آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

قوانین بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۳

قانون مالیاتهای مستقیم - اشخاص، ارث، املاک، کشاورزی،حقوق

قوانین مربوط به مالیات های مستقیم و اشخاص مشمول مالیات 

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰

قانون شرکتهای تعاونی

قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای تعاونی

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۷

قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیات و تعاریف در قانون مالیات بر ارزش افزوده

۱۰ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۳

قانون تجارت

۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۰۰

قوانین کشورها

۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۷

قانون دیه

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاءدم او داده می شود .

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۴

صلاحیت دادگاه در مورد جرمی که منوط به فعل دو نفر است

روزنامه رسمی 13453-28/2/1370 شماره 1355 / هـ 2/2/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 670/80 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند : آقای رئیس شعبه 14 دادگاه کیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

رسیدگی به دعوی راجع به شرایط و اوصاف متولی موقوفه با دادگاه مدنی خاص است

« در موقوفاتی که واقف شرأیط و اوصاف خاصی برای متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرأیط و اوصاف مزبور و تعیین متولی 000 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد . » روزنامه رسمی 13475-26/3/370 شماره 1362 / هـ 23/2/1370 پرونده وحدت رویه رد...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵