• تفتیش و بررسی منازل و قواعد حاکم بر آن کدامند؟

    ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد؛ در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در این نوشته به بررسی قوانین تفتیش منازل می پردازیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰