• مقررات قانون تامین اجتماعی و پرداخت هرگونه‌ مالیات و عوارض اعم از حقوق

    ماده ۱۱۰: سازمان مقررات قانون تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه‌ مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی‌و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است. تبصره ۱معافیت‌های موضوع این ماده شامل سازمان بیمه‌های‌اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندوق مقررات قانون تامین اجتماعی تبصره ۲کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات وعوارض بر […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰