد که اون حاجی آقایی که کار ملت انجام میده اونجا حضور نداشت و به جاش دو تا خانم اونجا کارهاشو انجام میدادن که چهره یکی از اونا اصلا قابل گفتن نیست من هم چون قاضی نامه داده بود مجبور به امضا اون برگه ها شدم الان که طلاق گرفتمه همسرم اومده و ادعای مهریه میکنه آیا این کارهایی که با من میشه قانونیه . شرمنده که پیامم طولانی شد
Saturday 5 March ساعت 19:39
امیر هاشمی
در صورتیکه طلاق توافقی باشد و زوجه مهریه خود را بذل نموده باشد بعد از گذشت عده دیگر نمیتوانند برای مطالبه مهریه اقدام کنند. موفق باشید
Monday 7 March ساعت 12:40
کاربر مهمان
سلام باتشکر وخسته نباشید خدمت شما .ببخشید من یه سوال دیگه داشتم من وشوهرم دوساله که اختلاف داریم البته قبلا هم بخاطرخوردن مشروبات الکی وقرص ترامادول وضرب وجرح وغیره به دیه محکوم شده بود ولی با اصرار شوهرم وبخاطر فرزندم من رضایت دادم ولی شوهرم دست ازاون کاراش برنداشت الان هم که کارمون به دادگاه کشیده حرف من اینه شوهرم منو آزارواذیت روحی وروانی وجسمی میده با اون کاراش.ولی بااین حال قانون منو به عدم تمکین محکوم کرد مطالبه مهریه کردم مهریه هم نمیده نفقه فرزندمو هم نمیده کلا ازشهرخارج شده حالا من ازشوهرم تمکین خواستم ولی حاضرنیست تمکین کنه چی کارکنم میتونم ازپرونده های قبلی که تودادگاه هست استفاده کنم واعتیادشو چطوری ثابت کنم ازکدوم راه میتوم طلاق ومهریمو بگیرم خواهش میکنم راهنمایم کنید.
Tuesday 8 March ساعت 1:13
امیر هاشمی
در صورتیکه ایشان اعتیاد به مواد مخدر دارند میتوانید از طریق حکم دادگاه ایشان را ملزم به ارجاع به پزشکی قانونی کرده تا بعد از آزمایش اعتیاد ایشان اثبات شود و در صورت اثبات اعتیاد میتوانید برای طلاق اقدام نمائید لذا میتوانید محکومیتهای سابق ایشان را نیز به عنوان اماره به دادگاه ارائه کنید. موید باشید
Wednesday 9 March ساعت 13:59
امیر هاشمی
در صورتیکه ایشان اعتیاد به مواد مخدر دارند میتوانید از طریق حکم دادگاه ایشان را ملزم به ارجاع به پزشکی قانونی کرده تا بعد از آزمایش اعتیاد ایشان اثبات شود و در صورت اثبات اعتیاد میتوانید برای طلاق اقدام نمائید لذا میتوانید محکومیتهای سابق ایشان را نیز به عنوان اماره به دادگاه ارائه کنید. موید باشید
Wednesday 9 March ساعت 13:59
کاربر مهمان
سلام من پس ازتقاضای شوهرم به طلاق وصدورحکم عدم سازش خواهان کل مهرم یکجا هستم ایا میتواندبارای قاضی مینی بردوماه یک سکه ان هم پس ازهفده سال زندگی مشترک وانتقال اموال به فرزندانش بهاین راحتی ختم زندگی کندیا من تا حقوق کاملم رانگیرم وراضی نشوم ازصیغه طلاق مانع شوم متشکر
Tuesday 8 March ساعت 4:29
امیر هاشمی
خیر شما نمیتواند مانع طلاق و مانع از تقسیط مهریه و نفقه شوید و در صورتیکه ایشان دادخواست اعسار بدهند و قبول شود حقوق شما به صورت اقساط پرداخت شده و ایشان میتوانند شما را طلاق دهند. موفق باشید
Wednesday 9 March ساعت 14:01
کاربر مهمان
آیادرطلاق باین خلعی زن میتواندبلافاصله باشخص دیگری ازدواج کندخواهش میکنم بهم زودجواب بدید ممنون وسپاسگذارم
Friday 11 March ساعت 15:36
امیر هاشمی
در صورتیکه طلاق بائن غیر مدخوله باشد عده نخواهید داشت و میتوانید بعد از طلاق بلافاصله با فرد دیگری ازدواج نمائید. موفق باشید
Saturday 12 March ساعت 14:55
کاربر مهمان
با عرض سلام به دلايلي ميخوام زنمو طلاق بدم يك پسر ٢ ساله دارم راهي هست كه بتونم حضانت پسرم رو بدست بيارم ضمنا زنم بي سواد هست و خانه پدريش در روستاست
Saturday 12 March ساعت 18:56
امیر هاشمی
شما میتوانید در هر زمان برای طلاق زوجه اقدام نمائید مشروط بر اینکه حقوق ایشان را پرداخت کنید و حضانت پسر تا سن 7 سالگی با مادر خواهد بود. موفق باشید
Monday 14 March ساعت 13:25
کاربر مهمان
سلام من بعداز14سال زندگی مشترک وداشتن یک دختر13ساله حدود4ساله بازنم مشکل دارم وروابط زناشویی نداریم ناچاربایه زن دیگه رابطه داشتم الان ازموبایلم پرینت گرفته وفهمیده خانه وماشینومن خریدم البته به نام اون الان قفل خونه روعوض کرده میخاددرخواست طلاق بده ایامیتونه منومحکوم به ندادن نفقه بکنه واینکه من بایدچگارکنم راهنمایی کنین لطفا
Sunday 13 March ساعت 13:06

Pages