• خیار غبن و بررسی ویژگی های آن

    خیار غبن در لغت به معنای آسیب رساندن به دیگری، فریب دادن و یا گول زدن طرف مقابل می‌باشد. غبن در حوزه حقوقی کاربرد دارد. به طور کلی به عدم ایجاد تعادل بین مورد معامله و ارزشی که از سوی فروشنده تعیین می‌شود، غبن گفته می‌شود. بر طبق این رفتار معامله با ضرر و زیان […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰