• جبران زیان بازداشت شدگان غیرقانونی و محکومان بی‌گناه در قانون

    در مساله جبران زیان و در فرایند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می‌شود، گاهی به بیراهه می‌رود و به جای محکوم کردن گناهکار، بی‌گناهی را مورد حکم کیفری قرار می‌دهد. این در حالی است که اشتباهات قضایی در مراحل مختلف فرایند کیفری امکان بروز دارند. در این نوشته به بررسی این موضوع می پردازیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰