• بیمه بیکاری از نظر قانون در ایران

    از نظر قانون، بیکار چه کسی است، به چه کسی می‌توان بیکار گفت؟ بنا به عرف، مردم تصور می‌کنند که هر شخص بیکاری می‌تواند از قانون شرایط بیمه بیکاری استفاده کند، اصولا بیکار به شخصی گفته می‌شود که بنا به میل و اراده خود، بیکار نشده است و بنابراین می تواند از شرایط بیمه بیکاری […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰