• لغات مهم حقوق کار و مفاهیم آنها در تولید آمارهای رسمی کشور

  در این مقاله به بررسی لغات مهم حقوق کار می پردازیم. به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارتخانه متبوع و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیتهای مرکز آمار واطلاعات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. این امر به […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حقوق کار تعاریف و مفاهیم کاربردی مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن

  به منظور انسجام حقوق کار ، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارتخانه متبوع و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیتهای مرکز آمار واطلاعات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. این امر به عنوان بخشی از استانداردهای آماری و در راستای توصیه های بین المللی و ملی در تولید آمار می باشد. لذا طی سال 1392 اداره کل روابط کار و جبران خدمت جهت استانداردسازی تعاریف و مفاهیم انتخاب و 43 کلیدواژه آن اداره کل مورد بررسی و در سطح سازمانی استاندارد گردید.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تعریف کاملی از لغات حقوقی مهم و کاربردی حقوق کار و مفاهیم آن ها

  به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارتخانه متبوع و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیتهای مرکز آمار واطلاعات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. این امر به عنوان بخشی از استانداردهای آماری و در راستای توصیه های بین المللی و ملی در تولید آمار می باشد. لذا طی سال 1392 اداره کل روابط کار و جبران خدمت جهت استانداردسازی تعاریف و مفاهیم حقوق کار انتخاب و 43 کلیدواژه آن اداره کل مورد بررسی و در سطح سازمانی استاندارد گردید. بر این اساس مقرر گردید طی سال جاری با همكاری دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مركز آمار ایران ، واژه های مورد بررسی در سطح ملی نیز استانداردسازی شود. بر این اساس كه لیست واژه های حقوق کار و تعاریف استانداردشده در ادامه بیان گردیده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰