• صفحه خانگی
 • <
 • خانواده
 • <
 • توقیف اموال برای مهریه و پاسخ به سوالات مرتبط با توقیف خانه برای مهریه

توقیف اموال برای مهریه و پاسخ به سوالات مرتبط با توقیف خانه برای مهریه

 • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
 • ۱۱ ماه قبل
 • ۲۴
توقیف اموال

توقیف اموال برای مهریه یعنی چه؟ مهریه برای زن یک حق محسوب می‌شود. در مقابل مهریه در عقد نکاح به مثابه یک دین بر ذمه شوهر است که باید آن را ادا کند. منتها در برخی از مواقع علیرغم این‌که زن مهریه خود را به هر دلیلی از شوهرش مطالبه می‌کند، با استنکاف وی از پرداخت مهریه مواجه می‌شود. در این وضعیت یکسری اهرم‌های قانونی برای درخواست قانونی مهریه از زوج وجود دارد.

در این خصوص مراجع مختلفی برای ثبت درخواست زن وجود دارد. در وضعیتی که علیرغم طرح دعوای حقوقی علیه مرد، وی به هر حال از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌ اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است.

سوالات مرتبط با توقیف خانه برای مهریه

توقیف اموال

خانم من ۳ ماهه ترک منزل کرده و دادخواست تامین خواسته داده و از حقوق بنده یک چهارم هر ماه کسر می شود هنوز هم جلسه دادگاه برگزار نگردیده است.

 1. آیا منزل مسکونی من که یک باب آپارتمان می باشد می تواند جهت مهریه همسرم مصادره شود؟
  توقیف منزل مسکونی در مرحله تامین خواسته و یا همان توقیف اموال بلا مانع است ولی مرد می تواند به توقبف اعتراض و به عنوان مستثنیات دین درخواست رفع آن را از دادگاه بخواهد ولی اگر در مرحله اجرای حکم باشد معمولا منزل مسکونی توقیف نمی شود ولی با این حال رویه مختلفی در مورد توقیف اموال ملک بین قضات وجود دارد به هر صورت اگر منزل توقیف شود می تواند به توقیف آن اعتراض نمود که تشخیص اینکه مستثنیات هست یا نه بر عهده دادگاه می باشد.
 2. در صورتی که قولنامه بنگاهی فروخته شده باشد آیا برای دادگاه  قابل قبول است؟
  ملکی که به صورت قولنامه فروخته شده باشد و اگر ثابت شود که مربوط مرد می باشد قابل توقیف است.
 3. آیا برای مهریه باید پیش قسط پرداخت کرد؟ اگر توان نداشته باشم زندان میفتم؟
  پرداخت مهریه بعد از محکومیت و صدور اجرائیه خواهد بود و اگر تا قبل از اجرا مرد دادخواست اعسار بدهد و مهریه قسطی بشود زندان ندارد ولی اگر اعسار صادر نشود  مرد به علت عدم پرداخت مهریه به زندان معرفی خواهد شد.

توقیف اموال

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف اموال حقوق شوهر را از سازمان‌های و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف اموال کند.

اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه می‌کند، ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

زن برای مطالبه مهریه خود به چه مراجع قضایی می‌تواند مراجعه کند؟

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند در آن‌جا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را از دادگاه نماید. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه سه درصد میزان خواسته خواهد بود.

این مطلب را از دست ندهید:  حق حبس برای زوجه و آشنایی با شرایط برخورداری از حق حبس

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌کند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی بابت مطالبه مهریه خود را نداشته باشد، از لحاظ قانونی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارائه دهد که دادگاه بعدا به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. بدیهی است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

در صورتی که از مرد توانایی مالی جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد، چه پیامدی در انتظار اوست؟

توقیف اموال

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده ۲(سابق) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌ شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده(۲) مذکور به این صورت محل تامل است.

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی در این زمینه بیان کرده است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط به این‌که مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان تقاضای وصول(مطالبه) مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره… مقوم به مبلغ … ریال، با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی مطرح می‌شود. تشریفات ثبت و به جریان انداختن دادخواست حاضر، به ترتیب مذکور است، با این تفاوت که در اینجا، به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه، تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی، اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم، طرح ادعای اعسار(عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی، به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.

دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ها و نیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی، توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی، ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس، وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شکل فوق، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد. این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره‌کاری، بطور توامان و همزمان ازدادگاه خانواده درخواست میگردد.

 • googleplus
 • twitter
 • linkedin
 • linkedin
 • linkedin

یاسا همان قانون است.

۲۴ نظر

 1. سلام خسته نباشید بنده مادرم فوت کرده پدرم رفته یه بار دیگه ازدواج کرد بعد یه خونه برای زن دوم خرید با وام ولی الان این خونه ای که در ان زندگی کردیم را از چنگ پدرم دراورده یعنی جفت خونه را شیش دنگ به نام این زن است میشه کاری کرد که خونه ای که دران زندگی کنیم را ازش پس بگیریم لطفا راهنمایی کنید ممنون

 2. لطفا راهنمایی کنید

 3. سلام برای اثبات اینکه مردملک واملاک دارد ومیتواندمهریه روبدهد چه مدارکی لازم است ایاصرفا دادن ادرس ملک واملاک زوج کافی است یابایدکپی اسناداوهم دراختیارزن باش دتابه دادگاه دهد اگردرمدت تقاضای مهریه مرداموالش رابه نام خانواده خودکند چطورمیتوان مهریه رامطالبه نمود؟

  • اگر سند قطعی به نام ایشان است از طریق اداره ثبت اسناد قابل استعلام است.

 4. باعرض سلام وادب:همسرمن به علت بدهی زیادمدت زیادی است فراری شده وچندسال قبل ازفراری شدن کلیه سهم الارث خودراواگذارنموده اکنون یکی ازطلبکاران باارا‌‌ئه مواردی ثابت نموده که قسمتی ازسرقفلی مغازه به نام شوهرم است ایامن می توانم مهریه ام راقبل ازطلب بدهکارمذکوردریافت نمایم خیلی حیاتی است لطفن راهنمایی فرماییدباتشکر

 5. باسلام پدر بنده شش ماه پیش فوت کردند وهمسربرادرم دوماه پیش (دی ماه۹۷) جهت دریافت مهریه ملک پدری ام را که در حال حاضر محل سکونت مادرم هست وعلاوه بر آن طی قولنامه ای مورخ ۸۳/۱۱ سه دانگ ملک را به مادرم هدیه و درسال ۹۲/۷ طی قولنامه ای دیگر (هلوگرام دار)سه دانگ دیگر را فروخته است،را توقیف کرده.منشی دادگاه امروز گفت که قولنامه ارزش ندارد وفقط با سندمالکیت مادرتان ثابت میشود.وبدون اینکه قولنامه ها را ببیند. لایحه اعتراض به توقیف را هم نپذیرفت .آیا همسر بنده میتواند باوجود قولنامه هایی که مادرم دارد واینکه در خانه سکونت دارد وهیچ جای دیگری هم برای زندگی ندارد.خانه مادرمان را توقیف کند؟

 6. سلام همسرم فوت شده و وراث او من و پدر شوهر و مادر شوهرم هستیم .از ایشان یک ملک باقی مانده پدر شوهرم اقدامات قانونی برای صدور سند ملک برای من و خودش انجام داده و الان ملک بنام من و ایشان هست حالا سهم مادر شوهرم سند ندارد ایا من برای گرفتن مهریه خود می تونم اقدام کنم ایا سهم خودم و پدر شوهرم رو می تونم توقیف کنم .یا فقط سهم مادر شوهرم که هنوز سند رسمی صادر نشده رو باید یایت مهریه ام توقیف کنم

 7. سلام، سال پیش شوهرم بر سر اختلافاتی که داشتیم من را در خانه گذاشت و رفت خانه مادرش، من هم چند روز در خانه ماندم اما شوهرم مراجعه نکرد، شبانه جهیزیه خود را جمع و به خانه پدری رفتم، در این مدت که من هیچ اقدامی علیه شوهرم انجام ندادم تمام اموالش را به نام مادرش انتقال داده، من الان مهریه ام را به اجرا گذاشته اما ایشان ادعای اعسار کرده و ناتوانی در پرداخت مهریه با آوردن شهود به دروغ، دادگاه هم یک چهارم حقوق ایشان را کسر مینماید لطفا مرا راهنمای کنید که چگونه میتوانم حق خود را دریافت کنم،؟

  • پذیرش اعسار صرفا با دادگاه است و شما اگر مالی میشناسید میتوانید معرفی کنید.

 8. سلام بعد از اینکه سه دانگ خانه را به نام همسرم کردم ایشون مطالبه مهر کردن؛ چطور میشه به دادگاه ثابت کرد اون سه دانگ درواقع بخشی از مهریه بوده که پرداختم و جایی ثبت نکردیم؟

  • اگر در دفترخانه ثبت نکرده باشید از شما پذیرفته نمیشود و باید مهریه را پرداخت کنید.

 9. سلام همسرم درخانه من زندگی میکند من طلاق میخوام تکلیف وسایل منزل چیه قسمتی که جهیزیم بوده هیچ بقیه وسایل
  ایا میتونم بگم مهریه رو میبخشم بجاش ایشون از بقیه وسایل بگذره و طلاق توافقی بده

  • در طلاق توافقی تمامی حقوق به توافق میان زوجین بستگی خواهد داشت لذا اگر وسایل جهیزیه متعلق به شما میباشد میتوانید ضمن دادخواست برای استرداد آن اقدام کنید.

 10. سلام،میخواستم بدونم اگر من بعد از ازدواج تمام اموالم رو به پدر یا مادرم انتقال بدم آیا همسرم برای طلب مهریه اش میتونه اونارو از من بگیره؟

 11. سلام آپارتمانی را خانواده خودم و همسرم به صورت سه دانگ برای هر کدام ما خریده اند همسرم(زوجه)میتواند سه دانگ من را به عنوان مهریه از من مطالبه کند که سه دانگ من نیز به اسم اوشود یعنی کلا آپارتمان به اسم اوشود

 12. سلام.من دارای سه فرزندمجردهستم.که هرسه به سن بلوغ رسیده اند.همسرم بامن ناسازگاری می کند . دستورقانون درموردحق همسروفرزندانم چیست؟

 13. سلام ، من یک واحد اداری دارم که با اجاره آن ، توان پرداخت اجاره منزل مسکونی ام را دارم ، بعد از ١٨ سال زندگی همسرم تقاضای مهریه کرده و آن واحد اداری را توقیف کرده ، قرار است من و پسر ١۴ ساله ام با هم زندگی کنیم ، آیا میتوانم مهریه را قسط بندی کنم و آن واحد بعنوان یک ملک که معمولا میتواند در اختیار مرد باشد را بعنوان مهریه از توقیف در آورم ؟

  • اگر در آن واحد زندگی نکنید و منزل شما نباشد قابل توقیف بابت مهریه است و قسط بندی نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تخصصی با وکلای پایه یک دادگستری ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱رزرو وقت مشاوره