• درآمدهای دولت – قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

    قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات  تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادرمی‌شود.
    • ۲ سال قبل
    • ۰