• مال غیر منقول و قوانین فروش آن بدون تنظیم سند رسمی چگونه است؟

    با توجه به اینکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را نمی توان باطل دانست, بلكه باید آن را معامله صحیحی شمورد كه پیش از ثبت سند آن در دفتر اسناد رسمی, نمیتوان وقوع آن را به صرف ارائه سند عادی نزد ادارات دولتی و محاكم دادگستری , آشكار ساخت. برای اثبات حكم مزبور, مطالبی را در این نوشته بیان می نماییم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰