• صفحه خانگی
  • <
  • نا معلوم
  • <
  • جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی (قسمت اول)

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ۱۳۹۰/۷/۳ بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور، دادگستری و راه و شهر سازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹ – و با رعایت تصویب نامه شماره هـ۳۷۳ت/۱۶۴۰۸۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، تصویب نمودند:

جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی (در ۱۷۱ ردیف) به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر “دفتر هیئت دولت” است، تعیین می شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۲۱ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

ردیف و

کد تخلف

عنوان تخلف رانندگی

مبلغ جریمه به ریال

الف

ب

ج

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری – صنعتی

سایر شهرها

روستا ها و راه های روستایی

۱*

۲۰۰۱

هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲*

۲۰۰۲

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳*

۲۰۰۳

سبقت غیر مجاز در راه های دوطرفه

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۴*

۲۰۰۴

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵*

۲۰۰۵

حرکت بطور مارپیچ

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۶

۲۰۰۶

حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰

____

۷

۲۰۰۷

**

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۸

۲۰۰۸

تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت)

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۹

۲۰۰۹

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰

۲۰۱۰*

تجاوز به چپ از محور راه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۱

۲۰۱۱

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

۵۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۲

۲۰۱۲

عدم رعایت حق تقدم عبور

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۳

۲۰۱۳

دور زدن در محل ممنوع

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۴

۲۰۱۴

استفاده از تبفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرهت بالای ۶۰ کیلومتر

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۵

۲۰۱۵

نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

۲۰۱۶

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۷

۲۰۱۷

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۸

۲۰۱۸

عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۹

۲۰۱۹

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰

۲۰۲۰

عدم رعایت مقررات حمل بار

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۱

۲۰۲۱

نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۲

۲۰۲۲

مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۳

۲۰۲۳

در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۴

۲۰۲۴

حمل تیرآهن، ورق های فلزی و امثال آن بدون رعایت شرط ایمنی و مقررات مربوط

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۵

۲۰۲۵

عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۶

۲۰۲۶

عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۷

۲۰۲۷

هرگونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار (تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۸

۲۰۲۸

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۲۹

۲۰۲۹

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۳۰

۲۰۳۰

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها و آزادراه های دارای بیش از دو خط عبور در هر سمت

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

___

۳۱

۲۰۳۱

حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۲

۲۰۳۲

سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۳۳

۲۰۳۳

رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۴

۲۰۳۴

حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۳۵

۲۰۳۵

نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۶

۲۰۳۶

استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغ های الوان، اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۷

۲۰۳۷

نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۸

۲۰۳۸

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

__

۳۹

۲۰۳۹

تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۴۰

۲۰۴۰

عدم اطلاع نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۴۱

۲۰۴۱

سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راه هایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۴۲

۲۰۴۲

عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوط یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راه ها

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۴۳

۲۰۴۳

سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

___

۴۴

۲۰۴۴

توقف در ابتدا و انتهای پیچ ها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطع های راه آهن

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۴۵

۲۰۴۵

نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۴۶

۲۰۴۶

سوار کردن یا سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۴۷

۲۰۴۷

نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۸

۲۰۴۸

روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب و در مواقع لزوم به هر علت

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۴۹

۲۰۴۹

حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۰

۲۰۵۰

حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط بدون رعایت مقررات مربوطه در معابر خط کشی شده

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۱

۲۰۵۱

عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خظوظ ویژه

۵۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

___

۵۲

۲۰۵۲

نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغ گردان،آژیر و امثالهم در خودروهای غیر مجاز یا استفاده از تجهیزات مذکور توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر)

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۵۳

۲۰۵۳

عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطع ها

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۵۴

۲۰۵۴

استفاده از وسایل آتش زا از قبیل اجاق گاز، پیک نیک، بخاری و امثال آن در داخل وسایل نقلیه

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۵۵

۲۰۵۵

باز کردن قفل مخصوص وسایل تقلیه که توسط مامورین راهنمایی و رانندگی بسته شده است

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۵۶

۲۰۵۶

تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت)

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۵۷

۲۰۵۷

عدم بارگیری صحیح و و مهار ایمن محمولات

۴۵۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۵۸

۲۰۵۸

تخلیه، تخله زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هر گونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راه ها و حریم آنها

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰

۵۹

۲۰۵۹

حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال آن بدون حفاظ و پوشش لازم

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۶۰

۲۰۶۰

عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۶۱

۲۰۶۱

حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر

۴۰۰٫۰۰۰

۴۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۶۲

۲۰۶۲

توقف در محل ایستادن ممنوع (توقف مطلقا ممنوع)

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۳

۲۰۶۳

داشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۴

۲۰۶۴

حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۵

۲۰۶۵

خودداری از کنار بردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سواره رو متوقف شده است

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۶

۲۰۶۶

عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۷

۲۰۶۷

راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۸

۲۰۶۸

عدم رعایت مقررات در گردش ها

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۶۹

۲۰۶۹

نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۷۰

۲۰۷۰

حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۱

۲۰۷۱

توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاه های تعیین شده

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۲

۲۰۷۲

استفاده از تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۳

۲۰۷۳

پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی و امثالهم از وسیله نقلیه به سطح معابر

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۴

۲۰۷۴

قصور در به کار بردن علائم ایمنی، هشدار دهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راه ها برابر ضوابط مربوطه

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۵

۲۰۷۵

ریختن یا ریزش روغن، بنزین، نفت گاز (گازوئیل) و یا سایر مایعات آلوده و تخریب کننده دیگر در سطح راه

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۶

۲۰۷۶

توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۷

۲۰۷۷

گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۸

۲۰۷۸

توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راه ها و محل هایی که شانه کناری وجود دارد

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۷۹

۲۰۷۹

تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۸۰

۲۰۸۰

نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۸۱

۲۰۸۱

حمل مسافر با وسایل نقلیه شخصی یا غیر مجاز

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۸۲

۲۰۸۲

ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوده ها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

___

۸۳

۲۰۸۳

نداشتن و یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری

۳۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۸۴

۲۰۸۴

عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمک زن راهنمایی در تقاطع ها و میادین

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۸۵

۲۰۸۵

توقف دوبله در معابر

۳۰۰٫۰۰۰

۲۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

۸۶

۲۰۸۶

****

حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راه ها

۴۰۰٫۰۰۰

۳۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال