• عاریه چیست و مقررات مربوط به آن در قانون مدنی کدامند؟

  اید برای شما هم پیش آمده باشد که در مواردی به دلیل نیاز یا به هر دلیل دیگری، وسیله‌ای را از یکی از دوستان یا آشنایان خود گرفته باشید تا به طور رایگان و بدون دادن مبلغی در ازای آن، از آن استفاده کرده و پس از مدتی، آن را به وی پس بدهید. به این اقدام در اصطلاح علم حقوق، عاریه گفته می‌شود که در این نوشته به آن می پردازیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • عاریه چیست و شرح جزییات ماده های قانون مدنی در باب عاریه

  عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه‌دهنده را معیر و عاریه‌گیرنده را مستعیر گویند.  ماده ۶۳۶ عاریه‌ دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.  ماده ۶۳۷ هر چیزی که بتوان […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰