آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

تاریخ آغاز دوران معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

دستکاه اجرایی: وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره دادنامه: 266 کلاسه پرونده: 76/88

تعیین محل خدمت فارغ التحصیلان دانشسرای تربیت معلم به عهده وزارت آموزش و پرورش است

دستکاه اجرایی: وزارت آموزش و پرورش شماره دادنامه: 75 کلاسه پرونده: 38/90

ابطال آیین نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه ای در صنایع بالای 25 نفر شاغل

دستکاه اجرایی: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 1032/88

الزام مؤدی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی ، خلاف قانون می باشد

دستکاه اجرایی: معاون درآمدهای مالیاتی شماره دادنامه: 106 کلاسه پرونده: 1025/88

حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان های تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون می باشد

دستکاه اجرایی: شورای اسلامی شهر کرج شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 692/87

غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر مشهد در اخذ عوارض سالیانه از استخرها به مأخذ مقرر در مصوبه

دستکاه اجرایی: شورای اسلامی شهر مشهد شماره دادنامه: 252 کلاسه پرونده: 950/88

موضوع الزام به پذیرش در دوره دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد

دستکاه اجرایی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شماره دادنامه: 405 کلاسه پرونده: 897/90

موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دائمی تلقی می شود

دستکاه اجرایی: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شماره دادنامه: 402 کلاسه پرونده: 896/90

احتساب فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت

دستکاه اجرایی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 873/89

Pages