قوانین و مقررات

ضوابط احراز سلامت جسمانی و روانی برای انواع گواهی نامه رانندگی

پیوست شماره ۲

ماده ۱: بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه های ۱و۲) و پایه ب (گروه ۱) و ویژه:

 • حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح ۱۲/۱۰
 • حداقل میدان بینایی برای هر چشم ۷۰ درجه.
 • برای افراد تک چشمی حداقل قدرت بینایی ۹/۱۰ و میدان بینایی ۱۰۰ درجه، ضمن رعایت شرایط ویژه در وسیله نقلیه.

ماده ۲: بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲) و پایه پ (گروه ۱) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه:

آیین نامه:

 • حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح ۱۴/۱۰
 • حداقل میدان بینایی برای هر چشم ۷۰ درجه.

ماده ۳: بینایی برای گواهی نامه های رانندگی پایه پ (گروه ۲) و پایه ت (گروه ۱و۲)

 • حداقل قدرت بینایی برای مجموع دو چشم با اصلاح یا بدون اصلاح حداقل ۱۵/۱۰.
 • حداقل میدان بینایی برای هر چشم ۷۰ درجه.

ماده ۴: آن دسته از بیماری هایی که نیاز به دریافت نظریه و تایید پزشک منخصص معتمد چشم را دارد:

 • افراد دارای میدان بینایی دو چشمی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه.
 • افراد مبتلا به کوررنگی چشم.
 • افراد مبتلا به کاتاراکت (آب مروارید)
 • افراد مبتلا به گلوکوم (آب سیاه)
 • مبتلایان به بیماری شبکیه چشم.
تبصره۱ملاک ارزیابی میدان بینایی تست Confrontation می باشد.

 

تبصره۲در معاینه چشم و سنجش بینایی، رعایت موارد زیر به وسیله پزشک الزامی است:

 1. سنجش دید (قدرت بینایی) باید طبق استانداردهای بین المللی و با نمودارهای سنجش بینایی استاندارد انجام پذیرد.
 2. حداکثر میزان دید برای هر چشم۱۰/۱۰.
 3. در صورتی که متقاضی در هر خط دید بیش از ۲ حرف را خطا نماید، آن خط در محدوده دید محاسبه نگردیده و خط درشت تر ملاک ارزیابی قرار می گیرد.

 

تبصره۳در صورتی که متقاضی، حداقل شرایط پزشکی مندرج در بندهای ۱ و ۲ را دارا نباشد منحصرا می تواند جهت دریافت گواهی نامه رانندگی پایه ب گروه ۱ اقدام نماید.

ماده ۵: شنوایی

 • حداکثر افت شنوایی قابل قبول بدون اصلاح در هر گوش تا ۴۰ دسی بل، برای گواهی نامه رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۱و۲)، پایه ت (گروه ۱و۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه.
 • در صورت کر بودن کامل یک گوش، حداکثر افت شنوایی قابل قبول با یا بدون اصلاح در گوش بهتر تا ۴۰ دسی بل، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۱و۲) و پایه ب (گروه ۱) و ویژه.

ماده ۶: موارد ممنوعیت مطلق صدور و تمدید گواهی نامه رانندگی

اول: بینایی

 • میدان بینایی دو چشمی کمتر از ۱۲۰ درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی.
 • افراد مبتلا به بیماری های Hamianopia bitemporal, Homonymous hemianopia برای انواع گواهی نامه رانندگی.
 • افراد تک چشمی دارای قدرت بینایی کمتر از ۹/۱۰ برای انواع گواهی نامه رانندگی.
 • افراد تک چشمی دارای میدان بینایی کمتراز ۱۰۰ درجه برای انواع گواهی نامه رانندگی.
تبصره ۱افرادی که به تازگی یک چشم خود را از دست داده اند تا طی زمان لازم برای عادت به دید تک چشمی، حداقل به مدت یک سال ممنوعیت مطلق رانندگی دارند.

 

 • افراد تک چشمی با هر قدرت بینایی برای دریافت گواهی نامه رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲)، پایه پ (گروه ۱و۲)، پایه ت (گروه های ۱و۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه.
 • افراد مبتلا به کوررنگی شدی، دیپلوپیا (دو بینی) و فوریای عمودی برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲) پایه پ (گروه ۱و۲)، پایه ت (گروه ۱و۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه.

دوم: شنوایی

 • در صورت کر بودن کامل یک گوش و افت شنوایی بیش از ۷۵ دسی بل در گوش دیگر، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه های ۱و۲)، پایه ب (گروه ۱) و ویژه.
 • افت شنوایی بیش از ۷۵ دسی بل در هر دو گوش، برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲)، پایه پ (گروه ۱و۲)، پایه ت (گروه های ۱و۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه.

سوم: اندام های حرکتی فوقانی و تحتانی

نوع ۱ – برای انواع گواهی نامه های رانندگی:

 • فقدان مادرزادی یا قطع عضو یا فلج ( در صورتی که هیچگونه اصلاح در فرد و وسیله نقلیه عملا امکان پذیر نباشد) شامل موارد زیر:
 1. هر دو اندام فوقانی (از ناحیه مچ)
 2. انگشت شصت در هر دو دست.
 3. یک اندام فوقانی و یک اندام تحتانی (از ناحیه مچ)
 4. اندامی که برای عمل کردن یک کنترل دستی یا پایی وجود آن الزامی است.
 • ابتلا به Quardriplegia
 • ابتلا به دفرمیتی شدید.
 • چرخش مهره های سرویکال به طرف راست و چپ کمتر از ۴۵ درجه.
تبصره۲بدیهی است مفاد ماده (۸) باید در این موارد مد نظر قرار گیرد.

نوع ۲ – برای گواهی نامه های رانندگی پایه الف (گروه ۳)، پایه ب (گروه ۲)، پایه پ ( گروه ۱و۲) و پایه ت (گروه ۱و۲) و مجوزهای صادره در ماده (۳۳) آیین نامه:

 1. قطع عضو زیر زانو منجر به پروتز اندام تحتانی.
 2. قطع در قسمت قدامی پا، مفصل Metatarsophalangeal و پنجه بزرگ پا.
 3. قطع، فلج یا ناتوانی کامل از یک شصت و دو انگشت در هر دست.
 4. دارا بودن تنها یک بازو.
 5. ابتلا به پاراپلژی.
تبصره۳بدیهی است مفاد ماده (۸) باید در موارد یاد شده مد نظر قرار گیرد.

چهارم: سایر موارد به شرح زیر برای انواع گواهی نامه های رانندگی

 • افراد مبتلا به اختلالات تنفسی شدید (سطح ۴) و کلیه افرادی که برای رفع اختلالات تنفسی خود نیازمند استفاده از تجهیزات تامین اکسیژن در زمان رانندگی هستند.
 • افراد مبتلا به اختلال شدید عملکرد قلب (طبقه ۴ از طبقه بندی عملکرد قلب)
 • اعتیاد به انواع مواد مخدر، مواد و نوشابه های الکلی، استفاده از داروهای تخدیر کننده و یا محرک سیستم اعصاب و روان (CNS)
 • افراد مبتلا به سایکوز حاد از هر نوع، بیماران (خلفی) Bipolar در فاز حاد.
 • افراد مبتلا به صرع مسلم.

ماده ۷: موارد ممنوعیت مطلق برای صدور گواهی نامه رانندگی باید به تایید سه نفر پزشک متخصص مربوط رسیده باشد.

ماده ۸: هرگاه پزشک و افسر کارشناس عالی تصادفات و امور فنی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشخیص دهد که اشخاص مبتلا به ضعف بینایی یا شنوایی به کمک عینک یا لنز و یا سمعک و همچنین اشخاص دارای نقص عضو به کمک وسایل مصنوعی و یا با نصب تجهیزات مخصوص در وسیله نقلیه، به طور طبیعی قادر به رانندگی می باشند، صدور گواهی نامه به نام آنان در صورت جمع شرایط لازم دیگر، مانعی ندارد.

اما در متن گواهی نامه باید تصریح شود که فقط با عینک، لنز یا سمعک و یا چه نوع وسیله نقلیه ای می توانند رانندگی نمایند.

آزمایش عملی رانندگی از درخواست کنندگان دارای نقص عضو باید به وسیله سه نفر افسر کارشناس مذکور انجام پذیرد.

تبصرهنصب علائم مخصوص ناشنوایان بر روی وسیله نقلیه برای دارندگان گواهی نامه موضوع بند ۳ ماده ۵ برای آگاهی سایر رانندگان الزامی است.

ماده ۹: ارزیابی انواع

 1. اختلالات بینایی.
 2. اختلالات شنوایی.
 3. اختلالات غدد آندوکرین ( اعم از انواع دیابت نیازمند به درمان انسولینی و غیر انسولینی، هیپوگلیسمی غیر دیابتی، تیروئید، پاراتیروئید، هیپوفیز، اکرومگالی، آدرنال، چاقی، آنسفالوپاتی هپاتیکی).
 4. اختلالات کلیوی.
 5. اختلالات تنفسی.
 6. اختلالات نورولوژیکی (مغز و اعصاب).
 7. اختلالات حرکتی اندام های فوقانی و تحتانی.
 8. اختلالات عصبی – عضلانی.
 9. اختلالات قلبی و عروقی.
 10. اختلالات فشار خون
 11. اختلالات ناشی از مصرف دارو.
 12. اختلالات روحی و روانی (اعصاب و روان)
 13. اختلالات خواب (اعم از Sleep apnea و نارکولپسی)
 14. عفونت ها.

احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان بر اساس دستورالعمل اجرایی است که پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به تمامی پزشکان انجام دهنده معاینات پزشکی درخواست کنندگان انواع گواهی نامه، ایلاغ می شود.

ماده ۱۰: پزشکان انجام دهنده معاینات درخواست کنندگان گواهی نامه رانندگی، ملزم به شرکت و کب موفقیت در دوره اموزشی “معاینات رانندگان” که به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می گردد، هستند.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۱۷ رای

نوشته های مشابه

‫23 دیدگاه ها

 1. سلام.من گواهینامه پابه سه گرفتم با محدودیت من هر پنجتا انگشت دست چپم قطع شده ولی گواهزنامه پایه سه گرفتم با محدودیت خواستم ببینم پایه دو ویک میتونم بگیرم خودم از نظر رانندگی مشکلی ندارم ولی از نظر کمیسیون پزشکی چی میتونم اگه لطف کنینن جواب به ایمیلم بفرستین

  1. سلام بنده ۱۸ ساله باکامیون کارمیکنم پایه دو ومدارک کامل دارم معافیت گوش از ناحیه گوش چپ دارم ایا میتوانم برای پایه یک ثبت نام کنم شرایط اخذ پایه یک برای امثال من چیه ممنون میشم جواب بدید

 2. با سلام‌من میخوام گوهینامه بگیرم ولی یه چشمم بینایی نداره بخاطر همین خیلی میترسم که برم چون پنج سال پیش رفتم بهم گفتن که برم کمسیون پزشکی منم بچه کوچیک داشتم دیگه نرفتم الان باز تصمیم گرفتم برم میگن کمیسیون پزشکی خیلی گیر میدن کیهای کا تجربه دارن لطفا راهنمایم کنید

   1. با سلام و ارض ادب
    من سال ۹۱ به دلیل تشنج معافیت سربازی گرفتم ( ماده ۳۲ بند ۱۱ ) که به دلیل این نوع معافیت پایه ۳ رو با محدودیت ۴ ساله و فقط سواری شخصی دادند
    سوال من اینجاست که دکتر متخصص من که تحت کنترل ایشان بودم بعد از معاینات کامل و نواری مغزی و … تشخیص دادند که دوره درمان تمام شده و هیچ مشکلی ندارم و هیچ خطر تشنجی نیست . با این اوصاف فعلا گواهینامه من ۲ سال هم مونده به پایان اعتبارش ( ۱ بار تعویض کردم ) میتونم قبل از پایان مدت اعتبار اعتراض کنم و ثابت کنم صحت و سلامت کامل دارم تا بتونم مثل بقیه مردم گواهینامه پایه ۳ رو بدون محدودیت و ۱۰ ساله بگیرم و بعد از اون به پایه ۲ و ۱ اقدام کنم ؟
    اگه میشه لطفا راه و روش این کار را برام راهنمایی کنید .
    باتشکر فراوان

 3. با سلام اینجانب را اخیرا بدلیل ضعف خفیف در اندامهای تحتانی و فوقانی به کمیسیون پزشکی تهران بیمارستان امام سجاد معرفی کردند ولی متاسفانه فقط با نظر یک نفر پزشک نورولوژیست همان بیمارستان بنده از حق شرکت در امتحان رانندگی محروم شدم در حالی که طبق بند هفت کمیسیون حد اقل باید به تایید سه نفر پزشک متخصص مربوط رسیده باشد حال نمیدانم جهت احقاق حق به کدام مرجع قانونی مراجعه نمایم مرتضوی

 4. سلام من قطع نخاع هستم دو سال قبل رفتم کمیسیون رد شدم حالا بهتر شدم دست هام خوب شده دوباره میتونم برم کمیسیون یا نه لطف کنید اگه میدونید میشه یا ن جواب بدین

 5. سلام وقت بخیر،بنده مشکل بینایی(تک چشم بیشتر دید ندارم) مدت ۱۶سال هست گواهینانه پایه ۳ دارم،۲بار درخواست اخذ گوهینامه پایه ۲ داشتم که موافقت نشده آیا راهی برای گرفتن این گواهینامه و حتی گواهینانه های دیگه دارم یاخیر؟

 6. باسلام من قبلاگواهینامه پایه دوداشتم ولی دردومین تمدید بخاطرمعافیت پزشکی داشتم گواهینامه مرابه پایه سه تبدیل کردندمیخواستم بدونم دوباره می توانم پایه دوبگیرم چون اون مشکلی که به خاطرش معافیت گرفته بودم تقریباخوب شده است.

 7. سلام من متولد۶۳هستم چشم پزشک بخاطر چند جای زخم روی ساعد دستانم که هیچ مشگل تاندون هم ندارم به کمیسیون ارجاع دادن یعنی ممکنه بخاطر جای زخم ۱۵ سال پیش که درگیری هم بوده ومنو با تیزی زدن بعد۱۵ سال از گرفتن گواهینامه منع کنند؟

 8. سلام وقتتون بخیر میخواستم بدونم برای کسی گواهینامه پایه سه داره که دارای معلولیت جسمی حرکتی هست می‌تونه برای گواهینامه پایه دو اقدام کنه

  1. سلام،برای گواهی نامه پایه یک ٫یک بار اول تست مورفین و معاینه بدنی انجام میگیره یا هر ماه تا زمان دریافت گواهی نامه؟

 9. سلام برای تمدید گواهینامه پایه ۲ به چشم پزشک رفتم بدلیل لرزش کم دست به کمیسیون پزشکی معرفی شدم لرزش ارثی است ودکتر قرص پروپرانولول دادند که جند سال مصرف میکنم واینکه ۴۰ رانندگی میکنم لطفا راهنمایی کنید ممنون

 10. سلام بنده ۱۸ ساله باکامیون کامیکنم پایه دو ومدارک کامل دارم معافیت گوش از ناحیه گوش چپ دارم ایا میتوانم برای پایه یک ثبت نام کنم شرایط اخذ پایه یک برای امثال من چیه ممنون میشم جواب بدید

 11. سلام . بنده گواهی نامه پایه ۳ گروه ب ۱ دارم بدون عینک . انقضاش تموم‌شده برای تمدید نیاز به گواهی چشم پزشکی هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
رزرو مشاوره با وکیل ۸۷۱۳۲۷۷۷ - ۰۲۱