• منشور حقوق شهروندی و جایگاه زنان در آن

    حقوق شهروندی از جمله مفاهیمی است که به برابری و عدالت همه ی افراد انسانی یک جامعه توجه دارد. توجه و بررسی حقوق زنان در جامعه امروزی امری مهم است زیرا زنان امروز بر خلاف زنان در گذشته فعالیت‌های اجتماعی زیادی در جامعه دارند. همین امر سبب شد که نسبت به زنان و حقوقشان چه درخانواده […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰