• رسیدگی به تخلفات رانندگی و دستورالعمل ماده ۵ قانون تخلفات

    اعتراض به جریمه‌های رانندگی، وارد است اوایل سال ۹۰ بود که قوانین رسیدگی به تخلفات رانندگی کشور بعد از ۴۰ سال نونوار شد و قانون‌گذار یک دست درست و حسابی به سر آن کشید. یکی از مواد این قانون ۳۵ ماده‌ای مربوط به زمان پرداخت جریمه از سوی فردی است که جریمه شده است. برای […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰