• ودیعه عقدی که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌ سپارد

    ماده ۶۰۷ ودیعه ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.  ماده ۶۰۸ در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.  ماده ۶۰۹ کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰