آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

اتومبیل‌ سواری

اتومبیل‌سواری عبارت از اتومبیلی است که برای حمل مسافر استفاده گردد از قبیل سواری شهری، سواری صحرایی، مینی‌بوس، اتوبوس هر چند خارج از رده یا اسقاطی باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 مصوب 20/6/1364هیأت وزیران)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۶

اراضی متعلق به شهرداری

منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری - یاد شده در ماده (13) قانون - کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده 34 از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۶

احکام ‌‌‌‌مقدماتی

احکام‌دیوان‌محاسبات‌بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی ‌عبارت‌از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۶

اجاره اشخاص

در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۶

اراضی بایر

زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. (بند 1 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359شورای انقلاب)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۶