• شهادت چیست؟ و حکم آن طبق ماده های قانون اسلام چه می باشد؟

  باب اول – در موارد شهادت در این مقاله به بررسی مفهوم شهادت چیست؟ می پردازیم. ماده ۱۳۰۶ حذف شده است. ماده ۱۳۰۷ حذف شده است. ماده ۱۳۰۸ حذف شده است. ماده ۱۳۰۹ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات […]
  • ۲ سال قبل
  • ۱
 • قوانین شهادت در حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات و ضوابط شروط شهادت

  یکی از ادله بسیار مهم در اثبات امور کیفری و مدنی دلیل شهادت است که در بیشتر نظام های قضایی جهان به آن استناد می شود . در حقوق ایران نیز که مبتنی بر فقه و شریعت اسلام است این دلیل جایگاه بس والایی در اثبات موضوعات کیفری و مدنی دارد، طوری که بعد از […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • شهادت در دادگاه و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران به چه صورت است؟

  شهادت در دادگاه و شهود می توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند. شاهد وقتی در محکمه حاضر می شود می تواند دیده هایش را برای قاضی تعریف کند یا حتی شنیده هایش، یعنی آنچه را که با چشم ها و گوش هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری بیان کند تا به واسطه شهادت در دادگاه او صاحب حق به حقوق قانونی اش برسد. اما برای این که شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آنها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • شهادت در امور مدنی و کیفری چگونه است و چه قوانینی دارد؟

  شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد. انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود. در این نوشته به بررسی کامل این موضوع می پردازیم.
  • ۳ سال قبل
  • ۰