• نحوه اعتراض به مالیات قطعی چگونه است؟

  مالیات قطعی همان چیزی است که اداره امور مالیاتی عملکرد مودیان مالیاتی را بررسی کرده و برطبق قانون اساسی، مالیاتی را برای آن ها مشخص کرده و طی برگه تشخیص به مودی ابلاغ می کند. شخص مودی در صورتی که تشخیص دهد بیشتر از میزان درآمد او مالیات تعیین کرده اند یا این مقدار مالیات […]
  • ۱ سال قبل
  • ۰
 • سازمان امور مالیاتی چگونه اختلافات را میان مودیان مالیاتی حل می کند؟

  سازمان امور مالیاتی اختلافات را چگونه حل می کند؟در صورتی که مودیان مالیاتی به نحوی رسیدگی به پروندهی مالیلتی خود اعتراض داشته باشندمی توانند راه های مختلفی را برای رفع حل اختلاف خویش با اداره ی امور مالیاتی برگزینند که د رذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت . مراجعه به اداره ی امور مالی در […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰