• تفتیش منازل و اماکن بازرسی کشف آلات و ادوات دلایل‌ جرائم

    تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم ‌ماده ۹۶ – تفتیش منازل و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل‌جرم، در آن محل وجود داشته باشد. ‌ماده ۹۷ – چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق […]
    • ۳ سال قبل
    • ۰