شرایط تحصیل تابعیت ایران چیست؟

111 نمایشتحصیل تابعیت
0 دیدگاه

من از پدر افغانستانی و مادر ایرانی به دنیا آمده ام و با توجه به قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۱۳۸۵ من پس از ۱۸ سالگی درخواست تحصیل تابعیت ایرانی را داده ام و مراحل قانونی آن را نیز طی کردم تا جاییکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نامه ای مبنی بر اینکه : «تابعیت ایرانی شما مورد موافقت قرار گرفته است ولی برای اعطای تابعیت ایرانی باید سند رد تابعیت کشور اولیه ( افغانستان ) را ارائه نمایید » که من در همان سال (۱۳۹۰ ) برای مراحل ترک تابعیت افغانستان اقدام کردم ولی با توجه به بوروکراسی پیچیده دولت افغانستان هنوز بعد از سه سال موفق به دریافت ترک تابعیت افغانستان نشده ام حال می خواستم بدانم که آیا راهی است که بدون داشتن سند رد تابعیت کشور افغانستان من تابعیت ایرانی ام را اخذ کنم ( با توجه به اینکه تابعیت ایرانی من مورد موافقت قرار گرفته است ) در حال حاضر سنم ۲۵ سال است  

شما شرایط لازم برای اخذ تابعیت را دارا می باشید و موافقت را گرفته اید ولی طبق پروسه و فرایند باید سند رد تابعیت را هم از کشورتان بگیرید.