آرشیو روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - استعلام شناسه ملی شرکتها

آگهي تاسيس شرکت آبنوس پردازش بيهق (سهامي خاص)

شماره روزنامه: 17772 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/8 شماره نامه اداره ثبت: 37536 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/11/12

آگهي رسمي موسسه صندوق‏الحسنه شهيد حدادي به شماره ثبت 311

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 14521 تاریخ نامه اداره ثبت: 1383/8/20

آگهي تاسيس شرکت

شماره روزنامه: 17772 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/8 شماره نامه اداره ثبت: 15752 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/11/18

آگهي رسمي شرکت نوآوران عايق‏پوش (مسئوليت محدود) به شماره ثبت 17798

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 26469 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/12/8

آگهي تاسيس شرکت

شماره روزنامه: 17772 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/8 شماره نامه اداره ثبت: 42605/03 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/10/17

آگهي رسمي شرکت نجواي شيراز سهامي خاص شماره ثبت 11902

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 27129 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/12/15

آگهي تاسيس شرکت

شماره روزنامه: 17772 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/8 شماره نامه اداره ثبت: 46707/03 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/11/12

آگهي رسمي شرکت مهين دوستان جنوب فارس سهامي خاص به شماره ثبت 14652

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 23030 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/10/27

آگهي رسمي شرکت فناوري اطلاعات مهين سهامي خاص به شماره ثبت 13301

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 12617 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/6/20

آگهي رسمي شرکت زرين گامان فارس (سهامي خاص) به شماره ثبت 15787

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 26753 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/12/11

آگهي تاسيس شرکت

شماره روزنامه: 17772 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/8 شماره نامه اداره ثبت: 47921/03 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/11/24

آگهي رسمي شرکت راوند فارس سهامي خاص به شماره ثبت 4726

شماره روزنامه: 17787 شماره صفحه روزنامه: تاریخ روزنامه: 1384/12/25 شماره نامه اداره ثبت: 25567 تاریخ نامه اداره ثبت: 1384/11/30

Pages