• گواهی انحصار وراثت و مدارک لازم برای آن کدامند؟

    برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند. در این نوشته به بررسی گواهی انحصار وراثت می پردازیم و مدارک لازم برای آن را بیان می کنیم.
    • ۲ سال قبل
    • ۰