ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شرح درآمد تعرفه خدمات قضایی

مبلغ مصوب تعرفه خدمات قضایی

بند ۱ تعرفه خدمات قضایی

در هر مورد تعرفه خدمات قضایی که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

از نهصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۹۰۰)  ریال تا   سیزده میلیون ریال( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۳)ریال

بند۲

هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از نهصد  هزار ریال ( ۰۰۰ر۹۰۰) ریال تا   چهل میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال

بند۳

بدون تغییر

بدون تغییر

بند۴

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰) ریال

بند۵

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰) ریال

بند۶

بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

پنج هزار ریال ( ۰۰۰ر۵) ریال

بند۷

بدون تغییر

بدون تغییر

بند۸

بدون تغییر

بدون تغییر

بند۹

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

ده هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰ ) ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

بیست هزار ریال ( ۰۰۰ر۲۰ ) ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

بیست هزار ریال ( ۰۰۰ر۲۰ ) ریال

بند۱۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:

پروانه وکالت درجه ( ۱)

دو میلیون ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ) ریال

پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

یک میلیون ریال (۰۰۰ر۰۰۰ر۲ ) ریال

پروانه وکالت درجه (۳)

هشتصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۸۰۰ )  ریال

پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها

پانصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰۰) ریال

پروانه وکالت اتفاقی

پانصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰۰) ریال

بند۱۱

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛

شعب دیوان

پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰) ریال

شعب

تشخیص

یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰) ریال

بند ۱۲

بدون تغییر

بدون تغییر

بند۱۳

هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

بند۱۴

هزینه دادرسی در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰ ) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود

بند۱۵

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

بند۱۶

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجید نظر در دادگاه ودیوانعالی کشور

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

بند۱۷

هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

دو هزار ریال ( ۰۰۰ر۲) ریال

بند۱۸

هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه در هر مورد

ده هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰ ) ریال

بند۱۹

هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل:

تا مبلغ یک میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال

پانزده هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۵ ) ریال

نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ) ریال

چهل هزار ریال ( ۰۰۰ر۴۰ ) ریال

مازاد بر ده میلیون ریال ( ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ ) ریال

یکصدو پنجاه هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۵۰) ریال

بند۲۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری :

نسخه اول

پنجاه هزار ریال (‌۰۰۰ر۵۰ ) ریال

نسخه های بعدی

بیست هزار ریال ( ۰۰۰ر۲۰ ) ریال

بند۲۱

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰ ) ریال

بند۲۲

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره

بدون تغییر

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری

از یکصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۱۰۰) ریال تا پانصد هزار ریال ( ۰۰۰ر۵۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

 

  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال