• ماهیت مالیه عمومى و عوامل مؤثر در تبیین آن چیست؟

    براى شناخت طبیعت و ماهیت مالیه عمومى بیش از هر چیز، شناخت دولت و نقش دولت‌ها لازم و ضرورى است. آنچه واقعیات تاریخى نشان مى‌دهد، حکایت از آن دارد که همراه با شکل‌گیرى حکومت‌ها و واحدهاى سیاسى ـ اجتماعی، بحث از چگونگى گذران مالى دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. طبیعى است که این رشته از فعالیت‌هاى حکومتی، ابتدا بسیار ساده بوده و به‌تدریج همراه با تکامل جامعه و اقتصاد و توسعه افقى و عمودى نیازهاى عمومى و فعایت‌هاى دولتی، گسترش یافته است.
    • ۲ سال قبل
    • ۰