گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و ... برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن

اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت درخصوص ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبكنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن تاریخ: 2/8/1390 شماره دادنامه:...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت از سوی مراجع قضایی مانع از رسیدگی به تخلف انتظامی نمی باشد

صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نميباشد تاريخ دادنامه: 7/9/1390 شماره دادنامه: 386 کلاسه پرونده: 90/872 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست كننده: رضا گلوي ثاني موضوع ش...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

تعارض آراء در رسیدگی به شکایت متعدد که منشاء و مبنای آنها مختلف است

تعارض آراء در رسیدگی به شكایت متعدد كه منشاء و مبنای آنها مختلف است تاریخ دادنامه: 25/7/1390 شماره دادنامه: 312 کلاسه پرونده: 90/661 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: آقای ابوالقاسم منشی موضوع شکایت و خواسته: اعلامتعارض د...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

ابطال دستور اداری معاون مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان مبنی بر شرکت نماینده هسته گزینش بدون حق رای

ابطال بند 4 قسمت الف دستور اداري شماره 51368 معاون مديرعامل سازمان تأميناجتماعي در امور درمان مبني بر اينكه؛ نماينده هسته گزينش ميتواند بدون حق راي شركت كند تاريخ: 19/2/1390 شماره دادنامه: 84 کلاسه پرونده: 87/964 مرجع رسيدگي: هي...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

ابطال بندهای ۳-۴-۱۶ طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره ۱۷۷۴شورای اسلامی شهر کرمان

ابطال بندهای 3-4-16 طرح تفصیلی شهر كرمان و مصوبه شماره 1774شورای اسلامی شهر كرمان در آن قسمت كه متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفكیك و یا افراز به عنوان تأمین احتیاجات عمومی شهری است تاریخ دادنامه: 9/8/1390 شماره دادنامه: 336 کلاسه پ...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

الزام كارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به كاركنانی كه قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت مینمایند تاریخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 369 کلاسه پرونده: 90/823 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواستكننده: آقای صفرعلی اصلان...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بنا بر حکم مقرر در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

حكم مقرر در ماده 251 مكرر قانون مالیاتهای مستقیم بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در ارجاع شكایت مؤدی به هیأت مربوطه است و الزام و تكلیف وزیر به ارجاع شكایت مؤدی به هیأت مصرح در ماده قانونی مذكور به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمیشود تا...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

عدم نسخ ماده۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ با نسخ قانون مجازات عمومی

عدم نسخ ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی تاریخ دادنامه: 28/6/1390 شماره دادنامه: 265 کلاسه پرونده: 90/531 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: آقای كاوس زاهدی مو...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

احتساب فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت

احتساب فوقالعاده ويژه هيأت امناء در پاداش پايان خدمت تاريخ: 15/1/1390 شماره دادنامه: 4 کلاسه پرونده: 89/873 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي نوروزعلي تيموري. موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صاد...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

احتساب فوق العاده جذب جزء حقوق و مزایای مستمر و دخالت تأثیر آن در تعیین حق الزحمه قرارداد طرح تمام وقت

احتساب فوقالعاده جذب جزء حقوق و مزایای مستمر و دخالت تأثیر آن در تعیین حقالزحمه قرارداد طرح تمام وقت کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی تاریخ دادنامه: 24/5/1390 شماره دادنامه: 229 کلاسه پرونده: 90/427 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت ادار...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴