• شاغلان و آشنایی با حقوق شاغلان حرفه‌ های سخت و زیان‌آور

    شرایط فیزیکی و روانی برخی مشاغل باعث ورود فشار بیشتری به کارگران شاغل در آن حوزه می‌شود. این دسته از شاغلان تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مورد حمایت هستند و کسانی که به این شغل‌ها مشغولند، از حقوق بیشتری نسبت به کارگران عادی برخوردارند. به موجب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان‌آور، […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰