• قیم و وظایف او در نگهداری فرزند بی سرپرست چه می باشد؟

  قیم و وظایف او چیست ؟محجوران از جمله اشخاصی هستند که نیاز به حمایت اشخاص دیگر دارند. در این خصوص اولیای یک طفل یا مجنون، شایسته رسیدگی به امور وی هستند. اما در مواردی که این شایستگی را از دست می‌دهند یا فوت می‌کنند، محجور بدون سرپرست باقی می‌ماند. در این وضعیت باید برای وی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • عزل قیم – ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری چه حکمی دارد؟

  ماده ۹۶- محجور ممیز می‌تواند از قیم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هر گاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است می‌دهد و قیم باید بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد. ماده ۹۷- محجور و هر ذی علاقه‌ای می‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می‌نماید.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تعیین قیم جدید و عزل آن چه شرایطی از منظر قانون اسلامی دارد؟

  بر اساس بند پنج ماده 1248 قانون مدنی، هرگاه قیم توانایی یا لیاقت در اداره اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در اثر پیری، بیماری، اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی این توانایی و لیاقت را در دوران قیومیت از دست داده باشد و یا اینکه بازداشت قانونی تعیین قیم جدید موجب ضرر و زیان مالی و جسمی محجور شود، دادستان تقاضای عزل او را از دادگاه كرده و دادگاه طبق مقررات قانونی موارد را رسیدگی و در صورت احراز امر، قیم را عزل می کند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • سرپرستی و قیمومت در قوانین ایران و نحوه نظارت دادستان بر سرپرستی

  اولویت قانون؛ حفظ نهادخانواده است. ابتدا باید به تعریف درستی از سرپرستی اشاره کنیم: قیم، سرپرست؛ کلماتی که شاید در ظاهرساده به نظر آیند اما وقتی به عمق این کلمات می اندیشم می بینیم که دارای معنای گسترده و وظیفه بسیار خطیری هستند. در بسیاری از جوامع، قانون های متفاوتی برای قیم و سرپرست وجود […]
  • ۲ سال قبل
  • ۲
 • قیومیت افراد محجور در قانون، وظایف و ویژگی های قیم واجد شرایط

  قیمومت شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود. این وظیفه ممکن است با تنظیم و تنسیق محدوده وظایف هر یک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفویض شود.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ملاقات با فرزندان پس از طلاق ؛ بازداشت در انتظار ممانعت کنندگان

  در میان پرونده‌های محاکم و دادگاه‌های خانواده مواردی هم هستند که به کشمکش‌های بعد از طلاق و مشکلات ایجاد شده در ملاقات با فرزندان اختصاص می‌یابد. به هر ترتیب فرزند هم برای پدر و هم برای مادر عزیز است و هیچ یک با وجود ناسازگاری و جدایی از یکدیگر نمی‌توانند شرایط دوری مطلق از فرزندشان یا عدم ملاقات با فرزندان شان را تحمل کنند
  • ۲ سال قبل
  • ۰