وکالت

وکالت عقدی جایز است، که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. وکالت دهنده را مُوَکِّل، و وکالت گیرنده را وکیل می نامند. وکیل حق تجاوز از حدود مورد وکالت را ندارد و هر معامله که در حدود مورد وکالت انجام دهد بنام و به حساب موکل است مگر خلاف آن ثابت شود.

وکالت به معنی نایب گرفتن است بدین معنا که یکی از طرفین پرونده بدلیل اینکه توانائی دفاع از خود را ندارد یا وقت کافی برای تدارک دفاع ندارد و یا بهر دلیل دیگری امکان شرکت در جلسات دادگاه برایش فراهم نیست  برای خود وکیل مشخص می نماید.

وکیل را هم برای پرونده های کیفری میتوان انتخاب نمود و هم در پرونده های حقوقی، اما معمولا در تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود وکیل پذیرفته نمی شود دلیل آن آشکار است، زیرا دادسرا در تحقیقات مقدماتی با خود متهم کار دارد و می خواهد اظهارات او را که در کشف جرم موثر است بشنود لذا اگر می خواهید در پرونده های کیفری وکیل بگیرید، این امر را بعد از صدور کیفرخواست دادسرا انجام دهید.

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد.

وکالت در دادگاهها و دادسراها به چند دسته تقسیم میشود؟

وکالت تعینی: وکالتی است که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری داده شود.

وکالت اتفاقی: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود.

وکالت معاضدتی: وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی  از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع می شود.

وکالت تسخیری: وکالتی است که از طرف دادگاهها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد می باشد، به وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع می نماید.

وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی: وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و می بایست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص باشد.

وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند.

وکالت در مطالعه پرونده: اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند.

وکالت در ادارات: با توجه به گسترش روز افزون قوانین و مقررات در کلیه امورات، اشخاصی که توان و اطلاعات حقوقی لازم و فرصت پیگیری و انجام امورات خود را در ادارات ندارند می توانند با مراجعه و اعطای وکالت به وکیل دادگستری، پیگیری و انجام امورات خود را به وکیل محول نمایند.

هر یک از اصحاب دعوی می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان و یا خوانده یا هر دو را لازم بداند در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

وکالت در دادگاه ها ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد که در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل میتواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است.

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص وکالت مقرر داشته: «وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود:

 • وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
 • وکالت در مصالحه و سازش.
 • وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
 • وکالت در تعیین جاعل.
 • وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
 • وکالت در توکیل.
 • وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
 • وکالت در دعوای خسارت.
 • وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
 • وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
 • وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
 • وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
 • وکالت در ادعای اعسار.
 • وکالت در قبول یا رد سوگند.

وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد.

سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد.

وکیل چه تعهداتی نسبت به موکل دارد؟

هرگاه از تقصیر وکیل خساراتی به موکل متوجه شود که وکیل مسبب آن باشد، مسئول خواهد بود، وکیل می بایست در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نموده و از اختیارات داده شده تجاوز نکند، آنچه را به جای موکل خود دریافت می کند به او رد کند، در صورتیکه برای انجام امری دو یا چند وکیل معین شده باشد هیچ نمی تواند بدون دیگری و یا دیگران در امری دخالت نماید و اگر وکیل وکالت در توکیل نداشته باشد نمی تواند انجام امری را به دیگری واگذار کند.

موکل چه تعهداتی در قبال وکیل دارد؟

 1. التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث؛ زیرا وکیل از طرف او انجام وظیفه نموده است.
 2. پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه و عوارض و مالیات که وکیل پراخته است.
 3. پرداخت اجرت وکیل که طبق قرارداد یا عرف یا اجرت المثل پرداخت می‌شود.

مورد وکالت چه ویژگی هایی دارد؟

راجع به مورد وکالت می توان موارد ذیل را بطور خلاصه اشاره کرد:

 1. مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند مثل وکالت در سوگند.
 2. وکالت باید معلوم باشد اگر وکالت بصورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
 3. موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد مثلاً وکالت در عقد نکاح یک امر حقوقی است ولی وکالت در اخذ ثمن یا وکالت در پرداخت مالیات یا قبض مبیع یک امر مادی و تصرف مادی محسوب می شود. وکالت در همه امور ممکن است مگر اینکه مباشرت اصیل قانوناً لازم و ضروری باشد.

داشتن حق وکالت در توکیل حق وکیل است؟

این‌که وکیل مجاز باشد انجام امری را که در آن وکالت به دیگری واگذارد نیاز به تصریح دارد و در غیر این صورت شخصی ثالث در مقابل مؤکل مسئول خسارات خواهد بود.

وکیل ممکن است یک نفر باشد یا بیشتر و در صورت تعدد ممکن است به طور اجتماع باشد (این‌که همه با هم وکالت کنند) یا این‌که به طور مستقل باشد (هر کدام انجام دهد کافی است).

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت و اگر مجانی بودن قید نشده محمول بر با اجرت خواهد بود.

وکالت عقدی است جائز و طرفین می‌توانند هر گاه خواستند آن را بر هم بزنند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل او، در ضمن عقد لازمی شرط شده است.

، همواره به اطلاع رسانی عمومی در خصوص حقوق اولیه شهروندان تاکید داشته و دارد. از این رو مردم را به مطالعه قوانین و بررسی مسائل روز جامعه همیشه دعوت می کند.

پس از اینکه به مشکل برخوردید و یا سوالات حقوقی برایتان پیش آمد، قسمتی ایجاد شده است که می توانید مشاوره حقوقی رایگان انجام دهید و تمامی پرسش های حقوقی خود را مطرح کنید.

در حال حاضر بیش از سی هزار پرسش حقوقی مطرح شده است که به تمامی آنها پاسخ داده است. این اقدام قدرت انتخاب و مسیر رسیدن به هدف را برای موکلین بالا می برد.

در صورتیکه در جستجوی وکیل هستید و قصد گرفتن وکیل متخصص را داشتید نیاز به مراحل و مدارکی میباشد که در قسمت زیر یک نمونه آن را برای شما توضیح میدهیم. برای جستجوی وکیل در خصوص هر یک از موارد بالا میتوانید به قسمت مربوط به آن مراجعه کنید.

مراحل وصول چک توسط وکیل

 1. در صورتیکه قصد وصول شدن چک های برگشتی را دارید میتوانید مراحل زیر را انجام دهید.
 2. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در وصول مطالبات دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
 4. در صورتیکه چک را هم برگشت زده اید گواهی عدم پرداخت را به وکیل تحویل بدهید.

مدارک وصول چک توسط وکیل

 1. مدارک شناسایی از قبیل اصل شناسنامه و کارت ملی
 2. ارائه اصل چک و در صورت برگشت زدن گواهی عدم پرداخت به همراه مشخصات صادر کننده چک (در صورت امکان)
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟