آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

مرجع حل اختلاف بین دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی

تاریخ صدور: 1382/01/19 شماره رای: 660 جزایی

عدم نسخ ماده 6 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری

تاریخ صدور: 1382/07/22 شماره رای: 661 جزایی

Pages