• اعتبار محکوم به چیست؟

    رأی در صورتی که صادره ازمحكمه قضائی صادر ، موضوع مورد اختلاف را حل و فصل و همچنین جزء منطوق حكم باشد ، دارای اعتبار می باشد. صلاحیت و اعتبار قضیه محكوم به، به آراء صادره در امور ترافعی بستگی دارد
    • ۳ سال قبل
    • ۰