• ابلاغ رای به همراه مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی

  اعضای دفتر قبل از آنكه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس هابرسد ، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند . درصورت تخلف مرتكب به حكم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محكوم خواهد شد .
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ابلاغ قانونی : موارد ابلاغ قانونی و تفاوت میان ابلاغ های مختلف با شرح کامل هر یک

  ابلاغ یکی از مهم ترین ارکان دادرسی عادلانه به حساب می آید زیرا اجرا نشدن درست و صحیح تشریفات ابلاغ موجب تضییع حقوق افراد در دادرسی می شود. تا ابلاغ صحیحی در کار نباشد و دو طرف دعوا، از زمان و مکان دادرسی اطلاع نداشته باشند جلسه دادرسی هم تشکیل نخواهد شد بنابراین میتوان اجرای عدالت و احقاق حق در دادگاه ها را موکول به اجرای صحیح و درست ابلاغ دادخواست و ضمائم به دو طرف دعوی دانست. در ادامه به شرح انواع ابلاغ ها اعم از ابلاغ قانونی ، واقعی و ... می پردازیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۱۰
 • تامین خواسته چیست و ارتباط بین ابلاغ و اجرای قرار تامین خواسته

  اجرای قرار تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به اقدامات مرجع اجرا صورت گیرد؛ به این معنا که خوانده پس از آگاهی از صدور قرار تامین خواسته، حسب مورد مالی را که باید بازداشت شود یا یکی از اموال خود را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می‌کند اما در اکثر موارد قرار تامین خواسته با اقدامات قانونی به خوانده تحمیل می‌شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۱