آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

یگانه مراقب و نگهدارنده

منظور از یگانه مراقب و نگهدارنده یا سرپرست مندرج در ماده 44 قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولی می‌باشد که شرح مواد زیر تنها فرزند یا نوه ذکور بیش از 18 سال هر پدر یا مادر یا جد یا جده یا تنها برادر بیش از 18 سال خواهر یا برادر خود باشد. (ماده 122 آیین‌نام...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هوای آزاد

عبارت است از جو طبیعی زمین و شامل هوای داخل یک محدوده سرپوشیده نمی‌باشد. (بند 3 ماده 1 آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/2534)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هواپیما

منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. (ماده1 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1/5/1328)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

همردیفان

همردیفان کارمندانی هستند که با حقوقی معادل حقوق افسران و درجه‌داران یا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح .... می‌باشند. (بند الف ماده 5 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هنرستان

از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر. مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب‌عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هیأت رهبری

هیأت رهبری به مجموعه افرادی اطلاق می‌شود که تعیین خط‌مشی کلی گروه به عهده آن‌ها می‌باشد. (از تبصره 1 ماده 3 فعالیت احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب 17/6/1360 مصوب 30/3/1361 هیأت وزیران)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هیأت اجرایی

هیأت اجرایی به مجموعه افرادی اطلاق می‌شود که اجرای تصمیمات متخذه در هیأت رهبری و سایر کارهای اجرایی گروه را به عهده دارند. (از تبصره 1 ماده 3 از فعالیت احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب 7/6/...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هواپیمای سنگین

منظور از هواپیماهای سنگین وزن مذکور در این ماده هواپیماهایی هستند که وزن کل آن‌ها اعم از هواپیما، تجهیزات، سوخت، روغن، سرنشین، بار و مسافر از یازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج کیلوگرم بیش‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 5 از قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایرا...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت، مجمعی است که به منظور تعیین خط‌مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمان‌های صنفی کشور تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می‌باشد. (ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایر...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هنرآموز

از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر. مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب‌عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰