خانواده

ازدواج دختر بدون اجازه پدر از لحاظ قانونی امکان پذیر است؟

ازدواج دختر بدون اجازه پدر مسئله ای است که این روزها با آن سروکار داریم. ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد.

در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند.

ازدواج دختر از نگاه قانون

طبق قانون مدنی ایران:

«نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند».

البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرونده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر
ازدواج دختر بدون اجازه پدر

شروع دعوای ازدواج دختر بدون اجازه پدر

خواهان دادخواستی به خواسته ازدواج دختر بدون اجازه پدر به علت مجهول‌المکان بودن پدر خود تنظیم کرده و پس از ابطال تمبر دعوای غیرمالی و با انضمام دلایل خود یعنی کپی مصدق شناسنامه تقدیم مجتمع قضایی دادگاه‌های خانواده کرده است.

این پرونده پس از ثبت در مجتمع قضایی از طرف معاونت مجتمع به یکی از شعبات خانواده مستقر در آن مجتمع برای رسیدگی ارجاع شده است و مراتب تکمیل پرونده توسط مدیر محترم دفتر تایید و به نظر ریاست دادگاه می‌رسد.

طبق دستور ریاست مجتمع، دفتر با تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین را دعوت می‌کنند و نسخه ثانی و ضمایم دادخواست به خوانده ارسال می‌شود.

خواهان در دادخواست خویش چنین عنوان می‌کند: «اینجانب با داشتن 21 سال سن و شرایط و موقعیت شرعی و قانونی آمادگی کامل برای ازدواج دارم و فردی که از هر جهت با من هم کفو است، برای ازدواج از من خواستگاری کرده است.

نظر به این‌که عقد نکاح دایم منوط به رضایت پدر است که مدتی است غایب و مجهول‌المکان است. نام همسر آینده‌ام جواد می‌باشد. به این ترتیب مستندا به ماده 1044 قانون مدنی تقاضای رسیدگی را خواستارم».

رسیدگی دادگاه به دعوی ازدواج بدون اجازه پدر

به علت مجهول‌المکان بودن خوانده(پدر دختر) برای ازدواج دختر بدون اجازه پدر، وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم آن به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ می‌شود و به درخواست خواهان این عمل انجام می‌شود.

در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است، اما خوانده با وجود ابلاغ قانونی در دادگاه حاضر نشده است. خواهان اظهار می‌کند که خواسته من به شرح دادخواست تقدیمی است.

دادگاه طی دستوری اعلام می‌کند که دفتر طی شرح دستور به واحد مددکاری اعلام شود که از محل اقامت پدر خواهان و همین طور از وضعیت اجتماعی و اخلاقی «آقای جواد» تحقیق به عمل آمده و نتیجه را به این دادگاه اعلام کند.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر
ازدواج دختر بدون اجازه پدر

 تحقیق از گواهان در دعوی

در این بین به منظور ازدواج دختر بدون اجازه پدر، جلسه دیگری توسط دفتر دادگاه تعیین می‌شود. در تاریخ 3/8/92 جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حاضر است و اظهار می‌کند:

«با توجه به این‌که موقعیت آبرویی و حیثیتی خانوادگی ما ایجاب نمی‌کند که مددکاران از همسایگان ما در مورد محل اقامت پدرم یا موقعیت نامزدم تحقیق کنند، به این ترتیب شهود خود را که دایی‌های من هستند و کاملاً آشنا به مسایل خانوادگی ما می‌باشند، به دادگاه آورده‌ام و از دادگاه تقاضای استماع گواهی گواهان را دارم. دادگاه نیز مبادرت به تحقیق از گواهان خواهان می‌کند.»

سه نفر به نام‌های حسن، احمد و حسین بعد از سوگند خوردن که جز به راستی چیزی نگویند و تمام حقایق را بیان کنند، اعلام می‌کنند که:

«پدر خواهان مدتی است ناپدید شده و مدت 17سال است که در خارج از کشور در کانادا به سر می‌برد و هیچ گونه ارتباطی با خانواده ندارد و شغل داماد نیز نمایندگی شیرآلات است و داماد مورد تایید خانواده خواهان است.»

دادگاه نیز با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌کند.

رای دادگاه ازدواج دختر بدون اجازه پدر

درخصوص دادخواست خانم «شقایق» به طرفیت آقای «نادر» به خواسته اجازه ازدواج بدون اذن ولی قهری به این توضیح که خواهان بیان داشته، خوانده، پدرش بوده و مدت 18 سال است.

خانواده را ترک کرده و به جای نامعلوم رفته است و وی 21 سال سن دارد و دیپلم رشته کامپیوتر را اخذ کرده است و از دادگاه تقاضای اجازه ازدواج با نامزدم بدون اجازه پدرش را دارد.

خوانده از طریق نشر آگهی به جلسه دادگاه دعوت شده است، اما در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه‌ای هم ارسال نکرده است.

دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و استماع شهادت شهود خواهان، موقعیت اجتماعی و اخلاقی نامزد خواهان و مجهول‌المکان بودن پدرخوانده و احراز هم کفو بودن نامزد خواهان با ایشان، به استناد ماده 1044 قانون مدنی به وی اجازه داده می‌شود تا بدون اجازه ولی قهری با نامزد خود آقای جواد با تعداد 240 عدد سکه بهار آزادی و هزینه سفرحج تمتع ازدواج دایم کرده و وقوع آن را در یکی از دفاتر ازدواج به ثبت برساند و دفاتر رسمی ازدواج نیز موظف به ثبت واقعه این ازدواج است.

رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران است».

رای صادره به خواهان دردفتر دادگاه ابلاغ می‌شود وبرای ابلاغ به خوانده با توجه به مجهول‌المکان بودن در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

پس از قطعی شدن دادنامه، خواهان تقاضای گواهی قطعیت به جهت ارایه به دفتر ثبت رسمی ازدواج می‌کند و حسب درخواست نامبرده گواهی قطعیت و این‌که اجرای آن بلامانع است را برای ارایه به دفترخانه صادر می‌کند.

ازدواج دختر بدون اجازه پدر
ازدواج دختر بدون اجازه پدر

تحلیل پرونده ازدواج دختر بدون اجازه پدر

ابتدا باید خاطر نشان کرد که در ازدواج دختر بدون اجازه پدر منظور از هم کفو بودن دو طرف ازدواج، هم شان ومنزلت بودن آن دوطرف است. در پرونده ملاحظه شدکه وقت رسیدگی و رای صادره به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شد.

مستند قانونی این موضوع، ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که مقرر می‌کند:

«در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین کند یا پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند‌، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار‌آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد».

در این پرونده تمامی اقدام‌های انجام شده ازطرف مدیر دفترودادگاه، قانونی ودرست بوده و دادگاه محترم به تمام وظایف وتکالیف خود دراین خصوص عمل کرده و اقدامات لازم صورت داده است.

طرح دعوی ازنظر شکلی و رسیدگی به آن از نظر شکلی و ماهوی به درستی صورت گرفته است.

با توجه به این‌که در قانون برای عقد دایم دختر اجازه پدر شرط است، به این ترتیب باتوجه به مجهول‌المکان بودن پدر خواهان و این‌که قانون این اجازه را داده و پیش‌بینی کرده است که دختر می‌تواند درصورت وجود شرایط قانونی لازم از دادگاه این خواسته را داشته باشد.

بنابراین دادگاه پس ازاحراز شرایط و اینکه داماد نیز هم کفوخواهان بوده و شرایط لازم دراین خصوص فراهم شده، اقدام به صدور رای کرده است.

در رابطه با ازدواج دختر بدون اجازه پدر ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بیان می‌کند:

«در صورتیکه پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد اجازه ازدواج در دادگاه خانواده می‌باشد».

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۲۲ رای

‫120 دیدگاه ها

 1. سلام من ۴ماه دیگه میشه ۲۵ سالم.با یه اقایی ک ۶سال ازم بزرگتره رابطه تلفنی دارم.ایشون۴ساله منو میخوان.من دوساله جداشدم و دختر نیستم.عقد بودم.خانوادم سخت گیر هستن میگن همسرت باید کارمند باشد.من به گفتم برو دانشگاه درس بخون تا کارمند‌بشی.لیسانس مدیریت داره ولی کار دولتی نیست.رشتش عوض کرده بخاطر من.شغلش آزاده ولی نه پولداره ک چشم خانوادم بگیره نه کارمند..ولی ایشون خیلی من رو خوشحال میکنن.تو این مدت ۵ماه دوبار همدیگه رو دیدیم.میشه بگین من چطوری میتونم بدون اذن پدرم ازدواج کنم؟چون اگه باهاش ازدواج نکنم میمیرم و خودم میکشم بخدا

    1. پدر به دادگاه احضار میشود و اگر دلایل ایشان برای مخالفت منطقی نباشد دادگاه اجازه میدهد.

  1. واقعا برات متاسفم که با دو بار دیدن و تلفنی حرف زدن تصمیم به ازدواج گرفتی!!! من با آدم های به ظاهر معقول بسیاری آشنا شدم ولی تا رابطه نزدیک نباشه به هیج وجه شناخت حاصل نمیشه. خانواده هارو متقاعد کن که رفت و آمدتون رو بیشتر کنید برای شناخت بیشتر!

  2. سلام من وپسری همدیگرو خیلی دوست داریم وخونوادع ها اجازع ازدواج ندادن به ما هنوزو مامیخواییم صیغه محرمیت بینمون خونده شه وازدواج موقت داشته باشیم اما اجازه پدر لازم است ومن دختر باکره هستم چیکارباید بکنم که اذن پدر لازم نباشع؟؟
   برم دادگاه نامه بگیرم واسه ازدواج کفایت میکنه ماهمو خیلی دوست داریم بدون هم نمیتونیم ومیخواییم با ازدواج موقت بیشتر بهم نزدیک باشیم وکنارهم باشیم چیکارباید کرد میشع راهنمایی کنید؟

   1. سلام من قبلا در سن ١۵ سالگى بهم تجاوز شده و خوشبختانه نوع پردم ارتجایی بوده و تو پزشکى قانونى مشخص شد و پدرو مادرم در جریان بودن و شکایت کردن الان که بالغ شدم و نزدیک ٣٠سالمه میتونم بدون اذن پدر صیغه کنم؟

   2. دختر باکره برای ازدواج به اجازه ی پدر نیاز داره، خودت داری میگی یه بار ازدواج کردی جدا شدی که…

  3. سلام
   شما چون قبلا عقد بودید و یکبار اجازه پدر برای عقد دائم بوده و به دنبال عقدی که داشتید دیگر باکره و دوشیزه نیستید,بدونه اجازه پدر یا جد پدری میتوانید اقدام به ازدواج کنید
   با توجه به قانون که بعد ازدواج اول به شما اجازه ی تصمیم گیری در انتخاب همسر رو داده,چه بسا بهتر است رضایت پدر یا جد پدری تا حد ممکن جلب شود.
   دلیل جلب رضایت فقط برای آرامش بیشتر کانون خانواده است و جنبه و یا وجهه. و اعتبار قانونی ندارد
   با تشکر
   نصیری وکیل حقوقی و کیفری در کرج

   1. سلام وقت بخیر.من٢٠سالمه ونامزدم۶سال از خودم بزرگتره.
    خانوادم اوایل راضی ب ازدواج بودن.تومراسم بله برون قرارشد ک ماشب عروسی بریم تو خونه خودمون ومهریه۵١۴تاسکه به گفته ی خانوادم اما بخاطر گرونی نمیتونیم شب عروسی بریم خونه خودمون ومجبوریم چندمدت خونه پدرنامزدم بمونیم ومهریه هم من ونامزدم١۴تاسکه درنظر داریم.ماخیلی همو دوست داریم ودرکنار هم خوشبختیم اما مادروپدرم خیلی بحث میکنن وگیر الکی میدن.پدرمم میخواد نامزدیمون رو بهم بزنه چون بامهریه مشکل داره.الان مامیتونیم از دادگاه اجازه ازدواج بگیریم؟چیکار باید بکنیم تا زود بتونیم بریم سرخونه زندگی خودمون خیلی تحت فشاریم

   2. سلام نامزاد من افغانستان است و من می‌خواهم ایران عروسی کنم اما پدر دختر ایران آمده نمی‌تواند و نامزادم بیست سال ده ماه عمر دارد آیا میتوانیم در نبود پدرش ازدواج کنیم ؟

   3. سلام وقت بخیر
    جسارتا دختر در سن ۱۶یا۱۷سالگی میتواند ب دادگاه مراجعه کند برای ازدواج بدون اذن پدر ؟
    پدر دلیل منطقی ندارن

  4. شما چون باکره نیستی، حالا ب هر دلیلی ،میتونید اقدام کنید به پزشک بانوان یا همون ماما و گواهی کتبی عدم بکارت بگیرید ،طبق قانون فقط در صورت باکره بودنه دختره که اجازه پدر با جد پدری الزامی‌میشه در غیر این صورت با اون گواهی میتونید ازدواج کنید

 2. سلام من۲۵ سالمه وتک فرزندم
  پدرمادرم هفده ۱۷ سال پیش جداشدن
  مادرم ازدواج کرده و پدرم بخاطر اعتیادش ازدواج نکرده نه تواین۱۷ سال نه سرکار رفته نه ازدواج کرده ونه بفکرمن .فقط امرمیکنه چکارکنم چکارنکنم
  من خونه مادربزرگم زندگی میکنم
  بامادری که همه جوره اختیار داده ب شوهرش که چجور برام اختیارداری کنه
  شوهرمادرم میگه حق ندارم باخانواده ای ک پدرم بپسند ازدواج کنم ومامانمم میگه همینو
  پدرمم میگه حق ندارم باخانواده ای که مادرم بپسنده ازدواج کنم
  واین وسط خودمم حق انتخاب ندارم جفتشون میگن تو حق نداری بگی کسیومیخوای
  خسه شدم
  انقدی عاقل شدم تواین ۱۷ سال سختی و تنهایی و نبود پدرمادرم که بفهمم صلاحم چیه خودم یکیو میشناسم و بنظرم باش خوشبخت میشم موضوع رو گفتم شوهر مادرم ومادرم گفتن حق نداری وگرنه پدرتو درمیاریم
  به پدرم گفتم گفت اگه خوشبخت نشی من پدر مامانتو اون شوهرشو درمیارم
  توروخدا یه قانونی بگین به ما بچه های طلاقم حق بدین
  یکیو اینطرفیا انتخاب میکنن اونا میگن نه اونا انتخاب میکنن اینا میگن ن
  حالام که خودم یکیوانتخاب کردم هرکس فقط امر میکنه نه معنی نداره دختر بگه اینومیخوام. هیچکس بفکر من نیس
  چرا نباید بتونم بعنوان یه دختر بزرگ عاقل بدبخت ک مونده بین دوطرف یه انتخاب دلخواه داشه باشم
  بابام بفهمه من حتی خودم یکو انتخاب کردم میکشتم
  اصن چرا باید یه دختری ک ۲۵ سالص تموم شده نیاز به اجازه پدرداشه باشه

  1. سلام من با پسری آشنا برای ازدواج اقدام کردیم ولی به دلیل اینکه پدرم زندان باید به کجا اقدام کنم

 3. با سلام.اینجانب و دختر خانمی که یکدیگر را برای ازدواج انتخاب کردیم.از لحاظ سنی من از ایشان ده سال بزرگترم و دلیلشم تحصیل و خدمت و کار بود که در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم و خانم دیپلم ردی است. از لحاظ مالی هم وضعیت مناسبی دارم و دختر خانم وضعیت نامناسبی از لحاظ مالی دارند که اصلا برای من مهم نیست. که همین اختلاف باعث قبول نکردن خانواده خودم و خانم شده است که چندین بار خواستگاری بهم خورده.ولی هر دو ما واقعا به هم علاقه داریم و حدود 4ساله که این ماجرا ادامه داره.ولی هر دو خانواده این علاقه ما را درک نمیکنن.خواستم بدون راهی هست که ما بتوانیم ازدواج کنیم.در ضمن هر دو ما پدرهایمان فوت کرده است و جد پدری دختر در ی شهرستان دور است که انها هم مخالفت میکنند طبق گفته دختر خانم.باتشکر

 4. سلام و خسته نباشید من ۲۳سالمه و کارشناس حسابداریم با پسری هم سن خودم تقریبا۵سال درارتباط هستم ولی پدرم قبول نمیکنن ک ماازدواج کنیم و دلیلی هم نمیگه میخواستم بدونم میتونم بامراجعه ب دادگاه عقدکنم؟

  1. سلام
   مدرک شناسایی پدر لازم نیست.فقط دقت داشته باشید که چند نفر به قول معروف ریش سفید صلاحیت آقارو تایید کنن تا برای دادگاه محترم یقین به عمل آید که پدر یا جد پدری قصد سنگ اندازی دارند
   باتشکر
   نصیری وکیل حقوقی و کیفری از کرج

 5. سلام.من ۲۴سالم تمومه واز۷ سالگی مادرم از پدرم جداشده.هرخانواده از شوهرمادرم تا هرکی میخوان برام یجور تصمیمم بگیرن و سرازدواج اذیتم کنن.پدرمم معتاده.اصن توانایی سرکار رفتنم نداره.من تک فرزندم هس و تا الان باهزار سختی بین خانواده هاگیر کردم و بزرگ شدم الان ۵ ساله یک نفرومیشناسم ومیخوایم باهم ازدواج کنیم ولی همسر مادرم وخانواده مادرم گفتن نمیزاریم.بابامم اگر بفهمه که خودم کسیو میخام ک میکشتم میگن همشون سنتی باشه ما انتخاب کنیم.بدبختی اونام انتخاب کردنی بابام میگه چن اونا انتخاب کردن نه.اینام میگن چن بابات انتخاب کرده نه.میخوام بدونم بدون اینکه به پدرم بگم میتونم ازدواج کنم.بخدا خسته شدم .بچه طلاق خیلی بدبختیا داره خیلی.میخوام دادگاه پدرمم نخواد که بفهمه.ازدواج کنم بد بگم بشون.میشه؟

 6. اخه چرا ایران اینجوره که ۵۰ سالتم بشه باکره باشی باید بابات اجازه بده.ادم حس ضعف بش دست میده ‌کم ارزش داشتن.خب دختر به یه سنی رسید قانون بزارید اصن ۵۰ سالگی ولللللللی بد اون تایم خودش بتونه ازدواج کنه.ترکیه و کشورای دیگ یه سن قانونی دارن چقدر خوبه….الان توهینه بخدا به ادم تو۳۰ سالگی باز…

  1. متاسفانه قوانین این مملکت بر اساس هزارو چهار صد سال پیش نوشته شده اما نظام ملکت بر اساس نظام سرمایه داری غرب داره اداره میشه ، سن ازدواج رو به بالای سی سال رسوندن اما هنوز قوانینشون رو به روز رسانی نکردن چرا ؟

  2. متاسف نباش عزیز. افتخارکن. ببین دین اسلام و ایران چقدر برای یک دخترخانم ارزش قائل است که این قانون رو تدوین کرده ان

 7. با سلام و روز بخیر
  من الان با آقا پسری 7 سال رابطه دارم، ایشون همه جو ره منو میخواد ولی خانوادم خیلی اذیتمون میکنن، از کلانتری گرفته تا…
  با ایشون رابطه هم داشتم و باکره نیستم، خواهان ازدواج با ایشون هستم ، امکانش هست بدون اجازه و اذن پدر عقد کنیم؟لطف میکنین راهنماییم کنین

  1. سلام خسته نباشید من دختری ۲۱ساله و باکره هستم یه آقای ۲۷ساله به خواستگاریم اومدن ما خیلی هم را دوست داریم انتخاب کردیم همو با هم ازدواج کنیم اما خانوادم موافقت نمیکنند به جواب بله دادن و ازدواج ما ،دلیل منطقی هم ندارند به تقلید از مادربزرگم میگویند ستاره ها جفت نیست قسمت هم نیستید(ما صیغه محرمیت سه ساله هم خوندیم)اما اصلا هیچ ارتباطی صورت نگرفته و دلیل فقط نگه داشتن من و ایشون کنار هم بوده تا خانواده ها را راضی کنیم ،سه ماهه درگیراین مخالفتیم خواستم ببینم ستاره چینی دلیلی هست که دادگاه رد کنه اجازه ی پدرم برای عقد دائم لازم نباشه؟

  2. بله وقتی که باکره نیستید میتونید از پزشکی قانونی گواهی عدم بکارت بگیرید و به محضر مراجعه کنید.
   فقط دختر باکره به اجازه پدر برای ازدواج نیاز داره

 8. ببخشید شما توی سایت جزو شرایط ازدواج بدون اذن پدر ذکر کردین که اگر دختر باکره نباشه نیازی به اجازه پدر نداره، ولی در سوالی که ازتون پرسیدم فرمودین ازدواج در صورت باکره نبودن نیاز به اذن پدر داره

  1. بنده هفده سال اس ک پدر و مادرم از هم جدا شده و از کودکی با مادر بزرگم بزرگ شده ام و بیستو سه سال دارم و بنا ب دلایلی دیگر جدا از انان زندگی میکنم و مستقل شده ام ولی انان از من خبری ندارند برا ازدواج اجازه لازم دارم?چکار بایستی بکنم!?سرپرست ندارم

  2. سلام من 23 سالمه و پدر و مادرم 3 ساله طلاق گرفتن و 2 سال قبلش پدر ترک خانه کرده و من الان 5 ساله باهاش رابطه ای ندارم ولی الان برام خاستگار اومده و پسر سرباز هستش لیسانس هس من هم لیسانس دارم میتونم از قاضی بدون حضور پدر یا جد پدر اجازه بگیرم؟؟

  3. سلام وقت بخیر من ۲۹ سالمه و دوستم ۳۴ سال . ما دوساله باهمیم ایشون یکبار ازدواج کرده و جدا شده ، من خودم کارمند بخش خصوصی هستم و ماشینم دارم ، مادرم هر خواستگاری میخواد بیاد میگه باید پدرتو آماده کنم کم کم بهش بگم و بعضی از خواستگارامم خودش پنهانی بدون اینکه به پدرم بگه رد کرده و یا پیام بهم میده که اگه خواستگار راه بدی اتفاق بدی میفته و دعوا میشه و همیشه میگه برای خوشبختیت دعا میکنم و دوستت داریم … هر خواستگاری که میاد از مادیات میپرسه نه در حدی که لازمه طوری که خانواده ی طرفم به همکارم گفته بود مادرش به زمین همسر من چیکار داره که میگه بسازین یا بفروشین !! یعنی در جلسه ی خواستگاری طوری حرف میزنه که طرف بره اصلا نمیپرسه اعتقادات این اقا چیه و با چه کسایی رفت و امد میکنه فقط از شغل و درامد و خونه و ماشینش میپرسه و دارایی های پدرش و شرطشونم اینکه اگه من لیسانس دارم اون باید فوق داشته باشه اگه من ۲۰میلیون دارم اون ۴۰تومن داشته باشه و خونه و ماشین داشته باشه ، این اقا هم یک زمین داره با موتور و یک طبقه خونه ای که پدرشون بهش داده موقتا اونجا باشه هر مناسبتی در حد توانش برای من طلا میخره و ادم مذهبی هست وقتی به مادرم گفتم گفت اگه فردا چادریت کنه چی ؟ باز یکروز دیگه به مذهبش گیر داد و …. خانوم پدرشون حتی زنگ زد که بیان خواستگاری مامانم تلفن و اورد پیش من و گفت ما اماده نیستیم اوناهم گفتن خودمون دوباره خبر بگیریم یا شما به ما اعلام امادگی میکنید مادرم گفت من به دخترم جواب میدم که به پسرتون جواب بده و قطع کرد و نذاشت پدرم بفهمه که این اقا تماس گرفته بالای ۱۰۰۰ بار میگه بیام خواستگاری شرعی و قانونی مال من بشی و اینم بگم ما باهم محرمیت خوندیم و رابطه داشتیم حالا میخوام ازدواج کنم خسته شدم برم دادگاه اجازه میدن ؟ دوستدارم با صلح خانوادم رضایت بدن و با کلی آرزو از خونمون بیام خونه ی شوهر نه با ناراحتی … البته بگم پدرم اعتیاد داره و یک برادرمم بخاطر همینکه یکبار ازدواج کرده بود و بخاطر مواد زنش طلاق گرفته بود و پاک شد و دوباره میخواست ازدواج کنه ولی مادر و پدرم گفتن نه ما خواستگاری نمیریم خودکشی کرد و هیچوقت تا این سن پدرم خرجی منو نداده همیشه مادرجونم هزینه کرده و از ۱۸ سالگی هم کار کردم هم درس خوندم و خانوادمم جز یک تولد هیچ کاری برای من نکردن جز دادن جای خواب و یک وعده غذا . تو رو خدا راهنماییم کنید

 9. با سلام، من ۱۹ سال دارم و با اقایی ۲۹ ساله در ارتباطم، ایشون فامیل پدری من هستن، فوق لیسانس دارن و الان مشغول گرفتن دکتراشون درکانادا هستن وضع مالی خوبی داره و از لحاظ اعتیاد و اخلاق و خانواده هم هیچ مشکلی نداره. پدر و مادرم ب دلایل کاملا غیرمنطقیی مخالف عقد ماهستن، من میتونم ب دادگاه مراجعه کنم و اجازه ی عقد بگیرم؟ شرایطش چیه؟

  1. سلام وقت بخیر
   جسارتا دختر در سن ۱۷یا۱۶سالگی میتواند برای ازدواج بدون اذن پدر به دادگاه مراجعه کند ؟
   دادگاه در این سن نامه میدهد؟

 10. سلام ایا قانونی وجود دارد در رابطه به اینکه اگه پدر یا جد پدری رضایت نداشته باشه دختر سر خود نمیتواند در شرکت یا جایی مشغول به کار کردن بشود؟

 11. سلام اگر دختر 32 ساله و پدر بالای 80 سال باشند و در کما باشند دختر می تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند؟

 12. سلام دوست عزیز خواهش میکنم یک راهنمایی به بنده بکنین لطفا من فردی رو خواهان هستم که پدرش در هیچ شرایطی راضی به ازدواج نمیباشد و طرف بنده هم منو میخواهد و پدرش هم حضور دارد و با خانواده در حال زندگی است ایا میتوان از طریق دادگاه وارد عمل شد و ازدواج کرد البته خانواده همسر اینده من هم نمیتوانن شهودی دهند چون نمیگذارد ایا میشو باز از طریق دادگاه ازدواج کرد !؟لطفا راهنماییم کنید با سپاس

 13. دختری ۴۰ساله هستم پدر مادرم جدا شدند و چون با مادرم زندگی میکنم پدرم برای ازدوجم گام برنمیداره میشه بدون اجازه پدر و دادگاه و با رضایت برادر یا مادر عقد کرد.سابقه کار و مدرکم بالاست

 14. سلام من معلمم تا این سن که50 می باشه ازدواج نکردم الان عاشق دختری 23ساله شدم واو نیز خانوادش مخالف ود شهری دیگرند فاصله 700کیلومتر
  من تحت هرشرایطی ایشونه می گیرم قصدم اینه هماهنگ کنیم برم بیارمش
  خواهشا راحترین سریعترین راهو بهم بگین

 15. در ادامه نامه قبل سریعتر عقد نامه بگیریم چیست ایا عقد موقتی که خود خواندیم از نظر شرع مشکل دارد

 16. خواهشمنده پیامم را نامش را حذف وجواب را سریع واگه می تونید پیام را حذف کنید
  من تحت هر شرایطی این کار را انجام میدم

 17. سلام
  خسته نباشید
  دختری که پدرش در خارج از کشور هست ولی مکانش مشخص هست
  سن دختر از ٢٨ سال بیشتر هست
  پدر از مادر جدا نشده ولی چند سال هست که جدا زندگی میکند و پولی هم برای خانواده نمی دهد و خرج خانواده توسط مادر است
  پدر هم بعلت اذیت آنها تمام خواستگار ها را رد میکند
  آیا میتواند با رای دادگاه ازدواج کند با پسری که این شرایط را میداند؟

   1. سلام دختری 21 ساله هستم با پسری 27 ساله که شغلش موزیسین هست آشنا شدم ولی والدین من بخاطر راه دور که من جنوب و پسر شمال کشور هست و راه تحقیق سخته و شغل پسر رو قبول ندارن و چون خونه و ماشین نداره، بشدت مخالفت میکنن. تصمیم داریم قانونی اقدام کنیم و ازدواج کنیم. دادگاه اجازه ی ازدواج بدون اذن پدر رو میده بهمون؟

 18. سلام وقت بخیر دختری هستم ۲۱ساله و با یه پسر ۵سال از خودم بزرگتر قصد ازدواج داریم یک سال و خورده هست ک قبل از اپلین خاستگاری همه راضی بودن و تا ایشون اومد نظر همه عوض شد و شرایط فوق العاده سختی دارن میزارم ک نتونه انجام بده خواستم بدونم با نامه دادگاه بخوایم عقد کنیم چقد طول میکشه ک نامه رو بگیریم. و ایا امکانش هست ؟

  1. اگر پدر بی دلیل مخالفت کند میتوانید از دادگاه اجازه بگیرید و حدودا سه تا چهار ماه زمان میبرد.

 19. سلام.ببخشید اگر دختری مجرد باشه و باکره نباشه برای ازدواج میتونه بدون اجازه پدر راحت عقد کنه و یا باید نامه از دادگاه بگیره . در صورتی ک باکره نیست چجور هست

 20. دختر باکرم ومیخوام ازدواج کنم.میشه بدون اجازه پدر وحتی احضار نکردن پدر به دادگاه .از دادگاه اجازه بگیرم برای ازدواج؟!

 21. سلام.من مدت 8 سال هست با شخصی ارتباط دارم.ایشون الان 4 سال هست بارها اقدام کردن برای اینکه خاستگاری بیان. خانواده بنده راه نمیدن به دلیل اینکه دوست بودیم و ایشون ترک هستن اصالتا و مذهبی نیستن و دیپلم هستن.این مخالفت تنها از طرف خانواده بنده هست.ایا بدون اجازه پدر با نامه دادگاه میتونیم ازدواج کنیم؟چه مدارکی لازم هست برای اجازه دادگاه؟

 22. سلام من و یک خانم چند ساله باهم رابطه داریم و بین خودمون عقد موقت کردیم.ایشون باکره است ومن شرایط علنی کردنو ندارم چون یچه دارم و بهم میدونم نمیدن.ایا عقد موقت ما صحیحه یا نه.نیازی هم به ثبت نداریم فقط شرعیش مد نطرمه

 23. سلام خسته نباشید دختر ۲۵ ساله هستیم با پسری یک سال ونیمه ک اشنا شدم الان که میخوان بیان جلو خواستگاری پدرم نمیزاره حالا بهانه های زیادی میاره اول گفت حقوقش ۳ ملیونه کمه الان میگه خونه نداره جدیدا هم میگه تو کار نداری واقعا خسته شدم از دست این بهونهای پدرم تروخدا راهنماییم کنید چیکارکنم

 24. سلام‌خسته نباشید من دختری هستم ۲۵ ساله یکسال و نیم هست ک با پسری هم سن خودم دوست هستم و از لحاظ سلامت سالم و خانواده خوبی دارد درحال حاضر قبل ماه رمضام چند باز باپدرم تماس گرفتن ک بیان خواستگاری اما پدرم با بهونهای مختلف رد کرد حتی خواستگای بیان
  الان پدرم میگه با ۳ ملیون حقوق نمیشه زندگی کرد دوباره میگخونه مستقل نداره ولی اون پسر توانایی اجاره خونه مستقل رو داره
  و اینکه بعده مدتی الان‌میگه تو کارنداری
  واقعا ازدست بهونهاش خسته شدم شما راهنمایی کنید چیکارکنم کلافه شدیم ابروم پیش خانواده همسرایندم درخطره
  تروخدا یه راهنمایی بکنید منو

 25. سلام
  پدر من ۸۸ سالشون هست و آلزایمر دارند و استراحت مطلق هستند و نمیتونند تا محضر بیاند.
  من ۳۵ سالمه و خودم و همسرم هر دو تحصیل کرده هستیم( فوق لیسانس)
  میخواستم ببینم چطور میشه بدون حضور پدرم عقد کرد و آیا برادرهایم میتوانند به جای پدرم شاهد باشند؟

 26. سلام خسته نباشید
  دختری 28 ساله هستم
  پدرم حدودا 24 سال پیش طلاقنامه ای به صورت دستی یه حاج اقایی نوشتن
  و پدرم ما رو تنها گذاشتن و رفتن و خبری ازش نیست…
  قصد ازدواج دارم ولی بخاطر ثبت نشدن طلاق در شناسنامه مادرم نیاز به اجازه پدر هست.
  از طرفی طلاقنامه ی دستی رو قبول نمیکنن
  و همچنین بخاطر آبرو خونوادگی و همچنین ترس مادرم بخاطر دوباره پیداشدن ایشون
  از طریق دادگاه هم نمیتونیم اقدام کنیم
  من چیکار باید بکنم؟
  بخاطر همین موضوع و ابروی خودم چندین ساله مورد های مختلف و خوبمو رد کردم
  یه مورد خوب برام پیش اومده مورد تایید هم هستن
  اما بازهم هیچ محضری قبول نمیکنه
  ولی دیگه خسته شدم افسردگی گرفتم
  راهی به من بگین

 27. سلام،بنده ۲۶ سالمه،باکره نیستم،
  قانون اصلاح شده سال ۱۳۶۳ نوشته که بدون بکارت میشود صیغه کرد بدون اذن پدر،
  من میتونم صیغه کنم؟ بعدها به دادگاه چطور ثابت کنم باکره نبودم؟ اینکه تو صیغه نامه بنویسم کفایت میکنه؟ لطفا راهنماییم کنین

 28. من ۳۰ سالمه ۵ سال با آقایی که ۸ سال ازم بزرگتره نامزد هستم پدرو مادرم ۲۵سال پیش از هم طلاق گرفتن پدرم شهرستان زندگی میکنه و چندین سال ازش خبری نداریم قبلا که خواستگار داشتم حاضر نبود بیاد و رضایت بده الان میخوام با نامزدم عقد کنم مادرم موافقه اگر بخوام از طریق دادگاه اقدام کنم چقدر زمان میبره تا اجازه ازدواج بهم بدن

 29. سلام. من و پسری که همکلاسیم بود با اطلاع خانواده دو سال دوستیم. خانواده ها هردو طرف راضی هستن. اما پدرم مدتی است که بخاطره یکسری دعواها و اعتیادش ازما جدا زندگی میکنه و در حال حاضر اجازه عقد نمیدهد. اما برای حفظ آبرو نمیخوایم کسی بفهمه.باید چیکار کنم

 30. سلام با عرض خسته نباشید من سحر 16 سالم هست
  با پسری حدود یکماه همدیگرو میخوایم ولی خانواده من سخت مخالفن و قبول نمیکنن ولی پسره سخت عاشقه منه و خیلی دوستم داره که در عرص دو هفتگی با خانواده من در میان گذاشت و خاستگاری آمدن ولی پدرم به شدت مخالفست و نظر پسره اینه که با هم بریم دادگاه بگیم که همو میخوایم تا بهمون اجازه بدن آیا امکان پذیر هست و میشع من قبلش خودم برم نامه سلامتم بگیرم که باکره هستم و بعد به دادگاه تحویل بدهم؟

 31. سلام دختر ۱۸ ساله هستم که ۸ ماه است با پسری رابطه دارم
  خیلی همو دوست داریم خانواده ها در جریانند اما پدرم اسرار ب قطع رابطه تا زمان ازدواج داشتند ما نتونستیم واقعا جدا شیم و ایشون متوجه شدند با خشونت و کتک زدن ب طرز کاملا حیوانی حدود ۲ ماه پیش منو از ادامه رابطه منع کردن پدر پسر با ایشون صحبت کرد ولی باز رضایت ندادن و نمیدونم به دروغ میگن که اونا نمیخوان یا نه ک این اصلا برای ما مهم نیست فقط خودمان و قصدمان مهم است میخواستم بدونم چجوری میتونیم بدون اجازه پدر ازدواج کنیم از انجا ک پدر تهدید کرده دادگاه هم حق دادن ازدواج رو نداره …

 32. سلام 27سالمه باکره نیستم قصد ازدواج با یه پسری دارم همه راضین به جز پدرم میخاستم بپرسم اجازه از دادگاه بگیرم یا برم پزشکی قانونی برای غیر باکره بودن از اذن ولی راحت شم کدوم راه بهتره و نتیجه بخش تره درضمن پدرم ادم سخت گیریه هیچکسو قبول نکرده تا این سنم

 33. با سلام , دختری خانم 29 هستند که در زمان دوسالگی پدر ایشون مادرشان را طلاق داده حضانت با مادرشون بوده و در تمام مدت هیچ نفقه ایی پرداخت نشده و هیچ دیداری نداشتن و از ادرس محل کار و زندگی ایشون خبری ندارن باید چیکار کنن برای ازدواج ؟

 34. با سلام اقایی هستم 31 ساله از مشهد و تازه از زنم جدا شدم و دوتا بچه دارم، با یک دختر 20ساله که از کرمانشاه هستند میخوام ازدواج کنم، ولی خانواده دختر بخاطر شرایط من اجازه ازدواج نمیدهند، اگر به دادگاه مراجعه کنیم ایا اجازه میدهند؟ واینکه ایا دادخواست ازدواج دختر به پدر اطلاع داده میشود؟

 35. سلام.من دختری هستم ۲۳ساله..پدرمادرم حدود ۳ساله که جداشدن.بخاطر اعتیاد پدرم و اینکه خیلی خیلی مارو اذیت میکرد وتهدید میکرد..بارها اومده بود جلودرخونمون و دانشگاه و ابروریزی کرده بود..من الان میخوام ازدواج کنم باید برم دادگاه.ولی اگه بابام بفهمه بازم میاد اذیت میکنه و عروسیمو بهم‌ میزنه..من میتونم با جمع کردن استشهاد و شهادت خیلیا که وضعیتمونو دیده بودن بدون اینکه بابام خبردار بشه از دادگاه اجازه ازدواج بگیرم؟؟؟؟راهی هست؟؟چون اگه بابام بفهمه همه اینده مو نابود میکنه و مامان و داداشم رو هم میادو باز اذیت میکنه

 36. سلام دختری هفده ساله هستم.در ایران زندگی میکنم و افغانی هستم خواهان ازدواج باپسر ایرانی هستم و ایشونم منو میخاد ولی پدرم سخت مخالف آیا میتونم شکایت کنم

   1. سلام وقت بخیر.من٢٠سالمه ونامزدم۶سال از خودم بزرگتره.
    خانوادم اوایل راضی ب ازدواج بودن.تومراسم بله برون قرارشد ک ماشب عروسی بریم تو خونه خودمون ومهریه۵١۴تاسکه به گفته ی خانوادم اما بخاطر گرونی نمیتونیم شب عروسی بریم خونه خودمون ومجبوریم چندمدت خونه پدرنامزدم بمونیم ومهریه هم من ونامزدم١۴تاسکه درنظر داریم.ماخیلی همو دوست داریم ودرکنار هم خوشبختیم اما مادروپدرم خیلی بحث میکنن وگیر الکی میدن.پدرمم میخواد نامزدیمون رو بهم بزنه چون بامهریه مشکل داره.الان مامیتونیم از دادگاه اجازه ازدواج بگیریم؟چیکار باید بکنیم تا زود بتونیم بریم سرخونه زندگی خودمون خیلی تحت فشاریم

 37. سلام . بنده اقایی 37 ساله هستم که قبلا ی بار عقد کردم . و نشد اسمشون رو از شناسنام باک کنم . حالا با دختری هستم 32 ساله وقتی خاستگاری رفتیم به مادرشون گفتیم اما مادرشون گفتن نمیخام پدرش بدونه که قبلا ازدواج کردید . حالا راهی غیر از پدرشون و پدر بزرگشون هست

 38. سلام من ٣٣ سالمه و پدرم درگیر اعتیاد هستند و بنده از نظر جنسی تحت فشار هستم ایا بدون اذن پدر میتونم صیغه موقت رو انجام بدم یا خیر ممنون میشم راهنمایی کنید

 39. سلام من قبلا در سن ١۵ سالگى بهم تجاوز شده و خوشبختانه نوع پردم ارتجایی بوده و تو پزشکى قانونى مشخص شد و پدرو مادرم در جریان بودن و شکایت کردن الان که بالغ شدم و نزدیک ٣٠سالمه میتونم بدون اذن پدر صیغه کنم؟

 40. سلام ببخشید من ۲۸ سالمه و پدرم با ازدواجم مخالف هستن بخاطر مهریه که طرفم گفته ۱۴تا مهریه میتونم مهر کنم
  و طرفم هم پسر خوبیه و هم شغل مناسبی داره وهم خانواده ش خوب هستن و مومن و مذهبی هم هستن و تنها مخالفت پدرم هست که پافشاری روی مهریه ۱۱۰ تا رو دارن من باید چیکار کنم؟

 41. سلام من دختر 27 ساله هستم از پدرم ده ساله خبر نداریم یعنی میتونم پیداش کنم ولی نمیخوام که باشه اگر من بتونم ثابت کنم که پدرم تو این مدت ده سال با ما زندگی نمیکنه آیا واقعا میگردند تا پیداش کنن؟ یعنی مثلا از طریق سیم کارت یا مثلا ماشین یا کلا چیزی که به نامش باشه انقدر پیگیر میشن؟

 42. سلام من چندماهه با مرد متاهلی که در شرف طلاق هستند بارضایت پدرم صیغه ۹۹ ساله کردیم و من باکره نبودم ،حالا یکم کار دادگاه طول کشیده و منو کتک میزنن که ما راضی نیستیم همسرت رو ول کن ، میخواستم بدونم بعد از تموم شدن اون قضیه برای عقد احتیاج به رضایت پدر هست یا نه؟

 43. با سلام من ۳۰ ساله هستم و ۱۴ سال قبل به اجبار پدرم با پسرعموم ازدواج کردم و توهمون دوران عقد جدا شدم و چون باکره بودم شناسنامه جدید گرفتم حالا میخوام با یه پسری که دوسال از خودم کوچیکتره ازدواج کنم و پدرم به دلایل خیلی بیخود مخالفت میکنه و بیشتر داره لجبازی میکنه میخوام ببینم الان میتونم با رای دادگاه خودم باهاش ازدواج کنم؟در ضمن در حال حاضر باکره نیستم و با این اقا رابطه داشتم

 44. سلام دلایل منطقی که پدرمیتونه جلوقاضی بیاره که دختروپسربهم نرسند چیاست؟چه چیزهایی قاضیو میتونه رازی کنه پسرباید چگونه باشه سوالات قاضی چیاست

 45. سلام دختری هستم ۳۳ ساله که هم پدر و هم مادرم فوت کردند و جدی پدری در دسترس نیست الان باید چیکتر کنم برای عقد برادر ناتنی ندارم از مادر هست از پدر خیر

 46. سلام من دختری 18 ساله هستم مدت سه سال هستش که بایکی از پسر های فامیل در ارتباط هستم و هیچ مشکلی باهم نداریم خانواده اون راضی هستن ولی پدر من سخت مخالف و مشکلی با شخص پسر نداره مشکل خانوادش و الان کاملا لج کرده ما میتوانیم از طرق دادگاه اقدام کنیم؟

 47. سلام
  دختری ۳۵ ساله هستم. حدود یکسال و نیم با آقایی که ازم ۵ سال کوچکتر هست ازدواج موقت در محضرخونه کردیم و دفترچه دریافت کردیم. میخواستیم خودمون مخفیانه ازدواج دائم کنیم میتونیم باهم ازدواج دائم کنیم؟

 48. دختری سی دو ساله ام که تاکنون ازدواجی نداشتم با آقایی آشنا شدم که قبلا ازدواجی داشته و در حال حاضر مدتی است از رابطه قبلی خارج شده پدرم مخالفت َشدید بابت آشنایی و حتی خاستگاری ایشون از من دارن در این مدت دو بار به خواستگاری آمدن و هر بار مخالفت پدر مانع گردید به این مهم. حال میتوانم با اقدام به دادگاه حکمی جهت ثبت این ازدواج بگیریم؟!؟! لطفا راهنمایی بفرمایید چون معظلی است که خیلی از دختران و پسران هم َس و سال ما با این شرایط مجبور به انجام فعلی می‌شوند که اصلا شایسته نیست…..

 49. پدرم برای ازدواج مخالفت میکنه و علتش هم مهریه بالاست اگه دادگاه برم برای اجازه ازدواج باز هم پدر رو دادگاه میخواد یا به من نامه میدن برای ازدواج؟

 50. سلام ؛لطفا راهنمایی کنید حقیقت داره در سن ۳۰ سالگی میتوان بدون اجازه پدر صیغه کرد؟اگر دختر ۳۰ سال داشته باشد بدون اذن پدر صیغه امکان دارد؟؟متشکرم

 51. سلام
  پسری 30ساله که 4ساله با یه دختر28ساله هستم که جفتمون کارمند و مستقل زندگی میکنیم و باهم رابطه هم داشتیم.ولی خانواده دختر رضایت به ازدواج باهم بدون هیچ دلیلی نمیدهند.آیا با مراجعه به دادگاه و حضور پدر دختر که هیچ دلیل منطقی نداره آیا اجازه عقد به ما میدهند یا نه؟؟

 52. سلام من ۲۳ سالمه و قصد دارم با یک تبعه خارجی ازدواج بکنم آیا برای ازدواج با اتباع خارجی اگه پدر اجازه نده میشه از طریق دادگاه اقدام کرد؟؟ یا اون فرد حتما باید ایرانی باشه تا دادگاه اجازه بده؟؟

 53. سلام من با یه اقایی ۳ ساله دوستم و باکره نیستم ۳ سال هم دیگ میخوایم کار ب کلانتری رسید و ۲ بار فرار کردیم خودکشی کردیم ولی باز اجازه نمیدن ک عقد کنیم همه کار برا راضی کردن خانوادها کردیم ولی هرکدوم ی سنگی میندازن دیگ موندیم چیکار کنیم بدون اجازه پدر ک نمیزارن عقد کنیم شما بگید ما چطوری راضیشون کنیم

 54. سلام ببخشید منظور از جد پدری یعنی همون پدربزرگ؟ یا تمام فامیل پدر؟ من 28 سالمه و هم پدرم هم پدربزرگم فوت کردند آیا اجازه ازدواجم با عموی منه ؟ یا برادری که شش سال از من کوچکتره و اندازه دمپایی نمیفهمه ؟ یا با خودمه؟ چون خانواده پدریم معتقدند اختیار من دست اونا و برادرمه آیا حرفشون قانونیه؟

 55. سلام من دختری ۲۱ ساله ۶ ساله عاشق یه پسر ۲۳ساله شدم هم دیگرو واقعا دوس داریم بار ها واسه خاستگاری اقدام کردن ولی پدرم ب دلایلی چرت ک اصلا منتقی نیستن مخالفت میکنه ی بارم با خانواده اومدن خونمون و باز مخالفت کردن هیچ کس از خانوادمون مخالف نیست فقط پدرمه میگ بخاطر اینک فامیل نیست نمیزارم پسره وضع مالیش خوبه و پسر کاسب و خوبیه واقعا در حقم خوبه .الان خواهش میکنم یه راه جلو من بزارین ک بهم برسیم ۶ سال تحمل کردیم گفتیم شاید راضی بشه ولی امکانش نیست و مخالفت میکنه .اگ من بدون اجازه برم عقد کنم چی میشه و راه دوم اگ واسه دادگاه شکایتش کنم اگ بلایی سرم بیاره کی جواب گو است؟ جریان این باکره هستم و نیستم چیه تو دادگاه سالمی میخوان؟
  لطفا راهنماییم کنید ممنون

 56. سلام اقا من میخام فرار کنم باهاش با دوتا شاهد حل میشه مشکل ولی پدر مادر من راضین ولی واس دختر راضی نیسن حل میشه مشکل اگه راه بهتری به غیر از دادگاه اینا هست بهم بگید لطفا

 57. سلام من 2ماه هس ازدواج کردم عاقد مارو توخونه عقد کردمادروپدرم ازهم جداشدن اون موقع عاقد تلفنی رضایت رو ازپدرم گرف ولی حالا ک بهش میگم بیا محضر امضا بده تا مهریه من ثبت بشه حاضرنیست بیاد محضر. ازطریق دادگاه هم دادخواست نوشتم خاستم بدونم اگر در جلسه اول دادگاه حاضر نشود آیا قاضی رای رو صادر میکنه یا نه… ناگفته نماند پدرم کارتن خواب هست

 58. سلام من مجرد هستم و ۲۰سالمه بایه آقایی ک از خودم ۲۰سال بزرگ تره رابطه جنسی داشتیم و من دختر نیستم خیلی همو دوس داریم و میخای ازدواج کنیم اما پدرم اجازه نمیده.آیا امکانش هست بدون اجازه پدرم ازدواج کنیم؟

 59. به نظرم تو پیش یه روانشناس برو . چون بیشتر از شوهر به اون نیاز داری . مردی که تورو بخواد تو ۵ ماه دوبار تو رو نمی بینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا