آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت، مجمعی است که به منظور تعیین خط‌مشی، ارشاد، هماهنگی و نظارت بر کلیه سازمان‌های صنفی کشور تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور می‌باشد. (ماده 4 قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایر...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هیأت رهبری

هیأت رهبری به مجموعه افرادی اطلاق می‌شود که تعیین خط‌مشی کلی گروه به عهده آن‌ها می‌باشد. (از تبصره 1 ماده 3 فعالیت احزاب جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب 17/6/1360 مصوب 30/3/1361 هیأت وزیران)

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

یکان‌های پشتیبانی

یکان‌های پشتیبانی بر دو نوع است: الف- یکان‌های پشتیبانی ثابت محلی به یکان‌هایی اطلاق می‌گردد که در زمان عادی وجود دارند و در زمان اضطرار با ایجاد تغییرات لازم و تکمیل و توسعه آن‌ها در طرح‌های دفاع غیرنظامی منظور و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ب- یکان‌ه...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هیأت اجرایی

هیأت اجرایی به مجموعه افرادی اطلاق می‌شود که اجرای تصمیمات متخذه در هیأت رهبری و سایر کارهای اجرایی گروه را به عهده دارند. (از تبصره 1 ماده 3 از فعالیت احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی مربوط به قانون مصوب 7/6/...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هواپیمای خصوصی

عبارت از هواپیمایی است که گواهینامه صلاحیت پرواز آن مشروط بر عدم استفاده هواپیما در حمل و نقل عمومی صادر شده باشد و برای پروازهای خصوصی بدون قصد انتفاع بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد. (ماده 1 لایحه قانونی تعیین بهای خدمات فرودگاهی و پروازی مصوب 21/5...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هواپیمای سنگین

منظور از هواپیماهای سنگین وزن مذکور در این ماده هواپیماهایی هستند که وزن کل آن‌ها اعم از هواپیما، تجهیزات، سوخت، روغن، سرنشین، بار و مسافر از یازده هزار و هشتصد و هشتاد و پنج کیلوگرم بیش‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 5 از قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایرا...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هنرستان

از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر. مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب‌عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هنرآموز

از این به بعد مدرسه ابتدایی دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبیرستان و معلم آن دبیر. مدرسه صنعتی هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالی (فاکولته) دانشکده و مجموع شعب‌عالیه (اونیورسیته) دانشگاه و معلم مدارس عالیه استاد نامیده خواهد شد...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هواپیما

منظور از هواپیما که در این قانون ذکر می‌شود وسیله نقلیه‌ای است که بتواند در نتیجه عکس‌العمل هوا خود را در فضا نگهدارد. (ماده1 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1/5/1328)

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

همردیفان

همردیفان کارمندانی هستند که با حقوقی معادل حقوق افسران و درجه‌داران یا افراد استخدام شده و از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدام نیروهای مسلح .... می‌باشند. (بند الف ماده 5 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰
Default