• خانواده دوستی آیا این صفت خوب از آن مردان می باشد یا زنان ؟

    خانواده دوستی آیا زندگی خانوادگی آن اندازه که برای زنان اهمیت دارد برای مردها مهم نیست؟ آیا عواطف مردها سست تر از زنان است؟ و آیا پایبندی زنان به خانواده و کوششان برای حفظ خانواده بیش از مردان است؟ آیا مردها خانواده دوستی هستند یا زنان؟ مرد معمولا به نظر می رسد آنکه می گریزد مرد […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰