• صفحه خانگی
 • >
 • قوانین
 • >
 • قرار منع تعقیب : تصمیم نهایی مقامات دادسرا در این باره و بررسی نقض آن

برای بررسی قرار منع تعقیب ابتدا باید بدانید که بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گرفت با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از آغاز فرایند رسیدگی و مطرح شدن پرونده ای در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می شود که بعضی از آنها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است؛

بطور خلاصه قرارهایی که بعد از پایان تحقیقات مقدماتی صادر می شود«قرار نهایی» نامیده می شود. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانونگذار در ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

بنابراین عموماً پس از اعلام جرم یا اعلام شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و با انجام تحقیقات مقدماتی یعنی: اخذ شکایت شاکی، تحقیق از متهم و مطلعین و شهود واقعه، بررسی گزارش پلیس، معاینه و تحقیق محلی، کشف و ضبط اموال حاصل از جرم، انجام آزمایش‌های لازم بر آلات و ادوات جرم و جلب نظر اهل خبره و کارشناس و … بازپرس یا دادیار مکلف است نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم نهایی کند.

قرار منع تعقیب

تصمیم نهایی مقامات دادسرا به شرح ذیل احصاء می‌شود:

قرار منع پیگرد: اگر قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که متهم عمل انتسابی را مرتکب نشده و دلایل برای توجه اتهام به او کافی نیست قرار منع پیگرد صادر می‌کند و نیز هنگامی که عمل متهم فاقد وصف کیفری است قرار منع پیگرد صادر می‌شود. با مثالی این مطلب را توضیح می‌دهیم:

فرض کنیم نادر به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و مدافعات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که نادر مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه نادر به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش با شکایت شاکی تحت تعقیب قرار می‌گیرد حال آنکه برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

در هر دو حالت قاضی دادسرا قرار منع پیگرد صادر می‌کند. اما این قرار در هر دو شکل آن از سوی شاکی خصوصی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه صالح است اما برای اینکه این حق شکایت متصور باشد باید به نکات زیر توجه داشت:

 1. در صورت صدور قرار منع پیگرد از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت کند لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش دایر بر منع تعقیب عدول کند و به تعقیب متهم ادامه دهد و چنانچه این قرار از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می کند. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.
 2. حق اعتراض شاکی به این قرار هنگامی است که مراحل گفته شده در بند یک به انجام رسیده باشد. یعنی اولاً قرار به تایید دادستان برسد و ثانیا اگر به تایید دادستان نرسید مراحل گفته شده طی شود.
 3. اگر قرار منع پیگرد به علت فقد دلیل باشد و این قرار به هر دلیلی قطعیت پیدا کند دادستان می‌تواند پس از کسب اجازه از دادگاه و در صورت وجود دلایل جدید یک بار دیگر نیز متهم را تعقیب کند.

قرار موقوفی تعقیب: همیشه در دادسرا یک اصل وجود دارد و آن این است که اگر متهمی تحت تعقیب قرار گرفت، رسیدگی به اتهام او متوقف نمی‌شود مگر آنکه به موجب قانون توقف تحقیقات ضرورت پیدا کند. برای مثال متهمی که مرتکب خیانت در امانت شده پس از ارتکاب جرم یا در حین تحقیقات فوت کند یا اینکه عمل او مشمول عفو قرار بگیرد و همچنین هنگامی که متهم در زمان ارتکاب جرم دیوانه باشد و …

در این حالات نیز شاکی حق دارد از تصمیم قاضی صادر کننده قرار به دادگاه شکایت کند. البته همانند قرار منع پیگرد تصمیم قاضی صادر کننده قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت تایید دادستان متهم حق دارد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ نسبت به قرار شکایت کند.

قرار مجرمیت: چنانچه تحقیقات دادسرا دلالت بر توجه اتهام به متهم داشته باشد قاضی رسیدگی کننده به پرونده با صدور قرار مجرمیت که مخاطب آن دادستان است از او می‌خواهد که با صدور کیفرخواست، متهم در دادگاه، محاکمه شود.

چنانچه دادستان با نظر قاضی صادر کننده قرار موافق باشد پرونده را با کیفرخواست به دادگاه صالح می‌فرستد و اگر با قرار مجرمیت مخالف باشد دو حالت متصور است.

 1. چنانچه صادر کننده قرار مجرمیت دادیار باشد مکلف به پیروی از نظر دادستان است و در این حالت شاکی حق دارد از این تصمیم شکایت کند.
 2. اگر صادر کننده قرار مجرمیت بازپرس باشد و دادستان با آن مخالفت کند دادگاه بین آن دو حل اختلاف خواهد کرد. اگر نظر دادگاه مبنی بر تأیید نظر بازپرس باشد دادستان باید با صدور کیفرخواست متهم را تعقیب کند و اگر مبنی بر تأیید نظر دادستان باشد رأی دادگاه درباره حل اختلاف بین دادستان و بازپرس قطعی است. در این حالت نظر تأیید شده دادستان مبنی بر عدم پیگیری پرونده از سوی شاکی در دادگاه صالح قابل شکایت است.

خلاصه آنکه اگر پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار مجرمیت شود و درباره متهم کیفرخواست صادر شود نظر شاکی تأمین خواهد شد.

قرار منع تعقیب

نقض قرار منع تعقیب

در مواردی که دادگاه اعتراض شاکی را وارد تشخیص داده و به لحاظ اینکه اتهام حسب دلایل موجود در پرونده متوجه متهم باشد که دادسرا این موضوع را لحاظ ننموده باشد؛

لذا قرار صادره توسط دادسرا، را نقض و قرار جلب به محاکمه را صادر و پرونده را جهت انجام دستور به دادسرا اعاده می نماید. در این مورد دادسرا تکلیف به انجام دستور دادگاه دارد و در این صورت متهم احضار و حسب نظر دادگاه و اتهامی که دادگاه اعلام نموده است به وی تفهیم اتهام خواهد نمود و قرار تأمین کیفری در صورت نیاز صادر و آخرین دفاع متهم استماع می گردد و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.

البته به این نکته باید توجه نمود که قرار مجرمیت اخیر نیازی به اخذ تأیید دادستان ندارد؛ چرا که دادسرا صرفاٌ به نظر دادگاه اشاره می نماید و تنها دلیل مجرمیت متهم را نظریه دادگاه اعلام خواهد نمود.حتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی خود اعلام داشته است که در این زمینه نیازی به صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان نمی باشد.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که آیا دادسرا می تواند در این مورد برنظر خود پافشاری نماید و اقدام به صدور مجدد قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نماید؟

هرچند رویه قضایی گاه در مواردی اختلاف بین بازپرسان و دادیاران با قضات دادگاه را نشان می دهد ولی باید توجه نمود که در نهایت با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه می باشد مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و نمی تواند دراین مورد مخالفتی نماید مگر اینکه موجب جدیدی برای صدور چنین قراری حادث گردد مانند اینکه متهم فوت گردد یا شامل عفو شود.

 • عالی
 • خوب
 • متوسط
 • ضعیف
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
3.19 (59 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

۷۰ نظر

 1. سلام من در سال ۹۱ که۱۶ سالم بود به جرم سی دی فروشی دستگیر شدم و قاصی برام قرار منع تعقیب صادر کرد الان میتوانم سابقه ام رو پاک کنم یا ن

  • سلام معنای قرار منع تعقیب اینه ک شما مجرم نیستید و یا اینکه انجام کارتون مجرمانه نیست در این حالت سابقه ی برای شما لحاظ نمیشه ک قلبلیت مرور زمان و پاک شدن داشته باشه

 2. سلام من دوهفته پیش تصادف کردم , طرف بعد یک هفته اومد رضایت داد, الان از دادگاه اسمس اومد ابلاغیه ,زده اعتراض به قرار منع تعقیب , این یعنی چی؟

 3. باسلام پسرایی من به جرم افترا ازمن به دادسرا شکایت نموده وپس از مراحل قانونی تبرئه شدم شاکی تا ۱۰روز حق اعتراض دارد اگه اعتراض نکند وحکم قطعی شد من می توانم ادعای حیثیت وحقوق اجتماعی کنم

  • اگر سوء نیت ایشان اثبات شود بله.

  • ۱۰ روز پیش بازپرس برای پرونده من قرار نهایی مبنی بر موقوفی تعقیب صادر کرد.
   امروز پیامک آمده که پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ رفته است !
   دلیل این کار دادگستری چه میتواند باشد؟!

 4. بنده تفیض وکالت از طرف شاکی دارم منو بجرم تصرف عدوانی متهم کرده در صورتی که بنده وکیلش بودم و برای همکاری با اداره گاز به اونجا رفته بودم و تصرفی در کار نبوده در دادسرا منع پیگرد قرار گرفتم در دادگاه نقض منع پیگرد و جلب ب دادرسی رای داده تکلیف من چه خواهد شد دوساله از کار و زندگی افتادم

 5. سلام.وقت بخیر.خودروی بنده طبق ادله کافی نظیر تصاویر دوربین های مدار بسته ی کلانتری و دو نفر شهود مورد تخریب عمدی واقع شده.دادیار صرفاً به اظهارات متهم به شرح بازجویی کلانتری کفایت و قرار نهایی صادر و به هیچ یک از ادله استناد ننموده.ميخوام اعتراض کنم.لطفاً راهنمایی کنید که چطور باید اقدام کنم و اعتراض به قرار رو کجا و چطور مطرح کنم؟؟؟
  ممنون میشم اگه راهنمایی دقیق بفرمایید
  با تشکر

 6. سلام من به جرم سرقت داخل خودرو دستگیر شدم اما الان بعد از یک ماه قرار منع تعقیب صادر شده ایا باید جنبه عمومی جرم رو هم تحمل حبس کنم ؟ م

 7. سلام شخصی از من کلاهبرداری نموده و حدود ۳میلیون پول را از طریق همراه بانک به حساب آن واریز کردم پس از مراحل اداری دادگاه وآگاهی توانستم حساب رامسدود کنم ومبلغ ۲میلیون پول را برگرداندم و حدود ۱میلیون تومان هنوز طلب دارم وبرای گرفتن ۲تومان بازپرسی گفتند شما باید رضایت بی قید شرط را بنویسی تا آن ۲ میلیون را بتونی برداشت کنی ومن هم نیاز به آن پول داشتم مجبور شد رضایت بدم و طرف هم ظاهرا تهرانی بود و چندین شاکی و مالباخته هستند که شکایت کردند برای پیگیری پرونده ومطالعه مابقی پولم باید چکار کنم.

  • بستگی به رضایت شما خواهد داشت لذا امکان مجدد مطالبه آن وجود خواهد داشت و میتوانید وکیل بگیرید.

   • وضع مالی خوبی ندارم طرف کلاهبردار هست شاکی زیادی دارد از تمام شهرستانها شاکی دارد ازاینکه بخواهم رضایت نداده باشم وتحت تعقیب باشد باید چکار کنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

 8. سلام. به عنوان شاکی در دادسرا از شخصی شکایت کردم. در مدت تعیین شده توسط دادسرا جهت ادای توضیحات و ارائه مدارک و مستندات، فرصت حضور نیافتم. بعد از مدتی قرار نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب جهت مشتکی عنه صادر شد و ده روز نیز به بنده فرصت اعتراض داده شده. میخواستم ببینم جهت اعتراض به همان دادسرا باید مراجعه کنم یا به دفاتر خدمات قضایی؟ در صورت مراجعه به دادسرا تحت چه عنوان می بایست اعتراض کنم؟

 9. سلام ببخشید از یکی از دوستانم بابت سرقت منزل شکایت شد و ایشان منع تعقیب شدن و شاکی باز اعتراض زد آیا اگر باز منع تعقیب بشه شوهر اون خانم که شکایت کرده بابت سرقت بازم میتونه راجب این پرونده شکایت کنه ؟؟؟

 10. سلام برای من اعتراض به منع تعقیب یعنی چی الان این

 11. سلام برای من اعتراض به منع تعقیب یعنی چی الان این چیکار باید کنم

 12. سلام یک فرد به جرم تهدید و ضرب شتم شکایت کرد ولی بنده منع تعقیب شدم،آیا میتواند باز هم اعتراض بدهد و پرونده را دنبال کند؟

 13. با سلام ، اگر قاضی در پرونده ای جرم جدیدی را(حسب نظر و عقیده)خودش مشاهده کرد ، آیا میتواند بامکاتیه بادادسرا برسی و تعقیب آنرا بخواهد؟

  • در صورتیکه در دادگاه باشد بله ولی اگر در دادسرا باشد بازپرس باید به اطلاع دادستان برساند.

 14. سلام ، بنده ۳ الی ۴ ماه پیش یک برگ از چک ام رو گم کردم و در دادگاه اعلام مفقودی کردم . دو روز پیش پیام منع تعقیب برام اومد ، با گرفتن نامه از دادگاه قبلا چک رو مسدود کردم حالا با این رای جلوی چک من باز میشه یا منع تعقیب معنای دیگری داره مثل کیفری نبودن یابنده چک در آینده ؟

  • منع تعقیب در صورتی صادر میشود که دلیل کافی وجود نداشته باشد و توسط دادسرا و یا دادگاه.

 15. سلام.برای زمین شاکی داشتم دادگاه منع تعقیب زده .یعنی چه

 16. با سلام
  پدر همسر بنده حدود ۴ سال پیش مهریه دخترش ره به اجرا گذاشت و از حق حبس استفاده می کند یک روز برای دیدن همسرم به درخانه رفته بدم که با فحاشی و بی ادبی پدر همسرم مواجه شدم و برگشتم به خانه که متوجه شدم به ۱۱۰ تماس گرفته است و از بنده شکایت کرد که یک بار منع تعقیب صادر شد و دوباره پرونده را در دادگاه کیفری شکایت کرده است به نظر شما نتیجه چیست؟

  • اثبات جرم بستگی به مدارک و ادله محکمه پسند خواهد داشت و بستگی به نظر قاضی دارد.

 17. سلام فامیلون به خاطر توهین در اینستاگرام از من شکایت کرده رفتم پیش دادیار ,دادیار ازم فیش حقوقی و اخرین دفاعیه رو ازم گرفت وکیل گرفتم چون به دروغ شکایت کرده منم اسکرین شات و شاهد دارم برا فهاشی اون حالا وکیل میتواند بی گناهیمه ثابت کنه وکیل وکیل گفته براد احضاریه میاد اما نیومده چه کنم؟؟؟؟

 18. باسلام وتشکرازسایت پرمحتواتون
  بنده زمینی که ازمادرم ارث رسیده بوده بعد ازفوت ایشان که البته سال ۹۰فوت کردن اقدام برای فروش کردم ولی متاسفانه متوجه شدم درسال۸۴توسط دایی اینجانب به فروش رفته وبه دادسرا شکایت کردم وبااینکه قولنامه خرید زمین توسط مادرم درسال۷۸موجود است ودرآگاهی دایی بنده با اعتراف خودش وارایه قولنامه فروش اقرار کرده ولی دادیارقرارموقوفی تعقیب صادر کرده است آیا میتوانم کاری انجام دهم تا به حقم برسم
  ممنون

  • در صورتیکه جزء دارایی متوفی و به نام ایشان بوده باشد دایی شما حق فروش ملک مشاع را نخواهند داشت مگر اینکه به صورت قولنامه سهم خود را فروخته باشند.

 19. سلام از من بابت سه فقره چک که طی قرارداد سرمایه گذاری از شاکی بابتش گرفته بودم شکایت خیانت در امانت شده بود که منع تعقیب خورد ولی مجددا با همون ادعا شکایت كرده آیا میتونه مجدد شکایت کنه و اگر میشه کدوم مرجع رسیدگی مجدد رو انجام میده؟
  با تشکر

  • خیر با استناد به دلایل گذشته و از طرف همان شخص اگر قرار منع تعقیب صادر شده باشد دیگر امکان شکایت مجددد نیست.

 20. باسلام وادب میشه بگید من درجه دار نیروی ناجا هستم اتهام سنگینی ب من وارد نمودند که در اصل از ابتدا تا انتها افترا و کذب بودش الان مدتیه تبرئه شدم ولی کارم را از دست دادم ایا من میتونم حسب ماده ۶۹۷مجازات اسلامی و مفاد ۱۶ گانه قانون مسئولیت مدنی ادعای حیثیت و اخذ غرامت بابت خساراتی که موجب از دست دادن جایگاه شغلی و اجتماعی خودم شده را از ناجا اخذ کنم.راهنمایی کنید
  مرسی

  • بله میتوانید در صورت داشتن سوء نیت طرف مقابل برای شکایت علیه ایشان اقدام کنید.

 21. سلام . اگه کسی با دختری تلفنی در ارتباط باشد و دختر واسه دیدن پسر بخواه بیاد شهر پسره در بین مسیر تصادف کنه آیا می تونه شکایت پسر را بکنه … پرینت تلفن و پیام که داده اند ضمیه پرونده کرده ….. ایا میتونه بگه چندین سال باهم بودیم ( یا الکی بگه رابطه جنسی داشتیم یا نا مشروع ) ؟ که از طریق قانون اقدام کند
  به نظر شما دادگاه چ حکمی برای پسره میزنه؟؟؟؟

 22. سلام
  من در جلسات اول و دوم بازپرسی روی شکایتم رضایت دادم.
  ودر دادنامه نوشته با گذشت بی قیدو شرط شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر شد. وتا ۱۰ روز قابل اعتراض توسط شاکی میباشد. الان پشیمونم و میخواهم پروندم تا اخر پیش بره. ایا میتونم دوباره به جریان بندازم؟

 23. سلام. برادرم بخاطر زنش رفته دادسرا کیفری بعد قاضی قرار ۴ میلیونی صادر کرده. معنیش چیه؟خوبه یا بد؟؟؟

 24. تو یه تصادف پدرم که خودش راننده بوده و مقصر هم شناخته شده فوت شد و من و بقیه وراث درخواست دیه کردیم ولی قاضی قرار منع تعقیب صادر کرده میخواستم بدونم آیا به پدرم دیه تعلق میگیره یا نه ؟؟؟

 25. درتصادفی پدرم که خوش راننده بوده ومقصر هم شناخته شده فوت شده و من و بقیه وراث قانونی درخواست دیه از دادگاه کردیم ولی دادیار قرار منع تعقیب صادر کرده میخواستم بدونم این حکم به چه معناست یعنی دیه به متوفی تعلق نمیگیره؟؟؟

 26. سلام من مشکل پول با کسی داشتم بعداز شکایت و کارشناسی دولت حق به من داد هیچ کدوم از جلسات دادگاه حاظر نشد جلسه اخر از زبونم پرید اسم قسم آوردم ودختری که فکر قسم دروغ فکر نمیکردم بخوره قسم خورد حالا مدرک شاهد همه چی دارم همه میدونن من با یک نفر کار نمیکنم دستگاه چاپ دارم میشه برم شکایت کنم قسم دروغ خورد متشکرم

  • میتوانید شکایت کنید ولی مدارک شما و اعتبار آن باید بررسی شود.

   • با مدارکی که اراعه کردم دولت حق به من داد حتی هر چه احظار رفته بود براش نه اومده بود نه چیزی در یکی از چلسه ها من گفتم دفتر دارم طبق سال …….من برای ایشون کرایه دوربین فیلمبرداری و عکاسی دادم بارمدارک داشتم بقران من پول حتی اسایی که به هم داده بودیم خودش اغرار کرد که یعنی بنده۱۳ ملیون فقط بابت عکس میخوام فکر نمیکردم کسی که نماز میخونه ساعت ۲شب مثل خواهرم کارش گیر کرد رفتم کارش راه مینداختم از دهنم پرید اونم خیس عرق شدم جا خوردم قسم دروع خود راهنمایی هنوز وام گرفتم پول شاسی این خانوم میدم خدا عالم من به مقداری ارا,عه دادم پول میخوام راهنمایی ممنون

 27. سلام . شخصی کارت ملی منو به سرقت برده و ازمن درخواست اخاذی برای بازگردوندن کارتم کرده و با اینکه ۵۰ تومن ریختم کارتو پس نداد و پیام هایی که جهت اخاذی داده در واتس اپ داده موجوده . منم به طرف مجدد باجی ندادم و گوشیش رو خاموش کرد . شکایت کردم و حسابی که پول ریختم مسدود شد . صاحب حساب رو خودم پیدا کردم و پلیس سه مرتبه زنگ زده بهش و هربار گفته میام اداره پلیس و مراجعه نکرده . حال با این اوصاف دادسرا میگه پرونده ات مهم نیست و منع تعقیب میخوره چون قضیه ات فقط سرقت یه کارت ملیه .
  من چجوری میتونم پرونده رو ببرم جلو الان و بتونم حکم جلب و مسدودی سایر حساب هاشو بگیرم؟ ! با توجه به اینکه صاحب حساب شناسایی شده و مراجعه نمیکنه و ادله کافی هم برای اثبات جرم موجوده .
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  • اگر ادله کافی وجود دارد میتوانید برای گرفتن حکم جلب ایشان اقدام کنید.

 28. با سلام
  بنده از یک بازپرس به جرمهای صدور دستور غیرقانونی مبنی بر ورود به عنف، بازداشت غیرقانونی، توقیف غیرقانونی اموال افشای اسرار و … پس از مختومه شدن پرونده شکایت کیفری کردم. دادسرای کارکنان دولت اظهار کرد که اقدامات صورت گرفته در راستای اتهامات انتسابی به اینجانب بوده و با تمسک به اصل صحت امکان احراز سوء نيت مجرمانه در اقدامات قاضی مشتکی عنه ميسور نمی باشد و اظهارات شاکی می تواند از باب تخلف انتظامی قابل طرح در مرجع مربوطه باشد. در نهایت ایشان قرار منع تعقیب صادر کرده است که قابل اعتراض در محاکم کیفری دو تهران می باشد. این درحالی است که در پرونده کیفری که قبلا داشتم برائت گرفتم و بخشی از اموالم هنوز به من مسترد نشده و چندین روز فرصت اعتراض دارم. می خواستم بدانم در متن اعتراض به چه نکاتی اشاره کنم و اعتراض را در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی باید ثبت کنم یا همان دادسرا؟
  با تشکر

 29. با سلام من یک سال حبس و چهل ضربه شلاق رای برام صادر شد بود زدم احتراض بعد از مدت ها رای قطعی صادر شد نوشته عنه قرار دادمنه تعقیب اصداری کسی راه حلی چیزی داره راهنمایی کنه🙏🙏🙏

 30. سلام از شخصی به علت دریافت پول و تحویل ندادن جنس شکایت کلاهبرداری کردم. حالا واسم ابلاغیه اومده قرار منع تعقیب که توضیحاتش:
  نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ دادرسی کیفری
  الان من چیکار کنم بازپرس اصلا مدارک پرونده را نگاه هم نکرد.

 31. سلام از بنده یه شکایت کیفری شد و به دلیل نبود ادله کافی برای بنده قرار منع تعقب صادر گردید .اقا شاکی ظرف ده روز حق اعتراض دارد؟و اگر دارد این ده روز ده روز کاری و بدون تعطیلی حساب میشه یا تعطیلی وسط هفته و جمعه ها هم جز اون ده روز حساب میشه؟

 32. از بنده شکایت جرب و شتم که قرار منع تعقب دادیار بهم داد به دلیل نداشتن ادله کافی شاکی و حالا ده روز وقت اعتراض دار ایا میتونه بدون ادله جدید اعتراض بگذار و ده روز ایا ده روز کاری بدون تعطیلی محاسبه میشه یا با ایام روزها تعطیل بین ده روز محاسبه میشه ؟

 33. سلام من ازدواج مجدد کردم و فرزندان همسرم ازمن بابت فحاشی و ضرب و شتم شکایت دروغی کردند و حتی با خود زنی نامه پزشک قانونی گرفتند که خوشبختانه در دادسرا شعبه دادیاری متوجه دروغ شده و دستور منع تعقیب صادر شد ولی الان بعد یکی دو ماه پیام اومده پرونده شما در شعبه کیفری ارجاع شد این به چه معناست

  • در صورتیکه قرار منع تعقیب صادر شده باشد به معنای اینست که دلیل کافی وجود نداشته و یا عمل ارتکابی جرم نبوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال