• تعلیق مجازات چیست و شرایط اجرای آن چگونه می باشد؟

  تعلیق مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود. بر این اساس، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظوراصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد. در این نوشته به بررسی این موضوع می پردازیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مقررات تعلیق و بررسی اجرای مجازات مقررات تعلیق در قوانین جزایی

  فرصتی قانونی برای بازگشت مجرم به زندگی مقررات تعلیق اجرای مجازات، تاسیسی ارفاقی است که در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و از جمله کشور ما وجود دارد و یکی از راه‌های قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت او به زندگی عادی در جامعه محسوب می‌شود. در مواردی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰