• حقوق کودک و پیمان نامه جهانی حقوق کودک براساس ماده ی ۳ منافع عالیه کودک

  بر اساس ماده ۳ پیمان نامه جهانی حقوق کودک منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شدهاند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبتهای لازم را از آنان انجام دهند. بر اساس ماده ۱۹ این پیمان […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • کار کودکان و بررسی قوانین مربوط به آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران

  کار کودکان به چه کسی گفته می‌شود در قوانین جمهوری اسلامی ایران، کودک به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ اعلام کرده است: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام قمری
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • کودکان و پیشگیری از بزه دیدگی آن ها با روش های غیر کیفری

  آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقه ای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود. آسیبپذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار میدهد. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزهدیده بالقوه تبدیل می سازد، نیازمند حمایت و پیشبینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرمزا مینماید. از جمله این راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیری است که در تقسیمبندیهای علمی شامل پیشگیری کیفری و غیر کیفری میباشد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰