• دعوای تقابل : دعوای تقابل در نظام حقوقی ایران چگونه بود و چگونه است ؟

  در این مقاله به دعوای تقابل می پردازیم اما در ابتدا  میدانیم که امروزه راه های مختلفی وجود دارد تا خوانده بتواند علیه حق اصلی ادعایی خواهان مطرح نموده و آن را غیر موجه و بی اساس سازد. نفی حق ادعایی راه های قانونی زیادی دارد مانند اینکه خوانده مبنای حق ادعایی خواهان، واقعه ای […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • دعوای تقابل : تاریخچه آن چیست و در نظام حقوقی ایران چگونه است ؟

  از لحاظ تاریخی دعوای تقابل در متون قانونی قدیم ایران از جمله قانون معرف به اصول محاکمات حقوقی مصوب 1305 به حواشی محاکمه ترجمه شده است که از یک اصطلاح حقوقی فرانسه گرفته شده بود، در فقه اسلامی عنوان مستقلی بنام دعوای تقابل وجود ندارد ولی فقهای امامیه در این مورد با طرح سئوالاتی به بحث و گفتگو پرداخته اند. این مقاله به بررسی تاریخی دعوای تقابل هم از نظر فقه امامیه و هم در حقوق قدیمی ایران می پردازد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰