مطالب حقوقی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

شنبه 11 بهمن 1393

فصل اول -  كلیات و تعاریف مالیات بر ارزش افزوده ماده 1 - عرضه كالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.   ماده 2  - منظور از مالیات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصول هشتم و نهم ، مالیات بر ارزش افزوده میباشد.   ماده 3  - ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یك دوره معین میباشد.   ماده 4  - عرضه كالا در این قانون ، انتقال كالا از طریق هر نوع معامله است.  

قانون مالیاتهای مستقیم - اشخاص، ارث، املاک، کشاورزی،حقوق

شنبه 11 بهمن 1393

باب اول - اشخاص مشمول ماليات  مادة1-  اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها)

دوشنبه 22 دی 1393

مودیان مالیاتی جهت بهره مندی  از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده در قانون ، موظف به انجام تکالیف قانونی هستند زیرا عدم رعایت تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی برای آنان خواهد شد . از این رو در این قسمت به بررسی پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می پردازیم.

چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی حل کنیم

دوشنبه 22 دی 1393

در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوی رسیدگی به پروندهی مالیلتی خود اعتراض داشته باشندمی توانند راه های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره ی امور مالیاتی برگزینند که د رذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت .