گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

گروه وکلای یاسا به شما کمک میکند در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه مشکل حقوقی خود را حل کنید

مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

آدرس و شماره تلفن دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی و مراکز طرف قرار داد بیمه سازمان تامین اجتماعی

آدرس خیابان كارگر شمالی، جنب فروشگاه اتكا مسیریابی
توضیحات

اداره كل درمان و دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی استان تهران (كد 120) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

تهران، خیابان كارگر شمالی، جنب فروشگاه اتكا
ریاست 88693838 ،88362361 ،81362906
نمابر 88362320
روابط عمومی 81362896
مالی 81362929
اداری 88303189 ،81362990 
فرابریدادهها 88696681 ،81362331
حسابداری 81362860-2 
حراست  81362313

مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی (كد 160) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

تبریز، خیابان فارابی، ایستگاه تپلی باغ )چایكنار(، باالتر از مركز تحقیقات بیماریهای ریوی و سل، كدپستی 9096309666
ریاست 99996899
نمابر 99991338
معاون اداری و مالی 99989699
معاون رسیدگی 99989692
مالی  99992283
اداری  99933198
دارویی  99933193
فرابریدادهها  99989696
صورتحساب بیمارستانی 99938616
بازرسی 99930866
پذیرش 99938618
سرپایی 99939693
پزشكان 99936861
پاراكلینیک 99989690
خسارات متفرقه 99938619
نظارت بیمارستانی 99930863
تلفنخانه 99989669 -91 

مدیریت درمان استان آذربایجان غربی (كد 166) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

ارومیه، خیابان كاشانی، روبروی بیمارستان شهید مطهری
ریاست  99661923
نمابر  99661996
معاون  99692231
اداری  99663026
مالی 99691961
فرابریدادهها 99682639 ،99689330 
بازرسی و نظارت 99689082
خسارت متفرقه  99663669
رسیدگی به صورتحسابها  99681198
پزشک مشاور، تایید دارو 99689366
تشكیل پرونده 99663660
آمار 99689033
تلفنخانه 99660692، 99663662 ،99699206 ،99680162

مدیریت درمان استان اردبیل (كد 169) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

اردبیل، اول راه انزاب، كدپستی 9803888633
ریاست  99993193
نمابر 99993339
اداری  99996833
مالی  99998639
فناوری اطالعات  99999336
رسیدگی  99993236
داروخانه  99980813
خسارات متفرقه ـ بیمارستانی  99988999
پزشک مشاور 99986161
بازرسی  99988996
بانک رفاه شعبه جام جم 99606611
تلفنخانه 99993233-6  

مدیریت درمان استان اصفهان (كد 190) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

اصفهان، میدان بزرگمهر، خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم) قبل از پل غدیر، جنب بانک تجارت، ساختمان غدیر 0
ریاست 92893693-6  
نمابر 92893666
تلفنخانه 92893369-8 

مدیریت درمان استان البرز (كد 128) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

كرج، چهارراه كارخانه قند، میدان شهید فهمیده، نبش كوچه بدر 2 ،كدپستی 9039869336
ریاست 92369219 ، 92369299
نمابر 92369220
معاون اداری و مالی  92366639
معاون رسیدگی 92369219
مالی 92369299
اداری  92390166
فرابریدادهها  92390168
تلفن گویا  92390163 ،92399309

مدیریت درمان استان ایالم (كد 166) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی
ایالم، بلوار سید الشهدا، كوچه شهید رحمان صیدی، كدپستی 8390699009
ریاست  99983031
نمابر  99983036
پزشک مشاور 99983031
اداری  99983033
مالی  99983036
امور رسیدگی 99983039
بازرسی و نظارت 99990039
فرابریدادهها  99983033
تلفن گویا  99983039
تلفنخانه  99983032

مدیریت درمان استان بوشهر (كد 133) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی
حد فاصل چهارراه دادگستری و میدان معلم رهبوشهر، خیابان امام خمینی
ریاست 99960380
نمابر  99960382
تلفنخانه 99960399 -6  

مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری (كد 196) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی
شهركرد، بلوار طالقانی، مجتمع ادارات، كدپستی 6603899096
ریاست  92223939
نمابر  92229933
روابط عمومی 92290929
مالی  92229969
اداری  92229363
فرابریدادهها  92226292
حراست  92223818
پذیرش  92291986
تلفنخانه  92282896
مدیریت درمان استان خراسان رضوی (كد 190) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی
مشهد، احمدآباد، خیابان پرستار 3
ریاست  96691399
نمابر 96691391
روابط عمومی 96691399
مالی  96609923
اداری  96699093
فرابریدادهها  96696233
پزشک مشاور 96622020
حراست  96632326
پزشک معتمد  96632838
خسارات متفرقه  96699061
96691390-6 تلفنخانه

مدیریت درمان خراسان شمالی (كد 196) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

بجنورد، خیابان امام خمینی، نبش سه راه بسیج، پالک 0
ریاست 92260621
نمابر  92291003
مشاوره دفتر اسناد  92202209
مالی  92202013
اداری 92202013
فرابریدادهها 92293829
تلفنخانه 92261838 ،92223903-06  

مدیریت درمان خراسان جنوبی (كد 198) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

بیرجند، خیابان مدرس، مدرس 29
ریاست، نمابر  92662303
مالی 92663366
حراست  92663891
فرابریدادهها 92669213
روابط عمومی  92662313

مدیریت درمان استان خوزستان (كد 180) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

اهواز، كیانپارس، فلكه دوم، ساختمان دكتر غرضی
ریاست  99391181
نمابر 99989988
دفتر 99986368
اداری 99391189
مالی 99986369
حراست 99999889
تلفنخانه 99990662-6

مدیریت درمان استان زنجان (كد 126) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

زنجان، چهارراه دانشسرا، ساختمان حكیم هیدجی، طبقه اول، كدپستی 09963-69098
ریاست  99622862
نمابر  99621689
پزشک مشاور  99626366
روابط عمومی  99622081
مالی 99621906
اداری 99626302
فرابریدادهها 99621261
حسابداری  99621906

مدیریت درمان استان سمنان (كد 129) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

سمنان، بلوار قدس
ریاست 99989931
نمابر 99989930
مالی 99989983
اداری 99989986
فرابریدادهها  99989989
حراست 99989939-8 
تلفنخانه 99989961-9 

مدیریت درمان استان سیستان و بلوچستان (كد 196) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

زاهدان، بلوارمعلم، نبش معلم9،كدپستی 3608666039
ریاست 99606321
نمابر 99606303
مالی 99602192
اداری 99668119
فرابریدادهها 99606913
تلفنخانه 99629886 ،99662996 ،99663303

مدیریت درمان استان فارس (كد 130) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

شیراز، چهار راه گمرک، خیابان مشیر غربی، كدپستی 3039839639
ریاست 92926612
نمابر 92926216
معاون  92926336
روابط عمومی 92929800
مالی 92922638
اداری  92929621
فرابریدادهها  92929962
حسابداری  92929010
حراست 92926960
تلفنخانه 92929820-9  

مدیریت درمان استان قزوین (كد 126) دفتر اسناد پزشكی

بلوارمدرس،روبروی پارک ملت،كدپستی69960-96098
ریاست 99260006 -8  
نمابر 99260006
اداری و خدمات  99260020
مالی 99260006 ـ 99261992 ـ 99260211
واحد خسارت متفرقه 99260029
امور رسیدگیها  99261999
پزشک مشاور 99261996
واحد تایید دارویی  99260003
پذیرش رسیدگی درمانگاهی  99260009
واحد رسیدگی بستری  99261996
امور بازرسی و نظارت  99260022
كارپردازی 99261993
فرابریدادهها  99260021
واحد رسیدگی سرپائی آمار 99260003

مدیریت درمان استان قم (كد 129) مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشكی

قم، 99 متری عمار یاسر، نبش كوچه 92
ریاست  93321611
نمابر 93398363
روابط عمومی 93302838
مالی 93398088
اداری 93328000
فرابریدادهها  93399990
ریاست اسناد 93399939
نمابر اسناد  93393062
معاون اسناد  93399161
مالی اسناد 93398332
اداری اسناد 93302060
حسابداری 93323311
تلفنخانه 93316611

مدیریت درمان منطقه كاشان (كد 190) مدیریت درمان و دفتر اسناد پزشكی

كاشــان، میــدان معـلــم، كدپسـتی 6306839630، صندوق پستی 0999
مدیریت 99969991
ریاست اسناد99931931
نمابر 99969990
روابط عمومی  99939981
مالی  99968880
مالی اسناد  99930006
اداری 99969961
حراست  99968839
تلفنخانه 99930002-9 

مدیریت درمان استان كردستان (كد 163) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

ســنندج، خیابان شــهید تعریف، پالک 021 ،كدپسـتی 8803803860
ریاست  99263186
نمابر  99263188
معاون  99269912
مالی  99269906
اداری  99263160
فرابریدادهها 99263189
پذیرش 99268068
تلفنخانه 99263182-9  

مدیریت درمان استان كرمان (كد 196) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

كدپستی3809696336
ریاست 92291690
نمابر 92283066
فرابریدادهها  92283682
امور قراردادها  92282696
مالی  92283666
تلفنخانه 92286383 ،92220863 ،92298923 ،92286989 ،92286989 ،92283681 ،92293103 ،92283693 ،92283680 ،92293106 ،92293108

مدیریت درمان استان كرمانشاه (كد 169) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

كرمانشاه، فرهنگیان فاز 2 ،ایستگاه9 ،خیابانعصر انقالب، كدپستی 8309393336
ریاست  96292690
نمابر  96292691
معاون  96269636
مالی ـ حسابداری 96292699
اداری  96269316
فرابریدادهها  96266892
پذیرش  96233693
تلفنخانه 96292692-6 

مدیریت درمان استان كهگیلویه و بویراحمد (كد 136) دفتر اسناد پزشكی

تلفن مستقیم 99968290
نمابر 99968299
اداری  99968296
مالی  99968263
فرابریدادهها  99968296
اطلاعات 99996186 ،99996299-8  

مدیریت درمان استان گلستان (كد 103) مدیریت درمان و دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

گرگان، خیابان ولی عصــر، نبــش عدالت ســیزدهم صندوق پستی 683/63039
مدیریت 92991398 ،92963891 
نمابر 92969991
ریاست اسناد  92996999
نمابر اسناد  92993331
روابط عمومی 92999999
تلفنخانه 92991931 ،92991031 ،92961308 ،92961398

مدیریت درمان استان گیلان (كد 109) دفتر اسناد پزشكی

الهیجان، روبروی استخر، كدپستی 6039366396

مدیریت درمان استان لرستان (كد 188) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

خرم آباد، خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان شاپور خواست، كدپستی 8609666603
ریاست 99906193
معاون  99929890
نمابر  99902293
روابط عمومی، بازرسی 99929899
مالی  99906623
اداری 99923200
فرابریدادهها  99990921
مسئول رسیدگی  99923201
بازرسی  99929899
پزشک مشاور  99902912
آمار  99929891
پذیرش  99929892
خسارات متفرقه  99902296
حسابداری  9992996
تایید دارو 99906628
واحد بیمارستانی 99991929
واحد پزشكان99929891

مدیریت درمان استان مازندران (كد 100) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

قائم شهر، خیابان رازی، روبروی بانک ملی مركزی
ریاست 62296263
مدیریت  62213629
نمابر  62296163
معاون 62213696
مالی  62213628
اداری 62213623
فرابریدادهها  62226163
پذیرش  62210683
نوبتدهی 62219989
تلفنخانه 62219988-3 

مدیریت درمان استان مركزی (كد 168) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

اراک، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به میدان امام حسین كدپستی 9603339680
ریاست  96698991
نمابر  96698931
تلفنخانه 96698929-9  

مدیریت استان هرمزگان (كد 138) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

بندر عباس، بلوار امام خمینی، خیابان میرزا كوچکخان، پشت مصلی قدس، كدپستی 3306366099
ریاست 99999108-03 
نمابر99992911
معاون اداری و مالی  99996986
اداری 99992910
فنآوری اطلاعات  99998309
حسابداری 99992912
تلفنخانه 99999108-03 

مدیریت درمان استان همدان (كد 160) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

همدان، میدان بعثت، نبش كوچه تربت، كدپستی 8908699080
ریاست  96260133
نمابر96260131
مالی، حسابداری  96260132
اداری  96260138
فرابریدادهها  96260130
پزشک مشاور 96260133
مسئول واحد رسیدگی  96260139
تلفنخانه 96260130-8 

مدیریت درمان استان یزد (كد 199) دفتر رسیدگی به اسناد پزشكی

یزد، ابتدای خیابان فرخی، مركز پزشكی هراتی، طبقه دوم
ریاست  98289611
نمابر  98282699
مالی 98228060
اداری 98228062
تلفنخانه  98282699

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟