• موانع ازدواج در حقوق ایران کدام است؟

    موانع ازدواج در حقوق ایران عبارتند از :  شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائمی ، عدۀ زن، قرابت در حدود معین ، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، کفر، لعان و احرام که ذیلا به شرح هر یک از آنها می پردازیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰