• مسؤولیت کیفری بیماران روانی در هشت کشور اروپایی و بررسی عدم مسؤولیت پذیری

  در تمام نظامهای مورد مطالعه، «قاضی» در مورد اقدامات قابل اجرا بر روی مجرمین دچار بیماریهای روانی تصمیم گیری می نماید. بسیاری از بیماری های روانی منتج از در در واقع اختلال تفکر است در حالی که قوة عقلانی فرد ممکن است سالم باشد این اختلالات در خصوص مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری فرد می تواند نقش داشته باشد که توضیح این مفاهیم نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتری میان روان پزشکان و حقوق دانان دارد و می بایست با تعامل نظر بیشتری عمل نمود، چرا که از مهمترین معیارهای حقوق کیفری برای تعیین مجازات مجرمین، به ترتیب کمال عقل حین ارتکاب جرم و میزان خطرناکی آنها می باشد که فقدان آن، تکالیف عبادی و کیفری را ساقط می کند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • جرایم چک شامل چه مواردی می شود؟

  در قانون صدور چک در دو ماده دو عنوان مجرمانه با شرایط و عناصر متفاوت مورد اشاره قرار گرفته است، یکی جرم صدور چک بلامحل و دیگری جرم اعلام کذب مفقودی چک. با این وجود در بسیاری از موارد در محاکم به این دو جرم به یک چشم نگریسته شده و وصف مجرمانه خاصی برای اعلام کذب مفقودی چک در نظر گرفته نمی‌شود. بر این اساس همیشه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که آیا در رسیدگی به عنوان مجرمانه موضوع ماده 14 قانون صدور چک، یعنی دستور عدم پرداخت، لزوم رعایت شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل به شرح مندرج در ماده 13 قانون مذکور از جمله وعده‌دار نبودن چک نیز ضرورت دارد یا خیر. در مقام بیان موضوع با اشاره به متن مواد 13 و 14 قانون صدور چک و تشریح عناصر متشکله اعمال مجرمانه موصوف سعی خواهد شد به سوال مطرح شده پاسخ مناسبی داده شود. بدیهی است، با توجه به نظری بودن علم حقوق وجود پاسخ مخالف نیز دور از انتظار نخواهد بود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰