آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر سابق در پرونده امر از موارد رد دادرس نیست

روزنامه رسمی 12879-26/2/1368 شماره 1008 - هـ 12/2/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 68/1 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند : از شعب 20 و 28 دیوان عالی كشور در مورد رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از حك...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

امکان رسیدگی به دادخواست ولی قهری که مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ می باشد

« چنانچه سند سجلی حكایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به آن منعی ندارد . » روزنامه رسمی 12856-29/1/1368 997- هـ 7/1/1368 پرونده وحدت روی...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در جرائم عمدی منتهی به نقض عضو

روزنامه رسمی 13441-14/2/1370 شماره 1344 / هـ 10/1/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/61 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً ، آقای رئیس شعبه 13 محاكم عمومی كیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان كل كشور و با ارسال پرونده...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

عدم جواز تجدیدنظر در حکم دادگاه به منظور تعیین دیه

روزنامه رسمی 12869-13/2/1368 شماره 1004/ هـ 31/1/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 67/58 هیئت عمومی ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً آقای رئیس دادگاه كیفری 1 ساری شرحی به عنوان جناب آقای دادستان محترم كل كشور به انضمام دو فقره پرونده های كیف...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب

« صلاحیت دادگاههای دادگستری(رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است ) » . روزنامه رسمی 13333-18/9/1369 شماره 1281/ هـ 28/8/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 66/82 هیئ...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی ۱ در مرحله تجدیدنظر صادر نماید

« قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حكمی كه دادگاه حقوقی یك در مرحله تجدید نظر صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حكم راجع به اصل دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی كشور نیست » . روزنامه رسمی 13474-25/3/1370 شماره 1365 / هـ...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

مهلت تجدیدنظر خواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ۱۰ روز است

« مهلت تجدید نظر خواهی از احكام دادگاه مدنی خاص10 روز است » . روزنامه رسمی 12995-20/7/1368 شماره 1068- هـ 1/7/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 68/36 هیئت عمومی دیوان عالی كشور ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار عالی می ر...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است

روزنامه رسمی 13331-15/9/1369 شماره 1284/ هـ 28/8/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 69/34 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند : شعب كیفری دیوان عالی كشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حكم قطعی كیفری آراء...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

با احراز تخلف راننده در وقوع جرم تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست

روزنامه رسمی 12869-13/2/1368 شماره 1003 - هـ 31/1/1368 ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند : آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره 5655- 6/7/1363 به عنوان دادسرای دیوان عالی كشور اعلام نموده از دو شعبه دیوان عالی...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

صلاحیت دادگاه در مورد جرمی که منوط به فعل دو نفر است

روزنامه رسمی 13453-28/2/1370 شماره 1355 / هـ 2/2/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 670/80 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند : آقای رئیس شعبه 14 دادگاه كیفری 2 رشت رونوشت آراء صادره از شعب دوم...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵