• ادله اثبات دعوی و اطلاعات جامعی از انواع ماده های قانونی موجود

  باب اول – در شرایط اقرار ادله اثبات دعوی :  اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. ماده ۱۲۶۰ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. ماده ۱۲۶۱ اشاره‌ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است. ماده ۱۲۶۲ اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ادله اثبات در امور کیفری کدامند ؟

  یکی از علل مهم اطاله دادرسی در دستگاه قضایی ناآشنایی مردم با قوانین کشور و رویه های قضایی است که این امر از یک سو منجربه طرح دعاوی واهی و شکایت های بی اساس و از سوی دیگر منجربه افزایش بی رویه پرونده های دادگستری و نارضایتی مردم از قوه قضائیه می شود. در این مقال تلاش بر این هدف استوار است که شهروندان گرامی آشنایی مختصری با ادله اثبات قانونی داشته باشند تا با بکار بردن آنها از حقوق بحق خود دفاع کنند و از طرح شکایت یا دعوای فاقد ادله کافی خودداری نمایند و دستگاه قضایی را هم با تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی مواجه نسازند.
  • ۲ سال قبل
  • ۵