مطالبه مبلغ پرداختی از بابت خرید اوراق به چه صورتی است؟

60 نمایشاوراق قرضه
0 دیدگاه

با سلام یک سال پیش مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ تومان جهت خرید اوراق بانک مسکن به مسئول بنگاه معاملات ملکی پرداخت و رسید رسمی با امضاء و مهر دریافت نموده ام.همچنین در عنوان پرداخت اینترنتی نیز به ایم مسئله اشاره نموده ام.که ایشان نه اوراق خریداری نموده و نه وجه را عودت نموده است و بنگاه معاملات ملکی را نیز تخلیه نموده متواری گشته است و تا کنون موفق به پیدا کردن آدرس و محل سکونت نگشته ام.آیا می توان مسئاله را از مراجع ذی صلاح پیگیری نمود و آیا به حصول نتیجه می انجامد؟ لطفا" مراحل پیشنهادی را ذکر فرمایید.

بهتر است آدرسی از ایشان پیدا کنید و دادخواست مطالبه وجه را تقدیم دادگاه محل اقامت خوانده نمایید در غیر اینصورت به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و خوانده را مجهول المکان معرفی نمایید.