• اثرات استقراض بر تولید مصرف توزیع و بر سطح درآمد و اشتغال

    امروزه اثرات استقراض هم گسترده و هم جاذب است. تقریباً همه کشورها به استقراض متوسل مى‌شوند. عملیات مالیه که ایجاد استقراض بدان بستگى دارد، در تولید، توزیع، مصرف و سطح درآمد و اشتغال اثر مى‌گذارد. اثرات استقراض بر تولید از طریق وام‌هاى عمومى که توسط دولت‌هاى امروزی، هم در بازار سرمایه داخلى و هم در […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰